ReadyPlanet.com
dot dot
แบบสอบถามการมีส่วนร่วมในสังคมของผู้สูงอายุ

 

 แบบสอบถามการมีส่วนร่วมในสังคมของผู้สูงอายุ

มีจำนวน 10 ข้อ สร้างขึ้นโดย เพ็ญศรี หลินศุวนนท์ ลักษณะของแบบสอบถามการมีส่วนร่วมในสังคมของผู้สูงอายุประกอบด้วยการสนับสนุนด้านการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ได้แก่ การทากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม การเป็นสมาชิกของสมาคมองค์กรต่างๆ การเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็น การไปร่วมในงานสังคม การไปร่วมกิจกรรมทางศาสนา และการสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร แบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ โดยกาหนดเกณฑ์ของมาตราส่วนประเมินค่าไว้ดังต่อไปนี้

ไม่จริงเลย        คือ      ข้อความนั้นไม่ตรงกับความรู้สึกหรือความคิดเห็นของผู้สูงอายุ

จริงเล็กน้อย      คือ      ข้อความนั้นตรงกับความรู้สึกหรือความคิดเห็นของผู้สูงอายุบ้างเล็กน้อย

จริงปานกลาง    คือ      ข้อความนั้นตรงกับความรู้สึกหรือความคิดเห็นของผู้สูงอายุเพียงครึ่งหนึ่ง

จริงส่วนมาก      คือ      ข้อความนั้นตรงกับความรู้สึกหรือความคิดเห็นของผู้สูงอายุเป็นส่วนมาก

จริงมากที่สุด     คือ      ข้อความนั้นตรงกับความรู้สึกหรือความคิดเห็นของผู้สูงอายุมากที่สุด

เกณฑ์การให้คะแนน

ข้อคำถามด้านบวก ได้แก่ ข้อ 1,2,3,8,9,10 ให้คะแนน ดังนี้

ไม่จริงเลย        ได้       1 คะแนน

จริงเล็กน้อย      ได้       2 คะแนน

จริงปานกลาง    ได้       3 คะแนน

จริงส่วนมาก      ได้       4 คะแนน

จริงมากที่สุด     ได้       5 คะแนน

ข้อคำถามด้านลบ ได้แก่ ข้อ 4,5,6,7 ให้คะแนน ดังนี้

ไม่จริงเลย        ได้       5 คะแนน

จริงเล็กน้อย      ได้       4 คะแนน

จริงปานกลาง    ได้       3 คะแนน

จริงส่วนมาก      ได้       2 คะแนน

จริงมากที่สุด     ได้       1 คะแนน

การแปลผลจะพิจารณาตามลักษณะการกระจายของข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง โดยถ้าการกระจายของข้อมูลเป็นปกติ (normal distribution)จะอาศัยค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation,S.D.) แบ่งคะแนนเป็น 3 ช่วง ได้แก่ การมีส่วนร่วมในสังคมไม่ดี การมีส่วนร่วมในสังคมปานกลาง และการมีส่วนร่วมในสังคมดี ค่าความเที่ยงตรงตามแบบสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค เท่ากับ 0.7776Copyright © 2011 All Rights Reserved.
Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University BANGKOK 10330
Tel: (662) 256-4000-61509