ReadyPlanet.com
dot dot
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 15 นอกเวลาราชการ

 


 

 

 

 

นางสาวกัลพร       ยังดี

ภาวะซึมเศร้าหลังคลอดในมารดาที่มีภาวะแทรกซ้อนทางสูติศาสตร์ ที่เข้ารับบริการในแผนกหลังคลอดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์


 

 

 

 

 

 

นางสาวชลยา      อัตถาภินันท์

คุณภาพชีวิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่มีทวารเทียมในคลินิกออสโตมีและแผล ณ โรงพยาบาลศิริราช

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวณัฐธิดา        ลวานนท์

แรงจูงใจในการเรียนแพทย์ของนิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 


 

 

 

 

 

 

นางสาวนลินี        ทิพย์วงศ์

คุณภาพชีวิตและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง เขตกรุงเทพมหานคร

 


 

 

 

 

 

นางสาวนาฏยา       มณีรุ่ง

ความเครียดจากการทำงาน และบุคลิกภาพของพยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติงาน ในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง


 

 

 

 

นางสาวเบญจภรณ์       บุญอิ่มยิ่ง

การตระหนักรู้ในตนเองของเยาวชนชายที่เข้ารับการบำบัดการติดสารเสพติดผิ ดกฎหมาย ณ โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนานิติจิตเวชเด็กเยาวชนและครอบครัว


 

 

 

 

 

นางสาวพัตราพร       ปัญญายงค์

ความเครียดและพฤติกรรมการจัดการความเครียดของผู้ประกันตนกรณีว่างงานของสำนักงานประกันสังคมในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 


 

 

 

 

 

นางสาวพิชชนันท์       อุยยานุกุล

ความชุกและคุณภาพชีวิตของหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับควันบุหรี่มือสองในระหว่างตั้งครรภ์

 

 

 

 

 

 ร้อยเอกหญิงภรณ์ชญา      ภูสง่า

ความชุกของอาการวิตกกังวล อาการซึมเศร้าในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาโดยการสวนหัวใจและการถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจ ที่ศูนย์หัวใจสิรินธร รพ.พระมงกุฎเกล้า ศึกษาไปข้างหน้า 3 เดือน


 

 

 

 

 

นางสาววราภรณ์      กิ่งแก้ว

การปฏิเสธและการยอมรับการเริ่มยาต้านไวรัสและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ตามแผนยุทธศาสตร์เอดส์ชาติ ฉบับปี 2557-2559 ณ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภากาชาดไทย 

 


 

 

 

 

 

นางสาวสสิพรรธน์       นิลสงวนเดชะ

ภาวะเหนื่อยหน่ายในการทำงานและกลวิธีในการเผชิญปัญหาของพนักงานองค์การเภสัชกรรม


 

 

 

 

 

 

นางสาววลีรัตน์  เช็ค     เทิดทูนภูภุช

ภาวะเครียดจากการทำงาน และภาวะหมดไฟในทนายความผู้มีใบอนุญาตทนายความ ณ สภาทนายความในพระบรมราชาชูปถัมภ์

 
นิสิตภาคนอกเวลาราชการ

นิสิต รุ่นที่ 24 นอกเวลาราชการ
นิสิต รุ่นที่ 23 นอกเวลาราชการ
นิสิต รุ่นที่ 22 ภาคนอกเวลาราชการ
นิสิต รุ่นที่ 21 ภาคนอกเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 20 นอกเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 19 นอกเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 18 นอกเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 17 นอกเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 16 นอกเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 14 นอกเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 13 นอกเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 12 นอกเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 11 นอกเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 10 นอกเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 9 นอกเวลาราชการ article
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 8 นอกเวลาราชการ article
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 7 นอกเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 6 นอกเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 5 นอกเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 4 นอกเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 3 นอกเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 2 นอกเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 1 นอกเวลาราชการCopyright © 2011 All Rights Reserved.
Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University BANGKOK 10330
Tel: (662) 256-4000-61509