ReadyPlanet.com
dot dot
ค่าย YGC

 

โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง ทักษะการจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก

 

หลักการและเหตุผล

         การจัดการฝึกทักษะการจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก เพื่อให้นิสิตสามารถ ฝึกปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมกับเด็ก โดยหลักสูตรได้เรียนเชิญวิทยากรจากศูนย์กิจกรรมและการศึกษา วาย จี ซี (Young Generation  Club)  ซึ่งเป็นทีมวิทยากรที่มีประสบการณ์และทักษะในการจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก สามารถเสริมสร้างให้นิสิตมีความพร้อมทั้งด้านความรู้ ความสามารถและมีความมั่นใจ ที่จะนำไปปฏิบัติและดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการค่าย MDCU  Happy  Kids สำหรับเด็กวัยเรียน อายุระหว่าง  8 - 12 ปี ที่จะจัดขึ้นในเดือนมีนาคม 2559


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นิสิตปริญญาโทสาขาสุขภาพจิตที่เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และทักษะในการจัดกิจกรรมกับเด็กวัยเรียนได้อย่างเหมาะสม

2. เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดค่าย  MDCU  Happy  Kids ในเดือนมีนาคม  2559


วิธีการดำเนิน

1. บรรยาย

2. ฝึกปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 


ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม

           ระหว่างวันที่ 10 – 12 ธันวาคม 2558


สถานที่จัดการอบรม

ณ  ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์ หาดตะวันรอน จังหวัดชลบุรี 

 

ภาพกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ข่าวสารสำหรับนิสิตปัจจุบัน

โครงการศิลปะบำบัด
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Positive Psychology”
โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง องค์ความรู้ ประสบการณ์ จากรุ่นสู่รุ่น สู่องค์กร แห่งการเรียนรู้
กิจกรรมนพลักษณ์
กิจกรรมการรู้จักและการพัฒนาศักยภาพตนเอง
กิจกรรมสุขภาพจิตชุมชน ปีการศึกษา 2565 (ภาคปกติ)
กิจกรรมสุขภาพจิตชุมชน ปีการศึกษา 2565 (ภาคนอกเวลาราชการ)
งานวิจัยระดับนานาชาติ
วิทยานิพนธ์ article
LOGO articleCopyright © 2011 All Rights Reserved.
Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University BANGKOK 10330
Tel: (662) 256-4000-61509