ReadyPlanet.com
dot dot
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 23 ในเวลาราชการ
 

 

ณัฐดนัย       เอี่ยมวัฒนเสรี

สุขภาพจิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ของนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยของรัฐในกรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

กังสดาล    เพ็งล่อง

ภาวะสุขภาพจิตและอาการผิดปกติภายหลังภัยอันตรายของทหารราชการสนามที่เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลมงกุฎเกล้า

 

 


 

 

 

พรรณกนก  รักศรีอักษร 

ระดับทักษะทางสังคมของวัยรุ่นอายุ 18-24 ปีที่เล่นเกมส์ออนไลน์โดยใช้บริการที่ร้านอินเตอร์เนตในกรุงเทพมหานคร

 

 


 

 

ณัฐนรี   ชื่นชูจิตต์

ผลของการนวดต่อความอยากแอลกอฮอล์ในผู้ที่เข้ารับการบำบัดการติดแอลกอฮอล์ในระยะฟื้นฟู ณ สถาบันธัญญารักษ์

 

 

 


 

 

 

สุประวีณ์   ทองชิต

ความเครียดและความรู้สึกเป็นภาระการดูแลของผู้ปกครองที่พาเด็กมารับการรักษาที่หน่วยจิตเวชเด็ก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 

 


 

 

 

ศิริลักษณ์  รัชนะปกิจ

ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าของบิดาในช่วงระยะก่อนภรรยาคลอด ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 

 

 


 

 

 

ฆรณี  ลีลาวณิชกุล

ผลของการเล่นวีดีโอเกมส์ต่อ cognitive function ในผู้ป่วยที่มีกลุ่มอาการของ Mild cognitive impairment ณ คลินิกโรคสมองเสื่อม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์


 

 

 

วิจิตรา   บูรณศรีกุล

ผลของการสนับสนุนด้านข้อมูลและอารมณ์ต่อการลดความวิตกกังวลในผู้ดูแลผู้ป่วยเนื่องจากสมอง

 

 


 

 

อุบลกาญน์   ยอดต่อ 

ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับ Myofascial Pain syndrome ในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่คลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

 

 


 

 

 

สาธิดา    แรกคำนวณ

ปัญหาพฤติกรรมและจิตใจของผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมชนิดอัลไซม์เมอร์และภาวะการดูแลของผู้ดูแลที่แผนกจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 

 

 


 

 

เหมือนดาว   คงวรรณรัตน์

ความผูกพันเชิงลึกซึ้งและความรู้ ทัศนะคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก

 

 

 


 

 

 

กนกอร    ศรีโรจน์นพคุณ

โครงการนำร่องผลการทำสุวคนบำบัดต่อพฤติกรรมกระสับกระส่ายในผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม ณ คลินิกโรคสมองเสื่อม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 

 

 


 

 

 

จุฑามาศ   อินทราวุธ

ความชุกของภาวะซึมเศร้าและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เขตอำเภอเมือง จังหวัดแพร่

 

 

 


 


 

ดวงรัตน์    แผ้วผลสง

การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของผลการทดสอบเบนเดอร์ วิชวล มอเตอร์ เกสตอลท์ ในผู้ป่วยโรคจิตเภทและบุคคลปกติ

 

 

 


 

สกาวรัตน์    ตั้งจิตถนอม

ภาวะซึมเศร้าของผู้ปกครองและสัมพันธภาพในครอบครัวในเด็กที่เป็นโรคไตเรื้อรังที่มารับการรักษาในคลินิกโรคไตโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นิสิตภาคปกติ

นิสิต รุ่นที่ 36 ในเวลาราชการ
นิสิต รุ่นที่ 35 ในเวลาราชการ
นิสิต รุ่นที่ 34 ในเวลาราชการ
นิสิต รุ่นที่ 33 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 32 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 31 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 30 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 29 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 28 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 27 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 26 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่น 25 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 24 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 22 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 21 ในเวลาราชการ article
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 20 ในเวลาราชการ article
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 19 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 18 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 17 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 16 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 15 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 14 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 13 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 12 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 11 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 10 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 9 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 8 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 7 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 6 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 5 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 4 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 3 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 2 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 1 ในเวลาราชการCopyright © 2011 All Rights Reserved.
Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University BANGKOK 10330
Tel: (662) 256-4000-61509