ReadyPlanet.com
dot dot
ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง (Ryden)

 

แบบวัดความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองThe self-esteem inventory: Adult (Ryden)

พัฒนาจาก The self-esteem inventory (Coppersmith) แปลเรียบเรียงโดยชนิดา สุวรรณศรี ผ่านผู้เชี่ยวชาญ6ท่านในการตรวจความตรงในการแปล ทดสอบในกลุ่มตัวอย่าง ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ0.74 ซึ่งเป็นแบบประเมินด้วยตนเอง

การตรวจให้คะแนน

1.ข้อความที่มีความหมายทางบวก หากตอบว่าใช่ได้ 1คะแนนได้แก่ข้อ 2, 4, 5, 10, 11, 14, 18, 19, 21, 23, 24, 28, 29, 32 36, 45, 47, 55 และข้อ57

2.ข้อความที่มีความหมายทางลบ หากตอบว่า ไม่ใช่ ได้ 1คะแนนได้แก่ข้อ 3, 7, 8, 9, 12, 15, 16, 17, 22, 25, 26, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56และข้อ58

3.ข้อความที่ตรวจสอบความจริงใจของผู้ตอบ หากตอบว่า ใช่ได้ 1 คะแนนได้แก่ข้อ 1, 6, 13, 20, 27, 34, 41และข้อ48 จะไม่นำมาคิดคะแนนในส่วนนี้ แต่ถ้าได้มากกว่า 3 คะแนน จะต้องพิจารณาความไม่จริงใจของผู้ตอบ และให้ตอบแบบวัดใหม่อีกครั้งหนึ่ง

                    แปลผลคะแนน

          คะแนน 40-50 มีการเห็นคุณค่าในตนเองระดับสูง

คะแนน 30-39 มีการเห็นคุณค่าในตนเองระดับปานกลาง

คะแนน 0-29 มีการเห็นคุณค่าในตนเองระดับต่ำCopyright © 2011 All Rights Reserved.
Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University BANGKOK 10330
Tel: (662) 256-4000-61509