dot dot
กิจกรรมสุขภาพจิตชุมชน ปีการศึกษา 2560 (ภาคนอกเวลาราชการ)

 

โครงการสุขภาพจิตชุมชุน “สมองดี มีสุข” 
ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ วันที่ 6, 20 และ 27 พฤศจิกายน 2559 1. ชื่อโครงการ สมองดี มีสุข

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นิสิตปริญญาโท ชั้นปีที่ 2 (ภาคนอกเวลาราชการ)

3. หลักการและเหตุผล 

        ปัจจุบันประเทศไทยได้กำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยสมบูรณ์ จากข้อมูล ของ United Nations World Population Aging พบว่า หลังจากปี 2552 ประชากรที่อยู่ในวัยพึ่งพิง ได้แก่ เด็กและผู้สูงอายุ จะมีจำนวน มากกว่าประชากรในวัยแรงงาน และในปี 2560 จะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ ประชากรเด็กน้อยกว่าผู้สูงอายุ สถานการณ์นี้เป็นผลมาจากการลดภาวะเจริญพันธ์ุ อย่างรวดเร็ว และการลดลงอย่างต่อเนื่องของระดับการตายของประชากร ทำให้ จำนวนและสัดส่วน ประชากรสูงอายุของไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยสังคมผู้สูงอายุ (AgingSociety)หมายถึงสังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปที่อยู่จริงในพื้นที่ ต่อประชากรทุกช่วงอายุในพื้นที่เดียวกันในอัตราเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไป หรือมีประชากรอายุ65ปีขึ้นไปที่อยู่จริงในพื้นที่ต่อประชากรทุกช่วงอายุในพื้นที่ เดียวกันในอัตราเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ7ขึ้นไป ซึ่งถ้าหากประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แล้วนั้น อาจจะก่อปัญหามากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านสุขภาพกายและจิต รวมถึงผลกระทบต่างๆที่ตามมาทั้งต่อตัวผู้สูงอายุและผู้ดูแลซึ่งเป็นปัญหาทั้งในระดับ ครอบครัว ชุมชน ไปจนถึงระดับมหภาค จากการตระหนักถึงปัญหา ที่อาจจะเกิดขึ้นนี้ ก่อให้เกิดแนวคิดโครงการสุขภาพจิตชุมชน “สมองดี มีสุข” เพื่อที่จะได้เป็นการส่งเสริม ป้องกัน และดูแลปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิต ของกลุ่มผู้สูงอายุ โดยได้ให้ความสำคัญกับภาวะสมองเสื่อมและภาวะโรคซึมเศร้า ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของปัญหาต่างๆที่อาจตามมาในผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุจึงเป็นตัวอย่างของชุมชนที่มีการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นมาเพื่อตอบสนองปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิต ส่งเสริม จัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็น ทางด้านการดูแลทางด้านความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุในชุมชน ชุมชนจัดให้มีการจัดกิจกรรมแก่สมาชิกอย่างสม่ำเสมอเช่น การออกกำลังกายแบบต่างๆ เช่น โยคะ การออกกำลังกายด้วยไม้พลอง การให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพทางโภชนาการ การจัดกิจกรรมทางศาสนาทุกวันพระต้นเดือนมีการทำบุญใส่บาตร และมีการร่วมอวยพรวันเกิดแก่สมาชิกชมรมและมีการรับประทานอาหารร่วมกันรวมไปจนถึงการสร้างเครือข่ายทางชุมชนในการช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกัน ซึ่งนับว่าเป็นแนวทางที่ดีและเป็นต้นแบบของชุมชนผู้สูงอายุ แต่จากการลงสำรวจพื้นที่ ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 พบว่า ในชุมชนผู้สูงอายุแห่งนี้ยังขาดกิจกรรม ต้องการให้สมาชิกได้รับความรู้ในการป้องกันทางด้านเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมและภาวะซึมเศร้า ซึ่งทางผู้จัดกิจกรรม นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขภาพจิต ภาคนอกเวลาราชการ ได้มีการปรึกษาพูดคุยถึงปัญหานี้กับทางประธานโรงเรียนผู้สูงอายุ จึงได้ร่วมกัน จัดกิจกรรมโครงการสุขภาพชุมชนครั้งนี้ขึ้น ในหัวข้อ “สมองดี มีสุข” เพื่อส่งเสริมความรู้ แนวทางการป้องกัน และประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับ ภาวะสมองเสื่อมและเนื่องจากภาวะซึมเศร้าอาจเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุได้เพราะการเปลี่ยนแปลงและการสูญเสียต่างๆที่ผ่านมาจึงจัดให้มีการประเมินภาวะซึมเศร้าร่วมด้วย รวมไปถึงการสอดแทรกคัดเลือกกิจกรรมหลายๆกิจกรรมที่สามารถนำมาปรับใช้กับผู้สูงอายุเพื่อนำมาปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันเพื่อป้องกันและส่งเสริมภาวะสมองเสื่อมที่หลากหลายให้กับผู้สูงอายุในชุมชน และกลุ่มผู้บริหารโรงเรียนผู้สูงอายุซึ่งจะมีส่วนช่วยในการดูแลและส่งเสริมผู้สูงอายุเหล่านี้เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสมองเสื่อมและภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุเพื่อที่จะสามารถช่วยเหลือและ ดูแลตนเอง รวมถึงการดูแลซึ่งกันและกันภายในชุมชนต่อไปได้ในอนาคตเป็นอย่างดี

4. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อม และภาวะซึมเศร้า ในผู้สูงอายุ

2. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับทราบถึงแนวทางในการส่งเสริม ป้องกันและ ดูแลตนเอง เพื่อไม่ก่อให้เกิดภาวะสมองเสื่อมและภาวะซึมเศร้า

3. เพื่อให้ชุมชนได้มีความรู้และทักษะในการเสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่ ผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อส่งเสริม ป้องกัน ไม่ให้เกิดปัญหานี้ภายในชุมชน รวมไปจนถึง การดูแลผู้สูงอายุในชุมชนที่มีภาวะสมองเสื่อมและภาวะซึมเศร้าได้เป็นอย่างดี

4. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการประเมินเบื้องต้นต่อภาวะเสี่ยงโรคสมองเสื่อม และภาวะซึมเศร้า รวมทั้งให้ตระหนักถึงปัญหา และสามารถเข้ารับการบริการ ทางการแพทย์ในลำดับต่อไป

5. เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาสมองให้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อม

6. เพื่อจัดกิจกรรมให้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันภาวะซึมเศร้า

7. เพื่อให้ผู้สูงอายุในชุมชนได้มีการทำกิจกรรมเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดี ระหว่างกัน เพื่อก่อให้เกิดเครือข่ายชุมชนที่แข็งแรงในการดูแลซึ่งกันและกัน

8. เพื่อให้นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขภาพจติ ภาคนอกเวลาราชการที่เข้าร่วมโครงการ มีประสบการณ์และทักษะในการจัดกิจกรรม ในรายวิชาสุขภาพจิตชุมชน

9. เพื่อเป็นกิจกรรมสู่ชุมชน ที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริง

5. กิจกรรม 

- กิจกรรมคัดกรองภาวะสมองเสื่อมและภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ โดยใช้แบบประเมินคัดกรอง MoCA-B และ แบบวัดความเศร้าในผู้สูงอายุ TGDS

- กิจกรรมคัดกรองภาวะเสี่ยงโรคสมองเสื่อมเพิ่มเติม

- กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาสมอง 6 ฐาน

- กิจกรรมศิลปะบำบัด ระบายสี และปั้นดินน้ำมัน เพื่อส่งเสริมและป้องกัน ภาวะสมองเสื่อมและภาวะซึมเศร้า

 6. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม

วันที่ 6, 20 และ 27 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00-12.00 น.

7. สถานที่จัดกิจกรรม

โรงเรียนผู้สูงอายุ  จ.นนทบุรี

8. กลุ่มเป้าหมาย

ผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

    1. ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมและ ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ

    2. ผู้สูงอายุได้รับทราบถึงแนวทางในการส่งเสริม ป้องกัน และดูแลตนเอง เพื่อไม่ก่อให้เกิด ภาวะสมองเสื่อมและภาวะซึมเศร้า

    3. ชุมชนได้มีความรู้และทักษะในการเสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่ผู้สูงอายุ ในชุมชน เพื่อส่งเสริม ป้องกัน ไม่ให้เกิดปัญหานี้ภายในชุมชน รวมไปจนถึงการดูแล ผู้สูงอายุในชุมชนที่มีภาวะสมองเสื่อม และภาวะซึมเศร้าได้เป็นอย่างดี

   4. ผู้สูงอายุได้รับการประเมินเบื้องต้นต่อภาวะเสี่ยงโรคสมองเสื่อมและ ภาวะซึมเศร้า รวมทั้งให้ตระหนักถึงปัญหา และสามารถเข้ารับการบริการ ทางการแพทย์ในลำดับต่อไป

   5. ผู้สูงอายุได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสมอง เพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อม

   6. ผู้สูงอายุได้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อป้องกันภาวะซึมเศร้า

   7. ผู้สูงอายุในชุมชนได้มีการทำกิจกรรมเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน เพื่อก่อให้เกิด เครือข่ายชุมชนที่แข็งแรงในการดูแลซึ่งกันและกัน

   8. นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขภาพจิตภาคนอกเวลาราชการที่เข้าร่วมโครงการ ได้จัดกิจกรรมในรายวิชาสุขภาพจิตชุมชนเพื่อเป็นประสบการณ์และทักษะในการจัดกิจกรรมสู่ชุมชนที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริง

 

 

ภาพกิจกรรม

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข่าวสารสำหรับนิสิตปัจจุบัน

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Positive Psychology”
โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง องค์ความรู้ ประสบการณ์ จากรุ่นสู่รุ่น สู่องค์กร แห่งการเรียนรู้
กิจกรรมนพลักษณ์
กิจกรรมการรู้จักและการพัฒนาศักยภาพตนเอง
กิจกรรมสุขภาพจิตชุมชน ปีการศึกษา 2560 (ภาคปกติ)
งานวิจัยระดับนานาชาติ
LOGO article
วิทยานิพนธ์ article
ค่าย YGCCopyright © 2011 All Rights Reserved.
Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University BANGKOK 10330
Tel: (662) 256-4346, 256-4298