ReadyPlanet.com
dot dot
เครื่องมือประเภท Behavior

 

เครื่องมือประเภท Behavior

ผู้พัฒนา

การติดเกมสำหรับเด็กและวัยรุ่น (GAST)

ชาญวิทย์ พรนภดล

การติดสื่อสังคมออนไลน์

ชาญวิทย์ พรนภดล

การปฏิบัติหน้าที่ของครอบครัว ใช้แบบวัด CFI

อุมาพร ตรังคสมบัติ

การปรับตัว Mooney Problem Checklist

ดารณี  ประคองศิลป์ 

การปรับตัวของมารดาที่ดูแลเด็กออทิสติก

ประพา  หมายสุข

การปรับตัวในมหาวิทยาลัยBaker RW และ Siryk B

เปรมพร มั่นเสมอ 

การปรับตัวบทบาทการเป็นมารดา Jensen และ Bobak

สุวิมล ติรกานันท์

การปรับตัวและแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง

พีรพนธ์  ลือบุญธวัชชัย

ความรุนแรงของอาการย้ำคิดย้ำทำด้วยตนเอง ฉบับภาษาไทย

ธนิตา หิรัญเทพ และคณะ

ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคAQ

ชวนจิตร ธุระทอง

คุณภาพการนอนหลับ PSQI

ตะวัน จิรประมุขพิทักษ์ และวรัญ ตันชัยสวัสดิ์

บุคลิกภาพ 16 PF

ประภา เชื้อภักดี

บุคลิกภาพ MPI

สมทรง สุวรรณเลิศและคณะ

แบบตรวจวัดคุณลักษณะบุคลิกภาพผู้นำของมายเออร์-บริกส์

สุเทพ  พงศ์ศรีวัฒน์

แบบประเมินแอลกอฮอล์

กรมสุขภาพจิต

พฤติกรรมการจัดการความเครียด รอฮานิ  เจะอาแซและคณะ

รอฮานิ  เจะอาแซและคณะ

พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ

จิตสมร วุฒิพงษ์

พฤติกรรมเด็ก SDQ

พรรณพมิล หล่อตระกูล และมาโนช หล่อตระกูล

พฤติกรรมย้ำทำในเรื่องเพศ SCS

วิสุทธิ์ ดิสภานุรัตน์

ภาระการดูแล Zarit Burden Interview

อรวรรณ แผนคง

ระดับความอยากสูบบุหรี่

วรรณจรี มณีแสง

สัมพันธภาพในครอบครัวของผู้ปกครองในการดูแลเด็กที่เป็นโรคไตเรื้อรัง

จิราพร ชมพิกุล

สัมพันธภาพในครอบครัว

กนิษฐา พรรณเชษฐ์ 

สัมพันธภาพระหว่างคู่สมรส The Dyadic Adjustment Scale

สุพรรณี สุ่มเล็ก

สัมพันธภาพระหว่างบุคคล

พีรพนธ์  ลือบุญธวัชชัย

อาการพฤติกรรม SNAP สมาธิสั้น

ณัทธร  พิทยรัตนเสถียร
ข่าวสารหลักสูตร

หลักสูตร วท.ม.สาขาวิชาสุขภาพจิต
ข้อมูลการรับสมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาสุขภาพจิต
ความประทับใจของศิษย์เก่าที่มีต่อหลักสูตร วท.ม.สาขาสุขภาพจิต
ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา (ภาคในเวลาราชการ)
ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา (ภาคบางเวลา)
ประชุมวิชาการครบรอบ 30 ปี หลักสูตร วท.ม. สุขภาพจิต เรื่อง “Mental Health in All Dimensions”
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตร วท.ม. สาขาสุขภาพจิต
งานมุทิตาจิต รศ.พญ.ภิรมย์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์
สถานที่สอบข้อเขียน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ปีการศึกษา 2561
สำรวจชุมชนเพื่อจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพจิต
แบบสอบถามเกี่ยวกับภาระงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ
แบบวัดอาการวิตกกังวลและอาการซึมเศร้าฉบับภาษาไทย Thai Hospital Anxiety and Depression Scale ฉบับภาษาไทย
ความฉลาดทางอารมณ์
เครื่องมือประเภท Psychosocial
เครื่องมือประเภท Neurotic
เครื่องมือประเภท Psycho
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ปีการศึกษา 2559Copyright © 2011 All Rights Reserved.
Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University BANGKOK 10330
Tel: (662) 256-4000-61509