ReadyPlanet.com
dot dot
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 22 ในเวลาราชการ

 

นิสิต

 

ชื่อ

 

นามสกุล

 

ชื่อวิทยานิพนธ์

1

 

แก้วตา

 

ลีลาตระการกุล      

 

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะซึมเศร้าและการปฏิบัติหน้าที่ของครอบครัวในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จังหวัดอุบลราชธานี

 

2

ณัฐวดี

มณีพรหม  

ภาวะความสุขและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของผู้พิการเนื่องจากการตัดขาที่เข้ารับการบริการกายอุปกรณ์ที่ศูนย์การอุปกรณ์ในประเทศไทย

 

3

ดวงใจ

 

 

พันธภาค  

ระดับความเครียดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของบิดามารดาเด็กออทิสติกที่นำบุตรเข้ารับการรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอก สถาบันราชานุกูล

 

4

เบญจพร

 

 

จันคำ 

ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและการสนับสนุนทางสังคมกับความเครียดของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

 

5

พัชราวัลย์

 

 

เรืองศรีจันทร์  

ความเครียดของพยาบาลและความคิดเห็นต่อการเตรียมพร้อมเป็นโรงพยาบาลดึงดูดใจ (magnethospital) ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชันแนล

 

6

 

แพรว

 

 

 

สมบัติใหม่  

 

เจตคติและการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลเด็กของผู้ดูแลเด็กในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนของจังหวัดลำพูน

 

7

 

รุ่งสุริยา

 

 

 

มีเจริญ  

 

ความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมชนิดอับไซเมอร์ที่คลินิกโรคสมองเสื่อม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 

8

 

วรรณจรี

 

 

 

มณีแสง   

 

ผลของการใช้น้ำมันหอมระเหยต่อความอยากเสพสารระเหยของผู้เข้ารับการบำบัดการติดสารระเหย ณ สถาบันธัญญารักษ์

 

9

 

วรวุฒิ

 

 

 

 

ร่มไทร 

 

คุณภาพการนอนหลับและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้ดูแลผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมที่คลินิกโรคสมองเสื่อม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

10

 

สินาพร

 

 

วิทยาวนิชชัย 

 

ความชุกของภาวะซึมเศร้าหลังคลอดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในมารดาที่ให้นมทารก ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 

11

 

วิชาภรณ์

 

อินทรชูติ

พหุสัณฐานชนิดหนึ่งของยีน catechol-O-methyltransferase (COMT Val 158 Met) ในผู้เสพสารเสพติดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อความผิดปกติของการใช้สารระเหย ณ สถาบันธัญญารักษ์

 

 

อิสริยา

 

ปาริชาติกานนท์ 

 

ความสามารถในการฟื้นฟูพลังและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตกรุงเทพมหานคร

1

 

ธวัลรัตน์

 

 

ศรีวิลาศ

 

ปัจจัยทึ่เกียวข้องกับภาวะซึมเศร้าในพระภิกษุสูงอายุในเขต กรุงเทพมหานคร

 

 

วรวรรณ 

 

พัฒนวรพงศ์

ชื่อวิทยานิพนธ์   การปรับพฤติกรรมโดยผู้ปกครองในเด็กสมาธิสั้นที่เข้ารับการรักษาในแผนกจิตเวชเด็กที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์

 

 

ฐานมาศ

 

แก้วอนันต์

ชื่อวิทยานิพนธ์    ความฉลาดทางอารมณ์ของครูปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

พรประภา

 

ม่วงเจริญ  

สภาวะการทำงานและความเครียดของบุคลากรฝ่ายโภชนวิทยาและโภชนบำบัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 

 

 

 
นิสิตภาคปกติ

นิสิต รุ่นที่ 36 ในเวลาราชการ
นิสิต รุ่นที่ 35 ในเวลาราชการ
นิสิต รุ่นที่ 34 ในเวลาราชการ
นิสิต รุ่นที่ 33 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 32 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 31 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 30 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 29 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 28 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 27 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 26 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่น 25 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 24 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 23 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 21 ในเวลาราชการ article
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 20 ในเวลาราชการ article
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 19 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 18 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 17 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 16 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 15 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 14 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 13 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 12 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 11 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 10 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 9 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 8 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 7 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 6 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 5 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 4 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 3 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 2 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 1 ในเวลาราชการCopyright © 2011 All Rights Reserved.
Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University BANGKOK 10330
Tel: (662) 256-4000-61509