ReadyPlanet.com
dot dot
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 3 นอกเวลาราชการ

 


 

ณภัควรรต   บัวทอง              

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะซึมเศร้าและปัจจัยร่วมในระดับบุคคล ต่อความร่วมมือในการรับประทานยาต้านรีโทรไวรัสของผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อเอชไอวี ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

The association between depression and cofactors in the individual level on adherence to antiretroviral therapy of adult HIV infected patients at King Chulalongkorn Memorial Hospital 

 

 

ปิ่นอนงค์    เครือช้า              

ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับการถูกคู่ชีวิตทำร้ายของหญิงในบ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี  Psychosocial factors related to spouse abuse of women in emergency home at association for the promotion of the status for women Donmueng Bangkok 

 

 

กิตติพงษ์    เชี่ยวรุ่งโรจน์             

ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดจากการทำงานและภาวะเบื่องานในพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

Prevalence of occupational stress and burnout and the related factors among cabin attendants of Thai Airways International Public Company Limited 

 

 

ปรียนันท์   สละสวัสดิ์

ความชุกของภาวะซึมเศร้าและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้ป่วยนอกโรคจิตเภทเรื้อรัง สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

Prevalence of depression and related factors among out-patients chronic schizophrenic of Somdet Chaopraya Institute of Psychiatry

 

 

ธัญชนก จิงา

ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของผู้ป่วยในโรคจิตเภท ณ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา  Knowledge, attitude and cigarette smoking behavior among in-patients schizophrenic at Somdet Chaopraya Institute of Psychiatry

 

 

วัลลภา   กิตติมาสกุล

ความสัมพันธ์ของบุคลิกภาพที่มีต่อความฉลาดทางอารมณ์ ของบุคลากรทีมสุขภาพโรงพยาบาลอ่างทอง Relationship between personales and emotional intelligence of health personnel staffes of Angthong Hospital

 

 

จิราภรณ์   รัตนพิทักษ์

ความรู้และทัศนคติต่อเรื่องเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกรมสามัญศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ Knowledge and attitude towards sex issues of lower secondary schools under Department of Formal Education, Ministry of Education in Samut Prakan Province

 

 

นภา       พวงรอด              

 

ความพึงพอใจต่อวิชาชีพของครูในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี

 

สุภาภรณ์     มาตรพลากร              

เจตคติต่อเรื่องสิทธิผู้ป่วยและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของแพทย์และพยาบาล ในสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา Attitudes toward patients' rights and associated factors of physicians and nurses in Somdet Chaopraya Institute of Psychiatry

 

 

ณัฐวรา   จันทร์เอี่ยม              

ทักษะทางความคิดในการปรับตัวด้านสัมพันธภาพกับเพื่อนต่างเพศของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในเขตกรุงเทพมหานคร

 

 

ณภัทร    อังคะสุวพลา             

ภาพลักษณ์แห่งตน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตพื้นที่ชุมชนแออัด กรุงเทพมหานคร

Self-image and associated factors of lower secondary school students in Bangkok congested community area 

 

 

ศรีสอางค์    แย้มศิริ

 

ความชุกของความผิดปกติจากการดื่มสุราและปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องในพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเบียร์

Prevalence of alcohol use disorders and related psychosocial factors among employees of brewery

 

 
นิสิตภาคนอกเวลาราชการ

นิสิต รุ่นที่ 23 นอกเวลาราชการ
นิสิต รุ่นที่ 22 ภาคนอกเวลาราชการ
นิสิต รุ่นที่ 21 ภาคนอกเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 20 นอกเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 19 นอกเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 18 นอกเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 17 นอกเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 16 นอกเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 15 นอกเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 14 นอกเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 13 นอกเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 12 นอกเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 11 นอกเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 10 นอกเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 9 นอกเวลาราชการ article
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 8 นอกเวลาราชการ article
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 7 นอกเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 6 นอกเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 5 นอกเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 4 นอกเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 2 นอกเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 1 นอกเวลาราชการCopyright © 2011 All Rights Reserved.
Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University BANGKOK 10330
Tel: (662) 256-4000-61509