ReadyPlanet.com
dot dot
โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง องค์ความรู้ ประสบการณ์ จากรุ่นสู่รุ่น สู่องค์กร แห่งการเรียนรู้

 

โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง องค์ความรู้ ประสบการณ์ จากรุ่นสู่รุ่น สู่องค์กร แห่งการเรียนรู้ 

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


               ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตร วท.ม สาขาสุขภาพจิต มาเป็นเวลา 30 ปี นิสิตที่เข้ามาศึกษาในหลักสูตรฯในช่วงระยะหลังมีความหลากหลายมากขึ้นจากการที่หลักสูตรฯมีวิสัยทัศน์ต้องการพัฒนานักวิชาการสุขภาพจิตออกสู่สังคม เพื่อสร้างความสุขและส่งเสริมสุขภาพจิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น พร้อมรับมือกับสถานการณ์โลกที่เร่งเร้าทำให้คนในสังคมเกิดความเครียดมากขึ้น ทั้งนี้ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรฯได้ออกไปทำงานทั้งงานที่เป็นโครงสร้างเดิมและบุกเบิกงานด้านสุขภาพจิตใหม่ขึ้นได้อย่างเต็มภาคภูมิ ประสบการณ์ที่เกิดจากการทำงาน การแก้ไขปัญหาและวิธีการเผชิญหน้าจัดการกับปัญหาเหล่านั้น ก่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ที่แฝงอยู่ในตัวบุคคล(Tacit know ledge) ที่ยากต่อการถ่ายทอด ทางภาควิชาได้เล็งเห็นศักยภาพเหล่านี้ ของนิสิตรุ่นที่ผ่านมา ที่จะสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ในด้านต่างๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจ กระตุ้นให้นิสิตที่กำลังศึกษาอยู่เกิดความตระหนัก เกิดความคิดสร้างสรรค์และพร้อมในการวางแผนให้กับตนเองในการศึกษาที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นซึ่งจะก่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงรุก มีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจน ซึ่งนำไปสู่ความสำเร็จในการศึกษาและปฏิบัติงานต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมชั้น รุ่นพี่และคณาจารย์ยังมีความสำคัญอย่างมากในการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ทางภาควิชาฯจึงมีความประสงค์จะจัดโครงการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ และสร้างเสริมความสัมพันธ์ให้กับนิสิตเพื่อนำองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตที่จะต้องศึกษาในหลักสูตรฯตลอดจนการวางแผน ในการฝ่าฟันอุปสรรคหลังจากจบการศึกษาไปแล้ว


วัตถุประสงค์

1. สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง รุ่นพี่ เพื่อนร่วมชั้น และคณาจารย์

2. ระดมสมองค้นหาองค์ความรู้(Tacit Knowledge) ของนิสิตรุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษา

3. ถ่ายทอดองค์ความรู้(Tacit Knowledge) จากรุ่นสู่รุ่น

4. ระดมสมองค้นหาgab ความต้องการผู้ใช้บัณฑิต

5. วางแผนในการพัฒนาตนเองของนิสิตใหม่


          ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ        

                     1. ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน รุ่นพี่ และคณาจารย์

                     2. องค์ความรู้จากนิสิตรุ่นพี่ และความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

                     3. แผนการเรียนรู้รายบุคคลของนิสิตใหม่ individual plan


 

ภาพกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
ข่าวสารสำหรับนิสิตปัจจุบัน

โครงการศิลปะบำบัด
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Positive Psychology”
กิจกรรมนพลักษณ์
กิจกรรมการรู้จักและการพัฒนาศักยภาพตนเอง
กิจกรรมสุขภาพจิตชุมชน ปีการศึกษา 2565 (ภาคปกติ)
กิจกรรมสุขภาพจิตชุมชน ปีการศึกษา 2565 (ภาคนอกเวลาราชการ)
งานวิจัยระดับนานาชาติ
วิทยานิพนธ์ article
LOGO article
ค่าย YGCCopyright © 2011 All Rights Reserved.
Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University BANGKOK 10330
Tel: (662) 256-4000-61509