ReadyPlanet.com
dot dot
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขภาพจิต ปีการศึกษา 2561

(วัน ศุกร์ ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2561)

 

ผู้สมัครภาคปกติ

1. นางสาวฐานิต กิจเจริญ 
2. นายกันตพงศ์ กาญจนวัฒนา 
3. นางสาวสุนันท์ษา นิธิวาสิน 
4. นางสาวนัฏฐิกา แก้วคำปา 
5. นายบุญ เบญจกุล
6. นางสาวชญามนต์ รัตนวิจารณ์ 
7. นายวศิน โกศลศักดิ์
8. นายทรงชัย จิรชูพันธ์ 
9. นางสาวสุภัค เหลืองรุ่งโรจน์ 
10. นางนันทนา ฐิติจิรัฐิติกาล
11. นางสาวลลิดา ชินพานนท์ 
12. นางสาวมนัญญา โพธิมา 
13. นางสาวณุนนท์ ราชเสน 
14. นางสาวเก็จไพฑูรย์ เกิดวิชัย 
15. นางสาวณัชฌา ลงทอง 
16. นางสาวกนกวรรณ โยธินวัฒนบำรุง 
17. นายพิมาน ธีระรัตนสุนทร 
18. นายกันต์ชานนท์ ขาวดา 
19. นายวิทิต จันทร์แก้ว 
20. นางสาวสุมน อุ่นสาธิต 
21. นางสาวบุษมาส สัจจาภรณ์ 
22. นายธนน วริศนราทร 
23. นางสาวชัชฎาภรณ์ พรลี้เจริญ 
24. นางสาวสุวดี แพทย์พิทักษ์ 
25. นางปิติมา คูริโมโตะ 
26. นางสาวพิชญา วัฒนวิทูกูร 
27. นางสาวธัญญารัตน์ จีนเฮ็ง

 

หมายเหตุ ; หากผู้สมัครภาคปกติได้ส่งเอกสารการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ ภายในวันที่ 23 เมษายน 2561 โดยลงตราประทับไปรษณียากรในวันที่ 23 เมษายน 2561 ถึงบัณฑิตวิทยาลัย แต่ยังไม่มีชื่อปรากฏในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนนี้ ภาควิชาฯ ขอแจ้งให้ผู้สมัครฯ เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยในวันสอบข้อเขียน คือ วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง 201 ชั้น 2 อาคารอานันทมหิดล

 

ผู้สมัครภาคนอกเวลาราชการ

1. นางสาวนันทกานต์  ชุมภูพันธ์                                                                                        2. นายจิรัฎฐ์  โลทะกะ   
3. ว่าที่ร้อยตรีกรศิริ พิกุลทอง 
4. นางนันทนา ฐิติจิรัฐิติกาล 
5. นายอนุกูล หุ่นงาม 
6. นางสาวพนิตนาฏ เทียนศิริฤกษ์
7. นางสาวรัตนาภรณ์ ชำนิศาสตร์ 
8. นางสาวณุนนท์ ราชเสน 
9. นายรชฏ ทิพโสต 
10. นางสาวขวัญชนก ปวิธากุล 
11. นางสาวรติยา อัศวติณณา 
12. นางสาวกวินธิดา โสภณวัฒนะ 
13. นางสาวศิริรัตน์ บัวเปีย
14. นายเบญจพล แตงบัว 
15. นางสาวบุศรินทร์ ฉัตรหิรัญรัศมี 
16. นางสาวญาดาพร ยอดสวัสดิ์ 
17. นางสาวดุสิตา สันซัง
18. นางสาวโสรญา นาบุญ 
19. นางสาวณัชฌา ลงทอง 
20. นางสาวบุษมาส สัจจาภรณ์ 
21. นางสาววันจันทร์ สิงหละชาติ 
22. นายปพนพัชร์ ชัยศิริวิกรม

 

*** แจ้งให้ผู้สมัครเตรียมบัตรประชาชนปากกาสีน้ำเงิน ดินสอสองบี และยางลบมาในวันสอบด้วย ***

 
ข่าวสารหลักสูตร

หลักสูตร วท.ม.สาขาวิชาสุขภาพจิต
ข้อมูลการรับสมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาสุขภาพจิต
ความประทับใจของศิษย์เก่าที่มีต่อหลักสูตร วท.ม.สาขาสุขภาพจิต
ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา (ภาคในเวลาราชการ)
ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา (ภาคบางเวลา)
ประชุมวิชาการครบรอบ 30 ปี หลักสูตร วท.ม. สุขภาพจิต เรื่อง “Mental Health in All Dimensions”
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตร วท.ม. สาขาสุขภาพจิต
งานมุทิตาจิต รศ.พญ.ภิรมย์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์
สถานที่สอบข้อเขียน
สำรวจชุมชนเพื่อจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพจิต
แบบสอบถามเกี่ยวกับภาระงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ
แบบวัดอาการวิตกกังวลและอาการซึมเศร้าฉบับภาษาไทย Thai Hospital Anxiety and Depression Scale ฉบับภาษาไทย
ความฉลาดทางอารมณ์
เครื่องมือประเภท Psychosocial
เครื่องมือประเภท Behavior
เครื่องมือประเภท Neurotic
เครื่องมือประเภท Psycho
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ปีการศึกษา 2559Copyright © 2011 All Rights Reserved.
Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University BANGKOK 10330
Tel: (662) 256-4000-61509