ReadyPlanet.com
dot dot
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 6 นอกเวลาราชการ


                

เจริญรัตน์  รัตนวัฒนาธร             

ความเครียดของพนักงานรับจองตั๋วเครื่องบินทางโทรศัพท์

Stress of airlines phone reservation representative

 

 

กัญญาภรณ์  ส่งแสง              

 

 

 

วรินทร    ธุสาวัน   

สุขภาพจิตของลูกจ้างประจำในโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

Mental health of employees in Somdejprapinkloa Hospital

 

 

ยุวดี         แจ่มกังวาล

ผลของการทำสมาธิร่วมกับดนตรีบรรเลงต่อคุณภาพการนอนหลับในผู้สูงอายุสถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์

The effect of meditation and meditation music on sleep quality among elderly in Wadsanawead Home for the aged 

 

 

ปัณฑิกา  การสมดี 

 

 

 

สริยา       จันทนฤกษ์

ผลของการบำบัดด้วยหนังสือต่อความวิตกกังวลของหญิงตั้งครรภ์ที่บ้านสุขฤทัย คณะภคินีศรีชุมพาบาล

 The effect of bibliotherapy on anxiety of pregnant women at Sukruthai Home, Good Shepherd Sisters

 

 

อรสา      โชคชัยนันท์

ปัญหาสุขภาพจิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้ป่วยที่มารอรับการขูดมดลูก ณ ห้องผ่าตัด โรงพยาบาลราชวิถี

 

 

สุชีราพันธ์  ศรีสินทรัพย์             

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ด้านรูปร่างและความสัมพันธ์กับความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง ของนักเรียนมัธยมปลาย สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในเขตกรุงเทพมหานคร

Associated factors of body image and relation to self-esteem among in upper secondary school students under the Office of the Basic Education Commission, Ministry of Education in Bangkok Metropolis

 

 

จิราพร    ตันติหาชัย

การศึกษาต้นทุนการบำบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังคดียาเสพติดในทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง อ.ธัญบุรี จ. ปทุมธานี

Unit cost analysis of drug offenders rehabilitation in women correctional institution for drug addicts 

 

 

อรพรรณ  จตุรวิทย์ 

ความเรคียดจากการทำงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมระดับปฏิบัติการสายการผลิตเขตนิคมอุตสาหกรรม 304 IP 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา

Work stress among line operators of the factories in the 304 industrail park 2, Chachoengsao province

 

 

นันทนา  แวงนอก                

ผลของการให้สุขภาพจิตศึกษาแบบรายบุคคลต่อความวิตกกังวลในผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งกล่องเสียง ช่องคอส่วนล่างและช่องปากที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

The Effects of individual psychoeducation on anxiety in patients with cancer of larynx, hypopharynx and oral cavity receiving surgery at the National Cancer Institute

 

 

เทพสิรินทร์  มากบุญศรี

 

ประสิทธิภาพของโปรแกรมการอบรมผู้ปกครองเด็กสมาธิสั้น

Efficacy of parent management training program for ADHD 
นิสิตภาคนอกเวลาราชการ

นิสิต รุ่นที่ 23 นอกเวลาราชการ
นิสิต รุ่นที่ 22 ภาคนอกเวลาราชการ
นิสิต รุ่นที่ 21 ภาคนอกเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 20 นอกเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 19 นอกเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 18 นอกเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 17 นอกเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 16 นอกเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 15 นอกเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 14 นอกเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 13 นอกเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 12 นอกเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 11 นอกเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 10 นอกเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 9 นอกเวลาราชการ article
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 8 นอกเวลาราชการ article
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 7 นอกเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 5 นอกเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 4 นอกเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 3 นอกเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 2 นอกเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 1 นอกเวลาราชการCopyright © 2011 All Rights Reserved.
Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University BANGKOK 10330
Tel: (662) 256-4000-61509