ReadyPlanet.com
dot dot
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ

 

แบบวัดพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ

โดยจิตสมร วุฒิพงษ์  มีข้อคำถามจำนวน 46 ข้อ ประกอบด้วย 7 ด้าน คือ

1. การพัฒนาการรู้จักตนเอง 9 ข้อ

2. การติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 4 ข้อ

3. การเผชิญปัญหา 10 ข้อ

4. การมีสัมพันธภาพระหว่างบุคคล 6 ข้อ

5. การปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการ 4 ข้อ

6. การปฏิบัติกิจกรรม เพื่อความสงบสุขและเข้าใจชีวิต 6 ข้อ

7. การดูแลสุขภาพกายโดยทั่วไป 7 ข้อ

เป็นคำถามมีค่า 4 ระดับ การให้คะแนนดังนี้

คะแนน

พฤติกรรมนั้นทำเป็นประจำ                 มีค่าเท่ากับ 4

พฤติกรรมนั้นทำบ่อยครั้ง                     มีค่าเท่ากับ 3

พฤติกรรมนั้นทำบางครั้ง                      มีค่าเท่ากับ 2

พฤติกรรมนั้นทำเกือบทา หรือไม่เคยทำเลย มีค่าเท่ากับ 1

การแปลผลพฤติกรรมการดูแลตนเอง กา หนดเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับต่า ระดับกลาง และระดับสูง ดังนี้

พฤติกรรมการดูแลตนเอง                          ช่วงคะแนน    ช่วงคะแนน    ช่วงคะแนน

ระดับต่ำ         ระดับกลาง      ระดับสูง

ด้านพัฒนาการรู้จักตนเอง                              9-18            19-27            28-36

ด้านการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ                        4-8              9-12             13-16

ด้านการเผชิญปัญหา                                   10-20            21-30            31-40

ด้านการมีสัมพันธภาพระหว่างบุคคล                  6-12             7-18             19-24

ด้านการปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการ                   4-8              9-12             13-16

ด้านการปฏิบัติกิจกรรม เพื่อความสงบสุขและเข้าใจชีวิต 6-12          7-18             19-24

ด้านการดูแลสุขภาพกายโดยทั่วไป                     7-14             8-21             22-28

พฤติกรรมการดูแลตนเองโดยรวม                      46-92            93-138          139-184

 

 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

1. การหาค่าความตรง ( Validity) ผู้วิจัยนา แบบสอบถามต้นฉบับหาความตรงตามเนื้อหา (Content

Validity) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ จา นวน 3 คน ทา การตรวจสอบความครอบคลุมของข้อคา ถามตามเนื้อหา การใช้ภาษา และการเข้าใจที่ตรงกัน

2. การหาค่าความเชื่อมั่น ( Reliability) ผู้วิจัยนา แบบสอบถามไปทา การทดสอบกับประชากรในกลุ่มชมรมผู้สูงอายุที่ใกล้เคียงกับกลุ่มประชากรที่ต้องการศึกษา จา นวน 40 คน แล้วนา แบบสอบถาม

มาทา การวิเคราะห์ เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิอัลฟา ของครอนบาค

(Cronbach’s alpha coefficient)Copyright © 2011 All Rights Reserved.
Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University BANGKOK 10330
Tel: (662) 256-4000-61509