ReadyPlanet.com
dot dot
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 3 ในเวลาราชการ

 

 

 

 

ทวี          ท้าวคำลือ

 

ปัญหาสุขภาพจิตของพนักงานขับรถเมล์

Mental health problems of bus drivers

 

 

 นิจวรรณ ไกรสิงห์เดชา

 

ปัจจัยทางจิต-สังคมในผู้ชายที่มาขอรับบริการผ่าตัดแปลงเพศ

Psycho-social factors in males who request for surgical Sex-reassignment

 

 

สุรีย์        ห้วยธาร

 

บุคลิกภาพกับความเครียด ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงกลาโหม

Personality and stress of nursing students in college of nursing minstry of defense 

 

 

ฉัตรแก้ว  สุทธิพิทักษ์

 

ผลการฝึกการผ่อนคลายต่อความวิตกกังวลในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก ที่ได้รับรังสีรักษา

Effects of relaxation training on anxiety in patient with cacer of cervix receiving radiotherapy 

 

 

สารรัตน์  วุฒิอาภา

 

ผลของการฟังดนตรีต่อระดับความวิตกกังวลของนักกีฬา

Effect of listening music on anxiety level of athletes

 

 

อทิตยา    พรชัยเกตุ

 

ผลของการบำบัดด้วยหนังสือต่อความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง ของเด็กพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์

Effect of bibliotherapy on the self-esteem of the cripples in Srisangwal school

 

 

สุดา        ศาสนัส

 

ความคาดหวังในชีวิตของเด็กเร่ร่อน

Life expectations of street children

 

 

สุนีรัตน์  อนันทวุฒิกานนท์

 

ปัจจัยด้านจิตใจของสตรีที่มีบุตรยากในคลินิกผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Psychological factors in infertile female at infertility clinic, Chulalongkork hospital

 

 

ศิริลักษณ์  ศรีวนาสณฑ์

 

การเล่นวีดีโอเกมกับพฤติกรรมทางสังคม ของนักเรียนชายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในกรุงเทพมหานคร

 Video game playing and social behavior of prathom suksa four school boys in Bangkok metropolis

 

 

ภัทราบูลย์  นาคสู่สุข

 

ผลของเมทาโดนขนาด 40 และ 60 มิลลิกรัม ในโปรแกรมการรักษาผู้ติดเฮโรอินด้วยเมทาโดนแบบต่อเนื่อง

Result of 40 and 60 milligrams methadone dosaes in treatment of heroin addiction with methadone maintenance program

 

 

เสาวนีย์   พัฒนอมร

 

การอบรมเลี้ยงดูกับพฤติกรรมการช่วยเหลือตนเองของเด็กวัย 2-3 ปี

Child rearing practice and selp-help skilis of taddlers

 

 

ยุพา        สัมฤทธิ์มีผล

ผลกระทบของวัยรุ่นปัญญาอ่อนต่อพ่อแม่

The effects of mentally retarded adolesscents on their parents

 

 

ชลิตสุดา  ปัฏสาศิลป์

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้กระตุ้นให้เกิดการชักอย่างสมบูรณ์ ในการรักษาด้วยไฟฟ้าแบบกระตุ้นให้ชักหลายครั้งโดยมีเครื่องควบคุม Electrical dosage inducing an adequate seizure in multiple monitored electroconvulsive therapy

 

 

อรวรรณ  ลี่ทองอิน

 

 ผลการทำกลุ่มช่วยเหลือตนเองของผู้สูงอายุที่ซึมเศร้าในบ้านพักคนชรานักบุญโยเซฟ จังหวัดขอนแก่น

 

 

 
นิสิตภาคปกติ

นิสิต รุ่นที่ 36 ในเวลาราชการ
นิสิต รุ่นที่ 35 ในเวลาราชการ
นิสิต รุ่นที่ 34 ในเวลาราชการ
นิสิต รุ่นที่ 33 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 32 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 31 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 30 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 29 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 28 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 27 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 26 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่น 25 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 24 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 23 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 22 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 21 ในเวลาราชการ article
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 20 ในเวลาราชการ article
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 19 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 18 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 17 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 16 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 15 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 14 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 13 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 12 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 11 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 10 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 9 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 8 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 7 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 6 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 5 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 4 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 2 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 1 ในเวลาราชการCopyright © 2011 All Rights Reserved.
Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University BANGKOK 10330
Tel: (662) 256-4000-61509