ReadyPlanet.com
dot dot
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 19 ในเวลาราชการ

 

 

ศิษย์เก่า รุ่นที่ 19 ในเวลาราชการ

 

กนกพร   จูพันทะ  

 

การพัฒนาแบบประเมินปัญหาทางจิตสังคมของผู้ป่วยโรคลมชัก (WPSI) ฉบับภาษาไทย

The development of washington psychosocial seizure inventory (WPSI): Thai version

 

 

ฉันทนา   แรงสิงห์ 

 

คุณภาพการนอนหลับและภาวะสุขภาพจิตของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลรัฐ เขตกรุงเทพมหานคร

Quality of sleep and mental health of professional nurses in government hospitals Bangkok Metropolis 

 

 

วชนิดา    วงษาหล้า             

 

 

 

 

 

บุญมา     พรชัย     

 

ระดับความรุนแรงของความเครียดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาพณิชยกรรม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในกรุงเทพมหานคร

Severity of stress and factors relates of the students at the Higher Vocational Education Level of the Commercial Study Programs under the Office of Vocational Education Commission in Bangkok metropolis 

 

 

ปณัสยา   น้ำรัก     

 

ความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ และความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีต่อเด็กออทิสติกของเพื่อนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในชั้นเรียนที่มีโครงการเรียนร่วมของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

The knowledge, attitude and social relation to autistic children of secondary school students studying in inclusive education classroom of Kasetsart University laboratory school center for educational research and development, Bangkhen Campus

 

 

ประณิธาน  บำบัด 

 

 

 

 

 

ปิยฉัตร    โพทธิ์ตระกูล             

 

 

 

เฟื่องฟ้า   สีสวย     

 

คุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

Quality of life of caregivers in patients with stroke at King Chulalongkorn Memorial Hospital

 

 

ศิริพร      กล้าหาญ

 

สุขภาพจิตของผู้ติดเชื้อ HIV

 Mental health of HIV infected persons 

 

 

สมพร     เสือช้าง  

 

ความภาคภูมิใจของครูแนะแนวในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตตรวจราชการที่ 6

The self-esteem of the advisors in the secondary educational school in educational inspecting area 6

 

 

สุรพิเชษฐ์   สุขโชติ

 

ความพึงพอใจในชีวิตของข้าราชการครูวัยก่อนปลดเกษียณ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตกรุงเทพมหานคร

Life satisfaction among pre-retirement governmental teachers upon the office of the basic education commission in Bangkok Metropolis

 

 

หทัยชนก    หมากผิน

 

ความเครียดและการจัดการกับปัญหาในลูกวัยรุ่นของผู้ป่วยโรคจิตเภท

 

องอาจ     เชียงแขก

 

ความวิตกกังวลของญาติผู้ป่วยจิตเภทในขณะที่ผู้ป่วยพักรักษาอยู่ในสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

Anxiety in caregivers of patients with schizophrenia during admission in Somdet Chaopraya Institute of Psychiatry

 

 

อารีรัตน์  ศิลาแก้ว 

 

 

 

 

 

ณัฐธิกา   ศรีมกุฎพันธุ์

 

ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองกับรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูของเด็กสมาธิสั้นที่มารับการตรวจรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอก หน่วยจิตเวชเด็ก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 The correlation between self-esteem and parenting styles of children with attention-deficit/hyperactivity disorder attending child psychiatric outpatient unit of King Chulalongkorn Memorial Hospital

 

 
นิสิตภาคปกติ

นิสิต รุ่นที่ 36 ในเวลาราชการ
นิสิต รุ่นที่ 35 ในเวลาราชการ
นิสิต รุ่นที่ 34 ในเวลาราชการ
นิสิต รุ่นที่ 33 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 32 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 31 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 30 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 29 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 28 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 27 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 26 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่น 25 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 24 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 23 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 22 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 21 ในเวลาราชการ article
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 20 ในเวลาราชการ article
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 18 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 17 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 16 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 15 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 14 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 13 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 12 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 11 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 10 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 9 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 8 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 7 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 6 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 5 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 4 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 3 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 2 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 1 ในเวลาราชการCopyright © 2011 All Rights Reserved.
Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University BANGKOK 10330
Tel: (662) 256-4000-61509