ReadyPlanet.com
dot dot
ประกาศการรับสมัครฯ article
 
 
          
รายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครฯ
 
ภาควิชา                  จิตเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
สาขาวิชา 
 สุขภาพจิต
   หลักสูตร 
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
            รหัสหลักสูตร
3
2
5
9
 
 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
                1. สำเร็จปริญญาบัณฑิตทุกสาขาวิชา จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
               2. คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป   หรือ
                     คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้
 
สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จระดับอนุปริญญา/เทียบเท่ามาก่อน แล้วจึงมาเรียนต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตร 2 ปี 
ผู้สมัครต้องนำใบคะแนนรายวิชา(Transcript)ในระดับปริญญา/เทียบเท่า ส่งเป็นเอกสารประกอบการสมัครด้วย
 
รอบที่ 1 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564                                                                    
วิชาที่สอบ
วันและเวลาที่ทำการทดสอบ
สถานที่สอบ
1. สอบข้อเขียน
 
3 พฤษภาคม 2564
(09.00 – 11.00 น.)
จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
 
2. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน
     และมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์
5 พฤษภาคม 2564
 
www.cumentalhealth.com
3. สัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ผ่านข้อเขียน)
10 พฤษภาคม 2564
(12.30 น. เป็นต้นไป)
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
 
ผู้สมัครต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ตามเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
สำหรับผู้ที่ไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP)   ดูรายละเอียดได้จากประกาศ  
เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ    และ สมัครได้ที่ www.atc.chula.ac.th
(ต้องส่งผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP)  ที่ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ภายใน วันที่ 31 มีนาคม 2564)
 
จำนวนนิสิตที่คาดว่าจะรับ               7 คน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ           30 เมษายน  2564         ที่ บัณฑิตวิทยาลัย หรือ www.grad.chula.ac.th  เมนูการเข้าศึกษา
ประกาศผลการสอบคัดเลือก          24 พฤษภาคม 2564       เลือกข่าวประกาศการรับสมัคร เลือกหัวข้อประกาศ
                                                                              รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ / รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
 
หากผู้หากผู้มัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร ติดต่อได้ที่    โทร. 0-2256-4000 ต่อ 61509  ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น.   
ดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่ Website : www.grad.chula.ac.th
 
...................................................................................................................................................................................................................
 
 
 
            รายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครฯ
 
ภาควิชา                 จิตเวชศาสตร์
                                       คณะแพทยศาสตร์
สาขาวิชา 
สุขภาพจิต   (ภาคนอกเวลาราชการ)
หลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
                  รหัสหลักสูตร
3
2
6
0
 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
                1. สำเร็จปริญญาบัณฑิตทุกสาขาวิชา จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
                2. คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป  
                     หรือ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้
 
      สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จระดับอนุปริญญา/เทียบเท่ามาก่อน แล้วจึงมาเรียนต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี 
 ผู้สมัครต้องนำใบคะแนนรายวิชา (Transcript) ในระดับปริญญา/เทียบเท่า ส่งเป็นเอกสารประกอบการสมัครด้วย
 
รอบที่ 1 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 - 31 มีนาคม 2564                                                
วิชาที่สอบ
วันและเวลาที่ทำการทดสอบ
สถานที่สอบ
1. สอบข้อเขียน
 
3 พฤษภาคม 2564
(09.00 – 11.00 น.)
จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
2. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน
     และมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์
5  พฤษภาคม 2564
 
ห้องเรียน ตึกธนาคารกรุงเทพ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
3. สัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ผ่านข้อเขียน)
10 พฤษภาคม 2564
(12.30 น. เป็นต้นไป)
จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
 
ผู้สมัครต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ตามเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
สำหรับผู้ที่ไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP)   ดูรายละเอียดได้จากประกาศ   
เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ    และ สมัครได้ที่ www.atc.chula.ac.th
(ต้องส่งผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP)  ที่ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ภายใน วันที่ 31 มีนาคม 2564)
 
จำนวนนิสิตที่คาดว่าจะรับ               7 คน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ            30 เมษายน  2564             ที่ บัณฑิตวิทยาลัย หรือ www.grad.chula.ac.th  เมนูการเข้าศึกษา
ประกาศผลการสอบคัดเลือก          24 พฤษภาคม 2564         เลือกข่าวประกาศการรับสมัคร เลือกหัวข้อประกาศ
                                                                                   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ / รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก                  
 
หากผู้สหากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร ติดต่อได้ที่   โทร. 0-2256-4000 ต่อ 61509 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น.   
หรือ E-mail smedscsw@hotmail.com และ srisakul.c@redcross.or.th ดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่ Website : www.grad.chula.ac.th
 
ผู้สนใจหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิต (ภาคนอกเวลาราชการ) ให้ดำเนินการสมัครออนไลน์เช่นเดียวกับนิสิตภาคปกติ และ มาซื้อใบสมัครอีกครั้ง ได้ที่ ห้อง 102 ตึกธนาคารกรุงเทพ ชั้นล่าง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 
 รายละเอียดค่าใช้จ่าย        1. ค่าเล่าเรียน(ตามระเบียบมหาวิทยาลัย)      48,000 บาท/คน/ภาค        
                                        2. ค่าธรรมเนียมการศึกษา                          50,000 บาท/คน/ภาค    
                                        3. ค่าใบสมัคร                                                  200 บาท/ชุด    
                                        4. ค่าสมัครสอบ                                               750 บาท/คน
 
 
 
                   

 
ข้อมูลการรับสมัคร
Copyright © 2011 All Rights Reserved.
Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University BANGKOK 10330
Tel: (662) 256-4000-61509