dot dot
กิจกรรมสุขภาพจิตชุมชน ปีการศึกษา 2560 (ภาคปกติ)

 

โครงการจิตเวชศาสตร์ชุมชน

“กิจกรรมพัฒนาสุขภาพจิตพิชิตความบกพร่องทางการเรียนรู้”

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

1. ชื่อโครงการ                            

จิตเวชศาสตร์ชุมชน กิจกรรมพัฒนาสุขภาพจิตพิชิตความบกพร่องทางการเรียนรู้

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ                

นิสิตปริญญาโท ชั้นปีที่ 2 ภาคในเวลาราชการ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต                                    

สาขาสุขภาพจิต ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. หลักการและเหตุผล

            เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า เป็นคำกล่าวที่แสดงให้เห็นว่า เด็กๆในวันนี้พวกเขาคืออนาคตของประเทศ ซึ่งจะเติบโตขึ้นมาเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพขององค์กร และเป็นประชาชนที่ดีของประเทศ เด็กจึงเป็นวัยที่มีความสำคัญ และจำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแล เอาใจใส่เป็นอย่างมาก  ไม่เพียงแค่ตอนที่พวกเขาเกิดมาและกำลังจะเติบโต แต่พวกเขาจำเป็นจะต้องได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของมารดา เมื่อเติบโตขึ้นมาก็จะต้องได้รับการเลี้ยงดู และส่งเสริมพัฒนาการแต่ละด้านอย่างเหมาะสม เพื่อให้เติบโตขึ้นมาสมบูรณ์แข็งแรงทั้ง ร่างกาย จิตใจ ความคิด และสติปัญญา แต่หากพวกเขาเหล่านั้นเกิดมาพร้อมกับความผิดปกติบางประการ หรือไม่ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการอย่างเหมาะสม หรือขาดการดูแลเอาใจใส่ อาจเกิดความบกพร่อง ซึ่งจะทำให้พวกเขาเหล่านั้นมีการเรียนรู้ที่ไม่สมบูรณ์ เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กอื่นๆ โดยปัจจุบันเราจะพบว่า เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disability) มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น บางรายอาจได้รับการวินิจฉัยและการรักษาจากจิตแพทย์ แต่บางรายยังคงแฝงตัวอยู่ตามห้องเรียน ขาดผู้ใหญ่ที่จะหยิบยื่นความเข้าใจ และโอกาสที่ดีในการรักษา แต่ในประเทศไทยก็ได้มีการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเป็นแนวทางของการเรียนร่วม โดยให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ได้เรียนร่วมกับนักเรียนทั่วไป

            โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เป็นตัวอย่างของโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนร่วม นับว่าเป็นแนวทางที่ดี แต่จากการลงสำรวจพื้นที่ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 พบว่า นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ได้รับการส่งเสริมทางด้านการเรียนรู้ยังไม่มากเท่าที่ควร และนักเรียนบางคนมีปัญหาด้านพฤติกรรมร่วมด้วย นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขภาพจิต ภาคในเวลาราชการ ได้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการจิตเวชศาสตร์ชุมชนครั้งนี้ขึ้น ในหัวข้อ กิจกรรมพัฒนาสุขภาพจิตพิชิตความบกพร่องทางการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ แนวทางการดูแล และเสริมสร้างการเรียนรู้โดยสอดแทรกไปพร้อมกับกิจกรรมที่หลากหลาย ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ และนักเรียนได้รับทราบ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนครูอาจารย์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการดูแล และส่งเสริมเด็กเหล่านี้ ให้มีพัฒนาการในการเรียนรู้ที่ดีขึ้น สามารถช่วยเหลือ และดูแลตนเองต่อไปได้ในอนาคต           

4. วัตถุประสงค์

            1. เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ และ แนวทางในการดูแลเด็ก

            2. เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และวิธีการจัดการปัญหาจากการการดูแลเด็กที่มีภาวะความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยเน้นความสำคัญเกี่ยวกับการดูแลเด็ก

            3. เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้และทักษะในการเสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่เด็กที่มีภาวะความบกพร่องทางการเรียนรู้

            4. เพื่อให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ได้รับการเสริมสร้างการเรียนรู้ ในด้านการอ่าน การเขียนและการคำนวณผ่านการทำกิจกรรม

            5. เพื่อฝึกนักเรียนให้มีความสามารถในการทำกิจกรรมเป็นกลุ่มโดยเข้ากับเพื่อนๆ และได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

            6. เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีในการเรียนรู้

            7. เพื่อให้นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขภาพจิต ภาคในเวลาราชการ ที่เข้าร่วมโครงการมีประสบการณ์และทักษะในการจัดกิจกรรม

            8. เพื่อเป็นกิจกรรมสู่ชุมชน ที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริง     

5. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ 1 (วันศุกรที่ 4 พฤศจิกายน 2559) : การลงสำรวจพื้นที่ และวางแผนการทำกิจกรรม

ขั้นตอนที่ 2 (วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559) : กิจกรรมเสริมสร้างเรียนรู้เลี้ยงดูแอลดีผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือ ผู้ปกครองของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

ขั้นตอนที่ 3 (วันศุกร์ที่ 11,18 พฤศจิกายน 2559) : กิจกรรมสรรค์สร้างจินตนาการสื่อสารความคิดผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

6. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม

            3 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 4 - 18 พฤศจิกายน 2559

7. สถานที่จัดกิจกรรม

            โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

8. กลุ่มเป้าหมาย

            นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-5 ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ซึ่งเรียนร่วมกับนักเรียนทั่วไป จำนวน 11 คน และผู้ปกครองของนักเรียน

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

            1. ผู้ปกครองได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ และแนวทางการดูแลเด็ก

            2. ผู้ปกครองได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และวิธีการจัดการปัญหาจากการการดูแลเด็กที่มีภาวะความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยเน้นความสำคัญเกี่ยวกับการดูแลเด็ก

            3. ผู้ปกครองมีความรู้และทักษะในการเสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่เด็กที่มีภาวะความบกพร่องทางการเรียน

            4. นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ได้รับการเสริมสร้างการเรียนรู้ ในด้านการอ่าน การเขียน และการคำนวณผ่านการทำกิจกรรม

            5. นักเรียนมีความสามารถในการทำกิจกรรมเป็นกลุ่มโดยเข้ากับเพื่อนๆ และได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

            6. นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีในการเรียนรู้

            7. นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขภาพจิต ภาคในเวลาราชการ ได้รับประสบการณ์และทักษะในการจัดกิจกรรม

            8. ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปต่อยอดในชุมชนของตนเองได้

 

ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
ข่าวสารสำหรับนิสิตปัจจุบัน

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Positive Psychology”
โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง องค์ความรู้ ประสบการณ์ จากรุ่นสู่รุ่น สู่องค์กร แห่งการเรียนรู้
กิจกรรมนพลักษณ์
กิจกรรมการรู้จักและการพัฒนาศักยภาพตนเอง
กิจกรรมสุขภาพจิตชุมชน ปีการศึกษา 2560 (ภาคนอกเวลาราชการ)
งานวิจัยระดับนานาชาติ
LOGO article
วิทยานิพนธ์ article
ค่าย YGCCopyright © 2011 All Rights Reserved.
Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University BANGKOK 10330
Tel: (662) 256-4346, 256-4298