ReadyPlanet.com
dot dot
ระดับความอยากสูบบุหรี่

 

แบบวัดระดับความอยากสูบบุหรี่ (PACS – tobacco) ฉบับภาษาไทย

พัฒนาโดย วรรณจรี มณีแสง และคณะ ได้ดัดแปลงมาจาก PENN ALCOHOL CRAVING SCALE (PACS) ของB.A. Flannery ประกอบด้วยคาถาม 5 ส่วน ได้แก่คาถามเกี่ยวกับความถี่ ความเข้มข้น ความรุนแรง และช่วงเวลาของการอยากเสพสาร รวมถึงการปฏิเสธหรือต่อต้านการเสพสาร โดยมีคะแนนการวัดผลที่ระดับ 0 – 6 คะแนน ทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือฉบับดัดแปลง กับผู้เข้ารับการรักษาที่สถาบันธัญญารักษ์ จำนวน 30 คน ได้ค่าความเชื่อมั่น Cronbach’s alphaเท่ากับ 0.81 ทั้งนี้ ทัศนีย์ ลิมป์สานนท์และคณะได้ดัดแปลงแบบวัดความอยากดื่มแอลกอฮอล์และสารระเหยของ วรรณจรี มณีแสง เป็นความอยากบุหรี่โดยมีค่า Cronbach’s alpha เท่ากับ 0.82 Copyright © 2011 All Rights Reserved.
Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University BANGKOK 10330
Tel: (662) 256-4000-61509