ReadyPlanet.com
dot dot
เด็กเรียนหนังสือไม่เก่ง

เด็กเรียนหนังสือไม่เก่ง

 

 

ลูกเรียนหนังสือไม่เก่งเลย เป็นเพราะอะไร?

 เด็กที่เรียนหนังสือไม่เก่ง หรือ เด็กที่มีปัญหาการเรียน ต้องประเมินถึงสาเหตุของปัญหาการเรียนในหลายๆด้าน เช่น
      1. สาเหตุทางด้านร่างกาย เช่น เจ็บป่วยเรื้อรัง หรือ มีความบกพร่องทางด้านร่างกายต่างๆเช่น มีปัญหาทางด้านสายตา, มีปัญหาเกี่ยวกับการได้ยินเสียง 
      2. เชาวน์ปัญญา  (IQ)ในเด็กที่มีเชาวน์ปัญญาต่ำกว่าเกณฑ์ อาจทำให้การเรียนรู้ช้าและเรียนได้ไม่ดี
      3. โรคทางจิตเวชที่ส่งผลต่อการเรียน เช่น โรคสมาธิสั้น(ADHD) หรือ โรคความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD)
      4. ความสนใจหรือกิจกรรมนอกห้องเรียน ซึ่งถ้ามีมากเกินไป อาจดึงให้เด็กไปสนใจเรื่องเหล่านั้นมากกว่า เช่น การเล่นเกมส์, กิจกรรมของโรงเรียนอื่นๆ ทำให้ความสนใจในการเรียนน้อยลง
      5. แรงจูงใจของเด็กในการเรียนหนังสือ ซึ่งเด็กบางคนขาดแรงจูงใจ โดยสาเหตุอาจจะเกิดจากปัญหาทางด้านอารมณ์ เช่น มีความเครียด ความกังวล หรือ ซึมเศร้า ทำให้แรงจูงใจต่ำ หรือ เกิดจากปัจจัยทางด้านการเลี้ยงดู เช่น บิดามารดาเลี้ยงอย่างตามใจมากและทางบ้านมีฐานะดี มีกินมีใช้ ไม่ต้องทำอะไรอยู่แล้ว ก็อาจขาดแรงจูงใจในการเรียนหนังสือ
      ดังนั้นในเด็กที่มีปัญหาการเรียน จำเป็นจะต้องประเมินถึงสาเหตุต่างๆ และช่วยเหลือแก้ไขไปตามสาเหตุเหล่านั้น

เด็กเรียนไม่เก่ง ควรพาไปตรวจ IQ หรือไม่?
      สำหรับการประเมิน I.Q. มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินเชาวน์ปัญญาของเด็กว่ามีผลกระทบต่อการเรียนหรือไม่ การส่งประเมิน I.Q. จะกระทำโดยนักจิตวิทยาคลินิก ซึ่งโดยทั่วไปจะทำในเด็กที่สงสัยว่ามีความบกพร่องทางเชาว์ปัญญา การทดสอบ I.Q. จะเกิดประโยชน์คือ
      1. ให้รู้พื้นเชาวน์ปัญญา (baseline) ของเด็ก ว่าอยู่ในระดับใด
      2. เพื่อกำหนดความคาดหวังได้อย่างเหมาะสม เพราะเด็กที่มี I.Q. ค่อนข้างต่ำ แต่ผู้ปกครองมีความคาดหวังสูง จะทำให้เด็กเกิดความเครียด เพราะไม่สามารถทำให้ถึงมาตรฐานของผู้ปกครองได้
      3. อาจทำให้เห็นจุดเด่นบางประการของเด็ก จากในรายละเอียดการทำแบบทดสอบ เพื่อนำมาพัฒนาและส่งเสริมให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในตัวเองในเรื่องที่เด็กสามารถทำได้ดี โดยได้รับการสนับสนุนหรือส่งเสริมจากผู้ปกครอง

นอกจาก IQ แล้ว มีวิธีวัดความเก่งหรือความสามารถของเด็กด้านอื่นๆหรือไม่?
      ในปัจจุบันมีการกล่าวถึง “พหุปัญญา” (multiple intelligence) ซึ่งมองความสามารถของมนุษย์ในหลายๆด้าน นอกเหนือจากความสามารถด้านการเรียน เช่น ด้านดนตรี, การเคลื่อนไหวร่างกาย, หรือมนุษยสัมพันธ์ เป็นต้น เช่น EQ ซึ่งในไทยมีผู้ใช้คำว่า ความฉลาดทางอารมณ์ คือเด็กที่ฉลาดในการดูแลสุขภาพจิต ไม่เครียดมาก มั่นใจในตนเองดี แม้ว่าไม่ได้เก่งหรือเด่นกว่าใคร หรือหากมีความสามารถด้านการเคลื่อนไหว ดี ก็เหมาะที่จะเป็นนักกีฬา แสดงนาฏศิลปหรือฝึกศิลปะการต่อสู้ ได้ดี   
เด็กที่มีปัญหาด้านการเรียนไม่ดี มักดูเป็นเด็กมีปัญหาเพราะ “ไม่เก่ง” แต่หากผู้ปกครองมองเห็นจุดเด่นหรือ “พรสวรรค์”ในด้านอื่นๆ และพยายามส่งเสริมและพัฒนาตรงตามกับสิ่งที่เด็กมี จะทำให้เด็กเกิดความภูมิใจในตนเองได้  เพราะยังมีเรื่องอื่นๆ ที่ “เก่ง” แม้ว่า “เรียนไม่เก่ง”

แสดงว่าเด็กที่เรียนเก่งแล้วยังดีไม่พอ ต้องเอาให้เก่งทุกด้านถึงจะดีหรือ?
      ในเด็กที่เรียนเก่งอยู่แล้ว หากผู้ปกครองเคี่ยวเข็ญให้เก่งแต่เรื่องเรียนด้านเดียว เมื่อเติบโตขึ้นอาจมีปัญหาการปรับตัวหรือใช้ชีวิตในด้านอื่นๆได้ วิธีมองแบบพหุปัญญานี้ ช่วยเตือนให้เราระลึกว่า ชีวิตมีด้านอื่นๆ จึงเป็นชีวิตสมดุล ไม่ใช่มุ่งให้เด็กใช้เวลากับการนั่งอ่านหนังสือเรียนอย่างเดียว เด็กควรได้มีเวลาเล่นหรือผ่อนคลายกับสังคมเพื่อน เล่นกีฬาเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง   ฝึกทำงานบ้านบ้างเป็นทักษะชีวิต ดังนั้น แม้เด็กจะเลดเวลาท่องตำราลง หรือเรียนได้คะแนนน้อยลงบ้าง แต่แข็งแรงทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิต ปรับตัวได้ดี มีสังคม เพื่อนๆรักใคร่ ผู้ใหญ่ชื่นชม จะเป็นมนุษย์ที่สุขสมบูรณ์กว่าหรือไม่

 
รอบรู้เรื่องสุขภาพจิตเด็ก

หนูถูกแกล้ง
หนูไม่อยากไปโรงเรียน
เด็กพูดโกหก
เด็กก้าวร้าว
เด็กดื้อCopyright © 2011 All Rights Reserved.
Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University BANGKOK 10330
Tel: (662) 256-4000-61509