dot dot
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Positive Psychology”

 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง  “Positive Psychology”

นิสิต วท.ม. สาขาวิชาสุขภาพจิต (ภาคปกติ และภาคนอกเวลาราชการ)

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 หลักการและเหตุผล

นิสิตโดยทั่วไปแล้วมีโอกาสเกิดความเครียดได้จากทั้งการเรียนการทำวิจัยและความเครียดจากการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ทั้งจากอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์อื่นที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการ  เพื่อน รุ่นพี่และรุ่นน้อง  ปัญหาความเครียดดังกล่าวเป็นผลมาจากวิธีการมองโลก การรับรู้ความคาดหวังความปรารถนาความเป็นตัวตนของตนเอง และการตอบสนองต่อการรับรู้ซึ่งเป็นรูปแบบที่ปลูกฝังมาแต่อดีตจนเป็นนิสัยของจิตโครงการนี้จึงมุ่งเน้นที่การฝึกทำความเข้าใจโลกภายในของตัวนิสิตเอง การมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างการสร้างความสุขและจัดการความเครียดอย่างเหมาะสมตลอดจนเป็นพื้นฐานของการทำจิตบำบัดหรือการให้คำแนะนำปรึกษาต่อไปโดยใช้แนวทางของ Positive Psychology

Positive Psychology หรือ จิตวิทยาทางบวก เป็นแนวคิดวิทยาศาสตร์ทางสังคม มุ่งศึกษาการบ่มเพาะความแข็งแกร่ง ความสำคัญและความจำเป็นในการดำรงชีวิตของบุคคลและสังคมอย่างเติมเต็ม ให้มนุษย์สามารถนำพาสิ่งที่มีความหมายเกื้อกูลการมีชีวิตอยู่อย่างครอบคลุมสมบูรณ์ และให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีมีคุณค่ามีความสุขทั้งในด้านความรักหน้าที่การงานและการพักผ่อนด้วย

Martin Seligmanได้นิยามไว้ว่า จิตวิทยาทางบวก คือ การค้นพบและส่งเสริมพัฒนาศักยภาพพิเศษว่าด้วยความฉลาดหรืออัจฉริยภาพ และทำชีวิตที่ปกติให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น (to find and nurture genius and talent, to make normal life more fulfilling) นิยามดังกล่าวนี้ได้ก่อให้เกิด การตื่นตัวและเป็นที่สนใจกันยิ่งในวงกว้าง ดังนั้น Positive Psychology จึงเป็นศาสตร์ทางเลือกใหม่ที่มุ่งพัฒนาบุคลิกภาพของมนุษย์ให้เป็นผู้มีความสุข โดยมีพื้นฐานของความสุขจากการพัฒนาตนเอง การเป็นคนดีมีมุมมองต่อชีวิตและโลกในเชิงบวก ซึ่งสอดคล้องกับปณิธานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มุ่งมั่นจะสร้างนิสิตให้มีความเพียบพร้อมทางด้านความรู้และความสามารถควบคู่ไปกับคุณธรรม เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพต่อไป

วัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิต

1.เรียนรู้และเข้าใจโลกภายในของตนเอง

2.พัฒนาสุขภาพจิตของตนเองให้มีความสุขได้สามารถจัดการกับความเครียดได้อย่างเหมาะสม ตามแนวทางของ Positive Psychology

วิธีการประชุม

          กลวิธีที่สำคัญคือการใช้กิจกรรมการฝึกสำรวจโลกภายในของตนเอง และการสร้างความสุขด้วยตนเองโดยวิธี experientialรวมทั้งการอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งในกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

1.การบรรยายแนวคิดพื้นฐานของ Positive Psychology

2.การฝึกปฏิบัติกลุ่มย่อยโดยวิธี experiential

3.การอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ในกลุ่มใหญ่

4.การสรุปการเรียนรู้ในแต่ละกิจกรรม (Debrief) และการตอบข้อซักถาม (Answers and Questions)

ระยะเวลาในการจัดประชุม

วันที่ 46 มีนาคม 2560

 

ภาพกิจกรรม          

     

 


 

 

 

 

 

 

 
ข่าวสารสำหรับนิสิตปัจจุบัน

โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง องค์ความรู้ ประสบการณ์ จากรุ่นสู่รุ่น สู่องค์กร แห่งการเรียนรู้
กิจกรรมนพลักษณ์
กิจกรรมการรู้จักและการพัฒนาศักยภาพตนเอง
กิจกรรมสุขภาพจิตชุมชน ปีการศึกษา 2561 (ภาคปกติ)
กิจกรรมสุขภาพจิตชุมชน ปีการศึกษา 2560 (ภาคนอกเวลาราชการ)
งานวิจัยระดับนานาชาติ
LOGO article
วิทยานิพนธ์ article
ค่าย YGCCopyright © 2011 All Rights Reserved.
Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University BANGKOK 10330
Tel: (662) 256-4346, 256-4298