ReadyPlanet.com
dot dot
ความประทับใจของศิษย์เก่าที่มีต่อหลักสูตร วท.ม.สาขาสุขภาพจิต

 ความประทับใจของศิษย์เก่า

ที่มีต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิต 

 

 นายเกริกชัย   พิชัย

 รุ่นที่ 14 ภาคในเวลาราชการ (ปีการศึกษา 2544-2545)                                                                  ตำแหน่ง : นักระบาดวิทยา กรมสุขภาพจิต สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์                                ความประทับใจที่มีต่อหลักสูตรฯ : Mental health make me man 

 

นางสาวนฤมล   อินทหมื่น 

รุ่นที่ 24 ภาคในเวลาราชการ (ปีการศึกษา 2554-2555)                                                                 

            "นับเป็นช่วงเวลาที่ดี และเป็นโอกาสอันดีที่ได้มาศึกษาในหลักสูตรสุขภาพจิต ที่ทำให้ได้รับความรู้จากอาจารย์หลายๆท่าน อีกทั้งได้รับมิตรภาพดีๆจากเพื่อนๆ และพี่ๆธุรการ จึงทำให้รู้สึกมีความสุข อบอุ่นทุกครั้งที่ได้กลับมาที่นี่ "


นางสาวชลธิชา   แย้มมา

  รุ่นที่ 24 ภาคในเวลาราชการ (ปีการศึกษา 2554-2555)                                                                        ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

              "Deep in love"

นางสาวจินดาอร    เจิ้นสว่าง

 รุ่นที่ 24 ภาคในเวลาราชการ (ปีการศึกษา 2554-2555)                                                                        ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)                           “ได้ความรู้และประสบการณ์มากมาย ซึ่งหาจากที่ไหนไม่ได้ ซึ่งความรู้ที่อาจารย์ทุกท่านได้สอน ได้ถ่ายทอดนั้น อาศัยความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมา พร้อมทั้งได้ฝึกฝนทักษะที่ได้เรียนในห้อง และในเจอเคสจริงๆ นอกจากนั้นยังได้มิตรภาพดีๆ ช่วยเหลือกันอยู่เสมอจนถึงปัจจุบัน ขอบคุณหลักสูตรดีและมีคุณภาพแบบนี้นะค่ะ”

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   นายกฤษฎา   สารทอง

  รุ่นที่ 26 ภาคในเวลาราชการ (ปีการศึกษา 2556-2557)

        "สิ่งที่ได้จากหลักสูตรนี้ไม่ใช่ได้เพียงองค์ความรู้ในตำราเท่านั้น แต่สิ่งที่ได้มากกว่านั้นก็คือความรัก ความอบอุ่น ความเอาใจใส่จากอาจารย์ เพื่อน และบุคลากรในภาควิชาฯ ที่มอบความรู้สึกเป็นกันเองตลอดเวลาเหมือนเป็นบ้านหลังที่สองที่เต็มไปด้วยไมตรีจิตความผูกพันทางจิตใจ และนอกเหนือจากนั้นทักษะองค์ความรู้ที่ได้เรียนมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการวิจัย การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพจิต และความรู้ทางด้านจิตเวชสมัยใหม่ สิ่งเหล่านี้เป็นตัวเปิดโลกทัศน์ที่กว้างใหญ่ให้กับตัวเองและองค์ความรู้ที่ได้มานั้นยังสามารถนำไปปรับใช้และต่อยอดในการทำงาน การดำเนินชีวิต และพัฒนาสังคมต่อไป"
 
 
   

  นางสาวชลมาศ    คูหารัตนากร 

 

                                                                                                                                         รุ่นที่ 26 ภาคในเวลาราชการ (ปีการศึกษา 2556-2557)                                                          ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุขสิรี จำกัด                                                                                    (ผู้ประกอบการ Juno Park Ville สาขา เดอะเซอร์เคิล ราชพฤกษ์)                                 

             "ต้องขอขอบพระคุณที่ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาฯ เปิดหลักสูตรปริญญาโท สาขาสุขภาพจิต เพราะมีประโยชน์ทั้งกับชีวิตส่วนตัว ดูแลใจ และความคิดของเราได้ดี นอกจากนั้น ยังเป็นประโยชน์ต่อหน้าที่การงานโดยตรง ทั้งด้านการพัฒนาสุขภาพจิตเด็ก การให้คำปรึกษาคุณพ่อ คุณแม่ การพัฒนาบุคลากรในองค์กร ทุกอย่างที่เรียนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ทั้งหมดเลยค่ะ โดยภาพรวมอาจารย์ในสาขามีความเอาใจใส่นิสิตเป็นอย่างดี รู้สึกอบอุ่น มีความเป็นกันเอง และเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงานหนักเพื่อส่วนรวม ปลูกฝังให้นิสิตมีจิตอาสา มีใจบริการ มีฐานใจที่ดีมีคุณธรรมในวิชาชีพในขณะเดียวกันเราต่างมีความสุขตามสถานภาพของแต่ละคนค่ะ ดีใจที่ได้ก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสาขา และภูมิใจที่ได้เป็นนิสิตของสาขาสุขภาพจิตค่ะ"

 

 

  

 

 นางสาวจันทร์สุดา    จันทร์นพคุณ 

 

                                                                                                                       

 รุ่นที่ 26 ภาคในเวลาราชการ (ปีการศึกษา 2556-2557)                                                          ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ ระดับ 6 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

                "ตลอดระยะเวลา 2 ปี ที่ศึกษาในหลักสูตรนี้ มีความประทับใจมาก คิดว่าตนเองตัดสินใจไม่ผิดค่ะที่เลือกเรียนที่นี่ สาขานี้ ในส่วนของหลักสูตรด้านเนื้อหารวมถึงกิจกรรมค่ายต่างๆในระหว่างเรียน สามารถนำสิ่งที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ รวมทั้งนำมาปรับใช้ในการดูแลผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รู้จักที่จะดูแลจิตใจของตนเองและผู้อื่นมากยิ่งขึ้น 

                เมื่อพูดถึงบรรยากาศภายในครอบครัวเล็กๆของเราแห่งนี้ เต็มไปด้วยความอบอุ่น เป็นกันเอง อาจารย์ทุกท่านให้ความเมตตากับศิษย์มาก รวมถึงฝ่ายสนับสนุนคือฝ่ายธุรการ มีความยินดีและเต็มใจให้ความช่วยเหลือในทุกๆเรื่องเป็นอย่างดี

                หากใครที่ยังมองหาทางของตนเองไม่เจอหรือยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกเรียนอะไรต่อดี ก็อยากจะแนะนำให้มาเรียนที่ สาขาสุขภาพจิต ของที่นี่ค่ะ รับรองว่า สิ่งที่ได้รับคุ้มค่า เหนือความคาดหมาย รับรองไม่ผิดหวัง"  

 

 
   

 นางสาวรัชนู   วรรณา  

 รุ่นที่ 26 ภาคในเวลาราชการ (ปีการศึกษา 2556-2557)                                                        ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลสมุทรปราการ

 

 

   

               "การได้มาเรียนในหลักสูตรสุขภาพจิตนี้นอกจากจะได้ความรู้แล้วยังได้รับความอบอุ่นจากคณาจารย์ ที่ไม่หวงวิชา มีความตั้งใจจริง มีความเชี่ยวชาญในการสอน เข้าใจและหวังดีต่อศิษย์ อีกทั้งพี่ๆเจ้าหน้าที่ธุรการที่ดูแลพวกเราเป็นอย่างดี พร้อมให้ความช่วยเหลือในทุกเรื่องทุกเวลา และที่สำคัญคือมิตรภาพของเพื่อนร่วมรุ่น ที่มีความหวังดีต่อกัน ร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วยกัน ขอขอบคุณหลักสูตรสุขภาพจิตมากๆค่ะที่ทำให้ช่วงสองปีนี้ เป็นสองปีของความทรงจำที่ดีและมีคุณค่าค่ะ" 

 

 
   

  นาวสาวรสรณ์รดี    ภาคภากร 

 

                                                                                                                                 

 รุ่นที่ 26 ภาคในเวลาราชการ (ปีการศึกษา 2556-2557)                                          ตำแหน่ง : ผู้ช่วยวิจัย 

           "ครั้งแรกที่ได้เข้ามาเรียนที่หลักสูตรนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นมาก ว่าเราจะได้เรียนอะไรบ้าง จะสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้หรือไม่ ความรู้ที่ได้รับจะตรงกับความคาดหวังของเราหรือเปล่า แต่ไม่เลยทุกสิ่งที่ได้รับจากหลักสูตรนี้มันเกินความคาดหมายมาก ทั้งด้านความรู้ที่อาจารย์แต่ละท่านมอบให้ วิธีการสอนที่มีทั้งให้ความรู้ ให้คำแนะนำ ให้แง่คิด เปิดมุมมองใหม่ การเป็นตัวอย่างที่ดีในการทำงาน ล้วนเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการนำไปประยุกต์ใช้ทั้งในชีวิตประจำวันของเราทุกคนและนอกจากเรื่อรเรียนยังมีรุ่นพี่ที่คอยให้คำแนะนำ และรุ่นน้องที่คอยให้กำลังใจตลอดมา จนถึงตอนนี้รู้สึกว่าหลักสูตรสุขภาพจิตไม่ได้เป็นเพียงห้องเรียน แต่เป็น ครอบครัว ของเรานั่นเอง" 

 
   
                                                   

นางสาววิลาสินี พิพัฒน์ผล 


 รุ่นที่ 26 ภาคในเวลาราชการ (ปีการศึกษา 2556-2557)                                                                    ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ

             “หลักสูตรให้อะไรหลายๆ อย่าง  เปิดประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช เรียนรู้วิธีการจัดการปัญหาชีวิต การเผชิญปัญหา รวมถึงสอนให้เรารู้จักตนเอง รู้จักคน รู้จักวิธีแก้ปัญหา


                                              

นายเชิงชาย ถาวรยุธร

 รุ่นที่ 14 ภาคนอกเวลาราชการ (ปีการศึกษา 2556-2557)                                                              ตำแหน่ง : International Legal Counsel, Giffarine Skyline Unity Co.,Ltd.

             “นับเป็นเรื่องที่ดี ที่หลักสูตรเปิดโอกาสให้ผู้ทำงานในสหวิชาชีพได้มีโอกาสเข้ามาศึกษา สิ่งแรกที่ได้รับคือการได้มีโอกาสในการพัฒนาตัวเองให้มีความรู้ด้านสุขภาพจิต ได้นำความรู้มาใช้ในการดำเนินชีวิตให้รู้เท่าทันสิ่งรอบตัวที่เปลี่ยนแปลงไปแทบจะทุกนาที นอกจากนี้ยังนำความรู้ที่ได้รับมาต่อยอดสร้างองค์ความรู้เป็นงานวิจัยในวิทยานิพนธ์ตามหัวข้อที่ตัวเองสนใจและที่สำคัญที่สุดคือการได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติ นำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย รวมถึงบุคคลที่มีปัญหา แม้เป็นเรื่องที่เราอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยในชีวิตของเรา แต่กับอีกคนหนึ่ง ในอีกสถานการณ์หนึ่ง อาจเป็นปัญหาใหญ่ในชีวิตก็เป็นได้ นี่คือภาพความประทับใจที่ได้รับ จากการได้มีโอกาสเข้ามาศึกษา ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขภาพจิต ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 นางสาวนิรัชรา ศศิธร

 รุ่นที่ 14 ภาคนอกเวลาราชการ (ปีการศึกษา 2556-2557)                                                              ตำแหน่ง : นักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลศรีธัญญา

               "ขอบคุณหลักสูตรนี้ที่ตอบสนองได้ตามความต้องการของผู้ที่สนใจในด้านสุขภาพจิต ทำให้สาย อื่นๆที่ไม่ใช่สายวิทย์ฯสามารถเข้าถึงศาสตร์ด้านนี้ได้ ได้ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่สามารถนำมาปรับใช้กับตนเองและคนรอบข้างได้จริง ขอบคุณคณาจารย์และพี่ๆธุรการที่มีความรักและหวังดีให้กันเสมอมา ดีใจมากๆค่ะ ที่ได้มาเรียนที่นี่ การเรียนที่นี่จะเป็นหนึ่งในความทรงจำที่ดีที่สุดค่ะ smile emoticon"

 

 

 นางสาวนฎาประไพ   สาระ

  รุ่นที่ 14 ภาคนอกเวลาราชการ (ปีการศึกษา 2556-2557)                                                               ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

             "ภูมิใจที่ได้มาเรียน สุขภาพจิต  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยากาศการเรียนสนุก อบอุ่น อาจารย์ทุกท่านมีความเชี่ยวชาญและน่ารักมากๆ  ที่สำคัญเวลาที่เราไปประชุมในระดับกระทรวงหรือองค์กรต่างๆ ได้มีการกล่าวถึงอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวช แล้วมีการอ้างอิงถึงชื่ออาจารย์ของเรา มันทำให้รู้สึกภาคภูมิใจว่าเราคือลูกศิษย์คนหนึ่งที่ได้รับความรู้จากอาจารย์ เจ้าหน้าที่ธุรการในภาควิชาก็น่ารัก พวกเราอยู่กันเหมือนครอบครัว พี่ๆธุรการน่ารักทุกคน ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้นิสิตทุกอย่าง เนื้อหาต่างๆในหลักสูตรช่วยให้เราสามารถเข้าใจแนวคิดทฤษฎีต่างๆ และวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหาทางสุขภาพจิตได้ทุกช่วงวัย ช่วยให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ หรืองานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต และเป็นประโยชน์มากในการนำไปใช้ในการผลักดันนโยบายและยุทธศาสตร์ ในการแก้ปัญหาด้านพฤติกรรมสุขภาพได้ตรงตามความต้องการของหน่วยงาน"

 

 

นางสาวนิลญา  อาภรณ์กุล

รุ่นที่ 14 ภาคนอกเวลาราชการ (ปีการศึกษา 2556-2557)                                           ตำแหน่ง : นักวิชาการการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

              "การได้มาเรียนในหลักสูตรสุขภาพจิตนี้นอกจากจะได้ความรู้แล้วยังได้รับความอบอุ่นจากคณาจารย์ ที่ไม่หวงวิชา มีความตั้งใจจริง มีความเชี่ยวชาญในการสอน เข้าใจและหวังดีต่อศิษย์ อีกทั้งพี่ๆเจ้าหน้าที่ธุรการที่ดูแลพวกเราเป็นอย่างดี พร้อมให้ความช่วยเหลือในทุกเรื่องทุกเวลา และที่สำคัญคือมิตรภาพของเพื่อนร่วมรุ่น ที่มีความหวังดีต่อกัน ร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วยกัน ขอขอบคุณหลักสูตรสุขภาพจิตมากๆค่ะที่ทำให้ช่วงสองปีนี้ เป็นสองปีของความทรงจำที่ดีและมีคุณค่าค่ะ" 

 
ข่าวสารหลักสูตร

หลักสูตร วท.ม.สาขาวิชาสุขภาพจิต
ข้อมูลการรับสมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาสุขภาพจิต
ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา (ภาคในเวลาราชการ)
ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา (ภาคบางเวลา)
ประชุมวิชาการครบรอบ 30 ปี หลักสูตร วท.ม. สุขภาพจิต เรื่อง “Mental Health in All Dimensions”
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตร วท.ม. สาขาสุขภาพจิต
งานมุทิตาจิต รศ.พญ.ภิรมย์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์
สถานที่สอบข้อเขียน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ปีการศึกษา 2561
สำรวจชุมชนเพื่อจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพจิต
แบบสอบถามเกี่ยวกับภาระงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ
แบบวัดอาการวิตกกังวลและอาการซึมเศร้าฉบับภาษาไทย Thai Hospital Anxiety and Depression Scale ฉบับภาษาไทย
ความฉลาดทางอารมณ์
เครื่องมือประเภท Psychosocial
เครื่องมือประเภท Behavior
เครื่องมือประเภท Neurotic
เครื่องมือประเภท Psycho
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ปีการศึกษา 2559Copyright © 2011 All Rights Reserved.
Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University BANGKOK 10330
Tel: (662) 256-4000-61509