ReadyPlanet.com
dot dot
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 27 ในเวลาราชการ

 

 

 

 

 

 

นางสาวขวัญข้าว        พลเพชร

ความภาคภูมิใจในตนเองและพฤติกรรมการติดเฟชบุ๊กของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวจอมขวัญ        นามสูตร

ภาวะซึมเศร้า และพฤติกรรมรุนแรง ของผู้ป่วยโรคจิตเภท ที่เข้ามารับการรักษาในสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

 


 

 

 

 

นางสาวจิดาภา        คงเจริญ

ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัวกับความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กสมาธิสั้น ที่มารับการตรวจรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอก หน่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 


 

 

 

 

นายณัฐพงศ์        เป็นลาภ

ความเครียด และปัจจัยที่เกี่ยวข้องของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ณ แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์


 

 

 

 

นางสาวทิพาพร       ม่วงไหมทอง

ลักษณะแรงจูงใจอาสา บุคลิกภาพ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในอาสาสมัครคุมประพฤติ จังหวัดกรุงเทพมหานคร


 

 

 

 

 

นายนวพรรษ        เชื้อต่าย

การพัฒนาเครื่องมือวัดประสบการณ์การเผชิญเหตุการณ์รบกวนใจสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

 


 

 

 

 

 

 

นางสาวพฤกษา       ผาติวรากร

ภาวะสุขภาพจิตของนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 


 

 

 

 

 

 นางสาวภรินธร       วินิจฉายะจินดา

ผลของกิจกรรมสร้างงานศิลปะผ่านการเล่นต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 3  โรงเรียนนวพัฒน์วิทยา กรุงเทพมหานคร

 

 

 


 

 

 

 

 นางสาวรสพร        บุบผะศิริ

แนวโน้มการทำศัลยกรรมเสริมความงาม การเห็นคุณค่าในตนเอง และปัจจัยที่เกี่ยวข้องของนักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในเขตปทุมวัน กทม.

 

 

 

 

นายวีระชัย       จิตภักดี

ความชุกของอาการวิตกกังวลและอาการซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ได้รับการเยี่ยมบ้าน กับการฟื้นตัวของระบบสั่งงานกล้ามเนื้อ และความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน ในโครงการเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย: การศึกษาแบบติดตามผู้ป่วยไปข้างหน้า 1 เดือน


 

 

 

 

 

นายเทิมสัทธา       เข็มจินดา

ความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของเด็กสมาธิสั้นที่มารับการตรวจรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอก หน่วยจิตเวชเด็ก และวัยรุ่น 


 

 

 

 

 

 

นางสาวนภัสกร      ขันธควร

ความเครียดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดของนิสิตชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


 

 

 

 

 

 นางสาวนาถชนิกา      อาทะวิมล

 การรับรู้ตราบาปในผู้ที่เป็นโรคสมองเสื่อมระยะแรกและผู้ดูแล          ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 
นิสิตภาคปกติ

นิสิต รุ่นที่ 36 ในเวลาราชการ
นิสิต รุ่นที่ 35 ในเวลาราชการ
นิสิต รุ่นที่ 34 ในเวลาราชการ
นิสิต รุ่นที่ 33 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 32 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 31 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 30 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 29 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 28 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 26 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่น 25 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 24 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 23 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 22 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 21 ในเวลาราชการ article
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 20 ในเวลาราชการ article
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 19 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 18 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 17 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 16 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 15 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 14 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 13 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 12 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 11 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 10 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 9 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 8 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 7 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 6 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 5 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 4 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 3 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 2 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 1 ในเวลาราชการCopyright © 2011 All Rights Reserved.
Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University BANGKOK 10330
Tel: (662) 256-4000-61509