ReadyPlanet.com
dot dot
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 2 นอกเวลาราชการ


 


                               

อุดม       มาสแสง              

ภาวะเครียด ความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติต่อระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี

Stress, knowledge, attitude and practice toward the supervisory system among advisory teachers in secondary school general education department in Prachin Buri 

 

 

นพรเพ็ญ   เชิงสมอ             

 

 

 

กัลญา     แก้วอินทร์

ภาวะซึมเศร้าและปัญหาพฤติกรรมในเด็กวัยรุ่นชั้นมัธยมต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี

Depression and behavior problems among adolescent in urban opportunity school under Sing Buri provincial Office of Primary Education

 

 

เสาวภา   สรานพกุล

การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานสู่การรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากร โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต The participation of personnel in proceeding toward hospital accreditation at Srithanya Hospital Mental Health Department 

 

 

เตือนใจ   ห่วงสายทอง

ความชุกของภาวะซึมเศร้า ภาวะวิตกกังวล และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้ป่วยโรคเอดส์ที่เข้ารับการรักษา ณ วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี

Prevalence of depression, anxiety and factors correlated among patients with AIDS at Phrabat Nampu Temple Lop Buri Province

 

 

เยาวภา   ยงดีมิตรภาพ

ผลการจัดกลุ่มให้การศึกษาต่อการลดความเครียดของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์ / เยาวภา ยงดีมิตรภาพ = Effect of education group on stress reduction in caregivers of alzheimer's disease patients

 

 

จิตนา     กมลพันธ์              

 

 สุขภาพจิตของผู้ป่วยโรคความดันดลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุในแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 

 

 

จันทร    ยี่สุนศรี 

 

ความคาดหวังต่อบริการและบริการที่ได้รับของญาติผู้ป่วยโรคจิตเภท ที่มารับการรักษาแบบผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลศรี Expectation and perceived services among relatives of schizophrenic inpatients at Srithunya Hospital

 

 

เนวนิตย์   มุขสมบัติ

 

 

 

 

 

นกนกวรรณ   บุญอริยะ

ความคิดเห็นของบุคลากรทางจิตเวชในโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาต่อโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาทรักษาทุกโรค)

The opinion of the mental health personnel at Somdet Chaopraya Hospital towards the Universal Converage Projcet 

 

 

นาฎยพรรณ   ภิญโญ             

ความรู้สึกต่อภาวะการดูแลและความเครียดของบิดามารดาเด็กออทิสติกที่เข้ารับการบำบัดรักษาในตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

Burdens and stress in father and mother of children with autism at inpatients department of Yuwaprasatwitayopatum Hospital 

 

 

ทาริกา    หมั่นหาผล

 

ความเครียด พฤติกรรมการเผชิญความเครียด และการสนับสนุนทางสังคมของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี

Stress, coping behavior and social support in HIV infected pregnant women at King Chulalongkorn Memorial Hospital and Nopparathragathanee Hospital 

                                                                                                         

 

 


                                                                                                         

 
นิสิตภาคนอกเวลาราชการ

นิสิต รุ่นที่ 24 นอกเวลาราชการ
นิสิต รุ่นที่ 23 นอกเวลาราชการ
นิสิต รุ่นที่ 22 ภาคนอกเวลาราชการ
นิสิต รุ่นที่ 21 ภาคนอกเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 20 นอกเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 19 นอกเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 18 นอกเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 17 นอกเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 16 นอกเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 15 นอกเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 14 นอกเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 13 นอกเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 12 นอกเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 11 นอกเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 10 นอกเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 9 นอกเวลาราชการ article
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 8 นอกเวลาราชการ article
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 7 นอกเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 6 นอกเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 5 นอกเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 4 นอกเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 3 นอกเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 1 นอกเวลาราชการCopyright © 2011 All Rights Reserved.
Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University BANGKOK 10330
Tel: (662) 256-4000-61509