ReadyPlanet.com
dot dot
LOGO article

 

 

ตราสัญลักษณ์นี้ได้ถูกออกแบบขึ้นโดยมีแนวคิดของการนำอักษรย่อ “MDCU”มาจัดวางให้เกิดความหมายในเชิงสัญลักษณ์ โดยอักษร “M”มีลักษณะรูปหัวใจ และอักษร “D”เป็นสีเขียว คณะแพทยศาสตร์ซ้อนอยู่ภายในเพื่อบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ พันธ์กิจของหลักสูตรและภาควิชาภายใต้ตราสัญลักษณ์ “พระเกี้ยว” ซึ่งสื่อความหมายถึงอักษรย่อ “CU”หรือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ขอแสดงความยินดี นายทานิต โชคธนะศิริ กับงานออกแบบ Logo หลักสูตร วท.ม.สุขภาพจิต
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในงาน ๒๕ ปีสุขภาพจิต


 

 
ข่าวสารสำหรับนิสิตปัจจุบัน

โครงการศิลปะบำบัด
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Positive Psychology”
โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง องค์ความรู้ ประสบการณ์ จากรุ่นสู่รุ่น สู่องค์กร แห่งการเรียนรู้
กิจกรรมนพลักษณ์
กิจกรรมการรู้จักและการพัฒนาศักยภาพตนเอง
กิจกรรมสุขภาพจิตชุมชน ปีการศึกษา 2565 (ภาคปกติ)
กิจกรรมสุขภาพจิตชุมชน ปีการศึกษา 2565 (ภาคนอกเวลาราชการ)
งานวิจัยระดับนานาชาติ
วิทยานิพนธ์ article
ค่าย YGCCopyright © 2011 All Rights Reserved.
Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University BANGKOK 10330
Tel: (662) 256-4000-61509