dot dot
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขภาพจิต ปีการศึกษา 2560

(วัน อังคาร ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2560)

 

ผู้สมัครภาคนอกเวลาราชการ

1. นางสาวไอยรา                สุขภิรมย์ 
2. นายยศพร                      ปัญจมะวัต 
3. นางมุกดา                       ชัยพิพัฒน์ 
4. นางสาวณิณา                 ธนทัดนัททนน 
5. นางสาวมินทิชา              ทองสาย 
6. นางสาวจารุวรรณ            เพิ่มเจริญ 
7. นายอณุกร                     ศรีอร่าม 
8. นางสาวเรืองรอง            กลิ่นหอม 
9. นางสาวกชพร                ธัญญานุรักษา 
10. นางสาวนิราวัลย์           ฟองโหย 
11. นางสาวชนนี                ปีตะนีละผลิน 
12. นายพุทธิพงศ์              ประสาทพรศิริโชค 
13. นางสาวอุษา                เกิดกิ่ง 
14. นางสาวจิรดา               ประสาทพรศิริโชค 
15. นางสาวหฤทัย             สุวรรณสวัสดิ์ 
16. นางสาวนันท์ธิดา          เชื้อมโนชาญ 
17. นางสาววิภาศิริ             ยิ้มเมือง 
18. นายรุ่งโรจน์                 อุษณกรกุล 
19. นางสาวอรพรรณ          เกิดทวี 
20. นางสาวภัทรวดี            ปะทิ 
21. นางสาวฐิติพร              แก้วมีศรี 
22. นางสาวศิวาพร            หาระทา 
23. นางสาวศิริลักษณ์        ยอดเพ็ชร 
24. นางสาวชลิดา             ไชยรักษ์ 
25. นางสาวอนุสรา            แจ้งสว่าง 
26. นางสาวอร่ามลักษณ์    สันตติวงศ์ไชย 
27. นางสาวธนพร             ชื่นตา 
28. นายประเสริฐ              วิฑูรเศรษฐ์ 
29. นางสาวนันทนัช          ยงศิลป์วิริยะกุล 
30. นางสาวถิรนันท์           ช่วยมิ่ง 
31. นางสาวธมลวรรณ       ตนะทิพย์ 
32. นางสาวปิยะนุช           อาตมภูสกุล 
33. นางสาววราวดี            เหมรัตน 
34. นางสาวอิสรา             ทะชาดา

 

หมายเหตุ ; หากผู้สมัครภาคในเวลาราชการได้ส่งเอกสารการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2560 โดยลงตราประทับไปรษณียากรในวันที่ 15 เมษายน 2560 ถึงบัณฑิตวิทยาลัย แต่ยังไม่มีชื่อปรากฏในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนนี้ ภาควิชาฯ ขอแจ้งให้ผู้สมัครฯ เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยในวันสอบข้อเขียน คือ วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00-11.00 น. ห้อง 201 ชั้น 2 อาคารอานันทมหิดล

 

ผู้สมัครภาคในเวลาราชการ

1. นางสาวเพ็ญพิชชา        เล็กศรัณยพงษ์ 
2. นายณภัทร                   เกียรติกวานกุล 
3. นางสาวณัฐชยา            ศรีดี 
4. นางสาวธัญวรรณ          ฐิติธนภัค 
5. นางสาวภณิตา              ชวภัทรธนากุล 
6. นางสาวสุพัตรา             ฤกษ์วลีกุล 
7. นางสาวจารุวรรณ          งามขำ
8. นางสาวอารยา              กระต่ายทอง 
9. นางสาวกานต์พิชชา      บุญเกษม 
10. นายชินโชติ                เทียมเมธี 
11. นางสาวชญามนต์        รัตนวิจารณ์ 
12. นางสาวณัชฌา           ลงทอง 
13. นายรักษ์พล               สุระขันธ์ 
14. นางสาวพัชราภา         จตุพร 
15. นางสาววรดา              เอลสโตว์ 
16. นางสาววนัสนันท์        จันทร์นิ่ม 
17. นางสาวกานดา           สร้อยสุวรรณ 
18. นางสาวสกัญญา         น้อยภา 
19. นายพฤกษ์สันต์           ไชยวิชิต 
20. นางสาวศิวาพร            หาระทา 
21. นายประเสริฐ               วิฑูรเศรษฐ์ 
22. นางสาววีรยา               พิทักษ์พงศ์สนิท 
23. นางสาวอร่ามลักษณ์    สันตติวงศ์ไชย 
24. นางสาวพรระบิล          ปานแม้น 
25. นางสาวอนุสรา            นิลวัลย์ 
26. นางสาวจุฑาพร           แต้ภักดี 
27. นายสุนทร                  ลิ่มหลัก 
28. นางสาวปัทมา             ตะนัง 
29. นางสาวญาดา             ผลอ้อ 
30. นางสาวเมทินี              ขาวสนิท 
31. นางสาววิพัตรา            โตเต็มโชคชัยการ 
32. นางสาวกมลนลิน         กมลนาวิน 
33. นายจิรันธนิน               เจริญธีระนันท์ 
34. นางสาวซอเซีย           มุตตารักษ์ 
35. นางสาวพันธิวา           แวววรรณวิรัช 
36. นายเหิร                      ประสานเกลียว

 

*** แจ้งให้ผู้สมัครเตรียมบัตรประชาชนปากกาสีน้ำเงิน ดินสอสองบี และยางลบมาในวันสอบด้วย ***

 
ข่าวสารหลักสูตร

หลักสูตร วท.ม.สาขาวิชาสุขภาพจิต
ข้อมูลการรับสมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาสุขภาพจิต
ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา (ภาคบางเวลา)
ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา (ภาคในเวลาราชการ)
ความประทับใจของศิษย์เก่าที่มีต่อหลักสูตร วท.ม.สาขาสุขภาพจิต
สถานที่สอบข้อเขียน
ประชุมวิชาการครบรอบ 30 ปี หลักสูตร วท.ม. สุขภาพจิต เรื่อง “Mental Health in All Dimensions”
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์
งานมุทิตาจิต รศ.พญ.ภิรมย์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง
สำรวจชุมชนเพื่อจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพจิต
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตร วท.ม. สาขาสุขภาพจิต
แบบสอบถามเกี่ยวกับภาระงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ
แบบวัดอาการวิตกกังวลและอาการซึมเศร้าฉบับภาษาไทย Thai Hospital Anxiety and Depression Scale ฉบับภาษาไทย
ความฉลาดทางอารมณ์
เครื่องมือประเภท Psychosocial
เครื่องมือประเภท Behavior
เครื่องมือประเภท Neurotic
เครื่องมือประเภท Psycho
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ปีการศึกษา 2559Copyright © 2011 All Rights Reserved.
Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University BANGKOK 10330
Tel: (662) 256-4346, 256-4298