dot dot
ความประทับใจของศิษย์เก่าที่มีต่อหลักสูตร วท.ม.สาขาสุขภาพจิต

 ความประทับใจของศิษย์เก่า

ที่มีต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิต 

 

 นายเกริกชัย   พิชัย

 รุ่นที่ 14 ภาคในเวลาราชการ (ปีการศึกษา 2544-2545)                                                                  ตำแหน่ง : นักระบาดวิทยา กรมสุขภาพจิต สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์                                ความประทับใจที่มีต่อหลักสูตรฯ : Mental health make me man 

 

นางสาวนฤมล   อินทหมื่น 

รุ่นที่ 24 ภาคในเวลาราชการ (ปีการศึกษา 2554-2555)                                                                 

            "นับเป็นช่วงเวลาที่ดี และเป็นโอกาสอันดีที่ได้มาศึกษาในหลักสูตรสุขภาพจิต ที่ทำให้ได้รับความรู้จากอาจารย์หลายๆท่าน อีกทั้งได้รับมิตรภาพดีๆจากเพื่อนๆ และพี่ๆธุรการ จึงทำให้รู้สึกมีความสุข อบอุ่นทุกครั้งที่ได้กลับมาที่นี่ "


นางสาวชลธิชา   แย้มมา

  รุ่นที่ 24 ภาคในเวลาราชการ (ปีการศึกษา 2554-2555)                                                                        ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

              "Deep in love"

นางสาวจินดาอร    เจิ้นสว่าง

 รุ่นที่ 24 ภาคในเวลาราชการ (ปีการศึกษา 2554-2555)                                                                        ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)                           “ได้ความรู้และประสบการณ์มากมาย ซึ่งหาจากที่ไหนไม่ได้ ซึ่งความรู้ที่อาจารย์ทุกท่านได้สอน ได้ถ่ายทอดนั้น อาศัยความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมา พร้อมทั้งได้ฝึกฝนทักษะที่ได้เรียนในห้อง และในเจอเคสจริงๆ นอกจากนั้นยังได้มิตรภาพดีๆ ช่วยเหลือกันอยู่เสมอจนถึงปัจจุบัน ขอบคุณหลักสูตรดีและมีคุณภาพแบบนี้นะค่ะ”

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   นายกฤษฎา   สารทอง

  รุ่นที่ 26 ภาคในเวลาราชการ (ปีการศึกษา 2556-2557)

        "สิ่งที่ได้จากหลักสูตรนี้ไม่ใช่ได้เพียงองค์ความรู้ในตำราเท่านั้น แต่สิ่งที่ได้มากกว่านั้นก็คือความรัก ความอบอุ่น ความเอาใจใส่จากอาจารย์ เพื่อน และบุคลากรในภาควิชาฯ ที่มอบความรู้สึกเป็นกันเองตลอดเวลาเหมือนเป็นบ้านหลังที่สองที่เต็มไปด้วยไมตรีจิตความผูกพันทางจิตใจ และนอกเหนือจากนั้นทักษะองค์ความรู้ที่ได้เรียนมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการวิจัย การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพจิต และความรู้ทางด้านจิตเวชสมัยใหม่ สิ่งเหล่านี้เป็นตัวเปิดโลกทัศน์ที่กว้างใหญ่ให้กับตัวเองและองค์ความรู้ที่ได้มานั้นยังสามารถนำไปปรับใช้และต่อยอดในการทำงาน การดำเนินชีวิต และพัฒนาสังคมต่อไป"
 
 
   

  นางสาวชลมาศ    คูหารัตนากร 

 

                                                                                                                                         รุ่นที่ 26 ภาคในเวลาราชการ (ปีการศึกษา 2556-2557)                                                          ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุขสิรี จำกัด                                                                                    (ผู้ประกอบการ Juno Park Ville สาขา เดอะเซอร์เคิล ราชพฤกษ์)                                 

             "ต้องขอขอบพระคุณที่ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาฯ เปิดหลักสูตรปริญญาโท สาขาสุขภาพจิต เพราะมีประโยชน์ทั้งกับชีวิตส่วนตัว ดูแลใจ และความคิดของเราได้ดี นอกจากนั้น ยังเป็นประโยชน์ต่อหน้าที่การงานโดยตรง ทั้งด้านการพัฒนาสุขภาพจิตเด็ก การให้คำปรึกษาคุณพ่อ คุณแม่ การพัฒนาบุคลากรในองค์กร ทุกอย่างที่เรียนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ทั้งหมดเลยค่ะ โดยภาพรวมอาจารย์ในสาขามีความเอาใจใส่นิสิตเป็นอย่างดี รู้สึกอบอุ่น มีความเป็นกันเอง และเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงานหนักเพื่อส่วนรวม ปลูกฝังให้นิสิตมีจิตอาสา มีใจบริการ มีฐานใจที่ดีมีคุณธรรมในวิชาชีพในขณะเดียวกันเราต่างมีความสุขตามสถานภาพของแต่ละคนค่ะ ดีใจที่ได้ก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสาขา และภูมิใจที่ได้เป็นนิสิตของสาขาสุขภาพจิตค่ะ"

 

 

  

 

 นางสาวจันทร์สุดา    จันทร์นพคุณ 

 

                                                                                                                       

 รุ่นที่ 26 ภาคในเวลาราชการ (ปีการศึกษา 2556-2557)                                                          ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ ระดับ 6 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

                "ตลอดระยะเวลา 2 ปี ที่ศึกษาในหลักสูตรนี้ มีความประทับใจมาก คิดว่าตนเองตัดสินใจไม่ผิดค่ะที่เลือกเรียนที่นี่ สาขานี้ ในส่วนของหลักสูตรด้านเนื้อหารวมถึงกิจกรรมค่ายต่างๆในระหว่างเรียน สามารถนำสิ่งที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ รวมทั้งนำมาปรับใช้ในการดูแลผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รู้จักที่จะดูแลจิตใจของตนเองและผู้อื่นมากยิ่งขึ้น 

                เมื่อพูดถึงบรรยากาศภายในครอบครัวเล็กๆของเราแห่งนี้ เต็มไปด้วยความอบอุ่น เป็นกันเอง อาจารย์ทุกท่านให้ความเมตตากับศิษย์มาก รวมถึงฝ่ายสนับสนุนคือฝ่ายธุรการ มีความยินดีและเต็มใจให้ความช่วยเหลือในทุกๆเรื่องเป็นอย่างดี

                หากใครที่ยังมองหาทางของตนเองไม่เจอหรือยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกเรียนอะไรต่อดี ก็อยากจะแนะนำให้มาเรียนที่ สาขาสุขภาพจิต ของที่นี่ค่ะ รับรองว่า สิ่งที่ได้รับคุ้มค่า เหนือความคาดหมาย รับรองไม่ผิดหวัง"  

 

 
   

 นางสาวรัชนู   วรรณา  

 รุ่นที่ 26 ภาคในเวลาราชการ (ปีการศึกษา 2556-2557)                                                        ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลสมุทรปราการ

 

 

   

               "การได้มาเรียนในหลักสูตรสุขภาพจิตนี้นอกจากจะได้ความรู้แล้วยังได้รับความอบอุ่นจากคณาจารย์ ที่ไม่หวงวิชา มีความตั้งใจจริง มีความเชี่ยวชาญในการสอน เข้าใจและหวังดีต่อศิษย์ อีกทั้งพี่ๆเจ้าหน้าที่ธุรการที่ดูแลพวกเราเป็นอย่างดี พร้อมให้ความช่วยเหลือในทุกเรื่องทุกเวลา และที่สำคัญคือมิตรภาพของเพื่อนร่วมรุ่น ที่มีความหวังดีต่อกัน ร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วยกัน ขอขอบคุณหลักสูตรสุขภาพจิตมากๆค่ะที่ทำให้ช่วงสองปีนี้ เป็นสองปีของความทรงจำที่ดีและมีคุณค่าค่ะ" 

 

 
   

  นาวสาวรสรณ์รดี    ภาคภากร 

 

                                                                                                                                 

 รุ่นที่ 26 ภาคในเวลาราชการ (ปีการศึกษา 2556-2557)                                          ตำแหน่ง : ผู้ช่วยวิจัย 

           "ครั้งแรกที่ได้เข้ามาเรียนที่หลักสูตรนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นมาก ว่าเราจะได้เรียนอะไรบ้าง จะสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้หรือไม่ ความรู้ที่ได้รับจะตรงกับความคาดหวังของเราหรือเปล่า แต่ไม่เลยทุกสิ่งที่ได้รับจากหลักสูตรนี้มันเกินความคาดหมายมาก ทั้งด้านความรู้ที่อาจารย์แต่ละท่านมอบให้ วิธีการสอนที่มีทั้งให้ความรู้ ให้คำแนะนำ ให้แง่คิด เปิดมุมมองใหม่ การเป็นตัวอย่างที่ดีในการทำงาน ล้วนเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการนำไปประยุกต์ใช้ทั้งในชีวิตประจำวันของเราทุกคนและนอกจากเรื่อรเรียนยังมีรุ่นพี่ที่คอยให้คำแนะนำ และรุ่นน้องที่คอยให้กำลังใจตลอดมา จนถึงตอนนี้รู้สึกว่าหลักสูตรสุขภาพจิตไม่ได้เป็นเพียงห้องเรียน แต่เป็น ครอบครัว ของเรานั่นเอง" 

 
   
                                                   

นางสาววิลาสินี พิพัฒน์ผล 


 รุ่นที่ 26 ภาคในเวลาราชการ (ปีการศึกษา 2556-2557)                                                                    ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ

             “หลักสูตรให้อะไรหลายๆ อย่าง  เปิดประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช เรียนรู้วิธีการจัดการปัญหาชีวิต การเผชิญปัญหา รวมถึงสอนให้เรารู้จักตนเอง รู้จักคน รู้จักวิธีแก้ปัญหา


                                              

นายเชิงชาย ถาวรยุธร

 รุ่นที่ 14 ภาคนอกเวลาราชการ (ปีการศึกษา 2556-2557)                                                              ตำแหน่ง : International Legal Counsel, Giffarine Skyline Unity Co.,Ltd.

             “นับเป็นเรื่องที่ดี ที่หลักสูตรเปิดโอกาสให้ผู้ทำงานในสหวิชาชีพได้มีโอกาสเข้ามาศึกษา สิ่งแรกที่ได้รับคือการได้มีโอกาสในการพัฒนาตัวเองให้มีความรู้ด้านสุขภาพจิต ได้นำความรู้มาใช้ในการดำเนินชีวิตให้รู้เท่าทันสิ่งรอบตัวที่เปลี่ยนแปลงไปแทบจะทุกนาที นอกจากนี้ยังนำความรู้ที่ได้รับมาต่อยอดสร้างองค์ความรู้เป็นงานวิจัยในวิทยานิพนธ์ตามหัวข้อที่ตัวเองสนใจและที่สำคัญที่สุดคือการได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติ นำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย รวมถึงบุคคลที่มีปัญหา แม้เป็นเรื่องที่เราอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยในชีวิตของเรา แต่กับอีกคนหนึ่ง ในอีกสถานการณ์หนึ่ง อาจเป็นปัญหาใหญ่ในชีวิตก็เป็นได้ นี่คือภาพความประทับใจที่ได้รับ จากการได้มีโอกาสเข้ามาศึกษา ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขภาพจิต ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 นางสาวนิรัชรา ศศิธร

 รุ่นที่ 14 ภาคนอกเวลาราชการ (ปีการศึกษา 2556-2557)                                                              ตำแหน่ง : นักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลศรีธัญญา

               "ขอบคุณหลักสูตรนี้ที่ตอบสนองได้ตามความต้องการของผู้ที่สนใจในด้านสุขภาพจิต ทำให้สาย อื่นๆที่ไม่ใช่สายวิทย์ฯสามารถเข้าถึงศาสตร์ด้านนี้ได้ ได้ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่สามารถนำมาปรับใช้กับตนเองและคนรอบข้างได้จริง ขอบคุณคณาจารย์และพี่ๆธุรการที่มีความรักและหวังดีให้กันเสมอมา ดีใจมากๆค่ะ ที่ได้มาเรียนที่นี่ การเรียนที่นี่จะเป็นหนึ่งในความทรงจำที่ดีที่สุดค่ะ smile emoticon"

 

 

 นางสาวนฎาประไพ   สาระ

  รุ่นที่ 14 ภาคนอกเวลาราชการ (ปีการศึกษา 2556-2557)                                                               ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

             "ภูมิใจที่ได้มาเรียน สุขภาพจิต  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยากาศการเรียนสนุก อบอุ่น อาจารย์ทุกท่านมีความเชี่ยวชาญและน่ารักมากๆ  ที่สำคัญเวลาที่เราไปประชุมในระดับกระทรวงหรือองค์กรต่างๆ ได้มีการกล่าวถึงอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวช แล้วมีการอ้างอิงถึงชื่ออาจารย์ของเรา มันทำให้รู้สึกภาคภูมิใจว่าเราคือลูกศิษย์คนหนึ่งที่ได้รับความรู้จากอาจารย์ เจ้าหน้าที่ธุรการในภาควิชาก็น่ารัก พวกเราอยู่กันเหมือนครอบครัว พี่ๆธุรการน่ารักทุกคน ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้นิสิตทุกอย่าง เนื้อหาต่างๆในหลักสูตรช่วยให้เราสามารถเข้าใจแนวคิดทฤษฎีต่างๆ และวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหาทางสุขภาพจิตได้ทุกช่วงวัย ช่วยให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ หรืองานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต และเป็นประโยชน์มากในการนำไปใช้ในการผลักดันนโยบายและยุทธศาสตร์ ในการแก้ปัญหาด้านพฤติกรรมสุขภาพได้ตรงตามความต้องการของหน่วยงาน"

 

 

นางสาวนิลญา  อาภรณ์กุล

รุ่นที่ 14 ภาคนอกเวลาราชการ (ปีการศึกษา 2556-2557)                                           ตำแหน่ง : นักวิชาการการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

              "การได้มาเรียนในหลักสูตรสุขภาพจิตนี้นอกจากจะได้ความรู้แล้วยังได้รับความอบอุ่นจากคณาจารย์ ที่ไม่หวงวิชา มีความตั้งใจจริง มีความเชี่ยวชาญในการสอน เข้าใจและหวังดีต่อศิษย์ อีกทั้งพี่ๆเจ้าหน้าที่ธุรการที่ดูแลพวกเราเป็นอย่างดี พร้อมให้ความช่วยเหลือในทุกเรื่องทุกเวลา และที่สำคัญคือมิตรภาพของเพื่อนร่วมรุ่น ที่มีความหวังดีต่อกัน ร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วยกัน ขอขอบคุณหลักสูตรสุขภาพจิตมากๆค่ะที่ทำให้ช่วงสองปีนี้ เป็นสองปีของความทรงจำที่ดีและมีคุณค่าค่ะ" 

 
ข่าวสารหลักสูตร

หลักสูตร วท.ม.สาขาวิชาสุขภาพจิต
ข้อมูลการรับสมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาสุขภาพจิต
ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา (ภาคบางเวลา)
ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา (ภาคในเวลาราชการ)
สถานที่สอบข้อเขียน
ประชุมวิชาการครบรอบ 30 ปี หลักสูตร วท.ม. สุขภาพจิต เรื่อง “Mental Health in All Dimensions”
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์
งานมุทิตาจิต รศ.พญ.ภิรมย์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ปีการศึกษา 2560
สำรวจชุมชนเพื่อจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพจิต
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตร วท.ม. สาขาสุขภาพจิต
แบบสอบถามเกี่ยวกับภาระงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ
แบบวัดอาการวิตกกังวลและอาการซึมเศร้าฉบับภาษาไทย Thai Hospital Anxiety and Depression Scale ฉบับภาษาไทย
ความฉลาดทางอารมณ์
เครื่องมือประเภท Psychosocial
เครื่องมือประเภท Behavior
เครื่องมือประเภท Neurotic
เครื่องมือประเภท Psycho
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ปีการศึกษา 2559Copyright © 2011 All Rights Reserved.
Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University BANGKOK 10330
Tel: (662) 256-4346, 256-4298