ReadyPlanet.com
dot dot
กิจกรรมสุขภาพจิตชุมชน ปีการศึกษา 2565 (ภาคปกติ)

 

โครงการจิตเวชศาสตร์ชุมชน

“ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตชุมชน”

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
ข่าวสารสำหรับนิสิตปัจจุบัน

โครงการศิลปะบำบัด
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Positive Psychology”
โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง องค์ความรู้ ประสบการณ์ จากรุ่นสู่รุ่น สู่องค์กร แห่งการเรียนรู้
กิจกรรมนพลักษณ์
กิจกรรมการรู้จักและการพัฒนาศักยภาพตนเอง
กิจกรรมสุขภาพจิตชุมชน ปีการศึกษา 2565 (ภาคนอกเวลาราชการ)
งานวิจัยระดับนานาชาติ
วิทยานิพนธ์ article
LOGO article
ค่าย YGCCopyright © 2011 All Rights Reserved.
Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University BANGKOK 10330
Tel: (662) 256-4000-61509