ReadyPlanet.com
dot dot
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 14 นอกเวลาราชการ

 


                                       

นายเชิงชาย      ถาวรยุธร

ความเครียดนักศึกษาซึ่งศึกษา ณ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา


                                       

นางสาวอนุสสรา       ฤทธิ์วิชัย

ภาวะกลุ่มอาการป่วยเหตุอาคารและความเครียดของพนักงานที่ปฏิบัติงานในอาคารสำนักงาน 


                                       

นางสาวธัญยธรณ์      ทองแก้ว

ความเครียดจากการทำงานและปัจจัยที่สัมพันธ์กับความเครียดของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์


                                       

นางสาวนิรัชรา      ศศิธร

ภาวะซึมเศร้า และปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ สังกัดศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ


                                       

นางสาวรัสรินทร์      เสถียรพัทรนันท์

ประสบการณ์การสูญเสียของคู่สมรสหลังจากการเสียชีวิตของผู้ป่วยระยะสุดท้าย ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์


                                       

นางสาวจิรภรณ์      แนวบุตร

ผลการนวดไทยต่อระดับความความวิตกกังวลความซึมเศร้า และอาการปวดของผู้ป่วยกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและเยื่อพังผืดที่มารับบริการนวดแผนไทย ณ คลินิกแพทย์ แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


                                       

นางสาวสุดารัตน์      ศรีสุรกานต์

แรงจูงใจในการทำกิจกรรมที่มีจิตสำนึกสาธารณะในผู้มีศักยภาพทางธุรกิจสูง


                                       

นางสาวนฎาประไพ     สาระ

ความชุกของการมีประสบการณ์ทางเพศและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของนักเรียนหญิงอาชีวศึกษา 


                                       

นางสาวนิลญา      อาภรณ์กุล

การปรับตัวของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 
นิสิตภาคนอกเวลาราชการ

นิสิต รุ่นที่ 24 นอกเวลาราชการ
นิสิต รุ่นที่ 23 นอกเวลาราชการ
นิสิต รุ่นที่ 22 ภาคนอกเวลาราชการ
นิสิต รุ่นที่ 21 ภาคนอกเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 20 นอกเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 19 นอกเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 18 นอกเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 17 นอกเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 16 นอกเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 15 นอกเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 13 นอกเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 12 นอกเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 11 นอกเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 10 นอกเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 9 นอกเวลาราชการ article
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 8 นอกเวลาราชการ article
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 7 นอกเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 6 นอกเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 5 นอกเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 4 นอกเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 3 นอกเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 2 นอกเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 1 นอกเวลาราชการCopyright © 2011 All Rights Reserved.
Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University BANGKOK 10330
Tel: (662) 256-4000-61509