ReadyPlanet.com
dot dot
โครงการ : สุขภาพจิตดีชีวีมีสุข ปีการศึกษา 2557

 

ชื่อโครงการ : สุขภาพจิตดีชีวีมีสุข 

 

 

 

            เนื่องด้วยรายวิชาสุขภาพจิตชุมชนเป็นวิชาที่เปิดโอกาสให้นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขภาพจิต ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ได้เข้าไปสำรวจสภาพแวดล้อม เรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชน และ วิเคราะห์ปัญหา เพื่อหาวิธีส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูและพัฒนาสุขภาวะของคนในชุมชนเป้าหมายของการศึกษาชุมชน คือให้นิสิตได้ร่วมมือกันวางแผนโครงการเพื่อช่วยเหลือและให้ความรู้แก่คนในชุมชนในรูปแบบของการจัดกิจกรรม อาทิ จัดให้มีการตรวจสุขภาพกับคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาตรวจคัดกรองและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายตามหลักการแพทย์แผนไทย และกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการผ่อนคลายความเครียด เพื่อให้คนในชุมชนนั้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับตนเองและผู้อื่นได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม

1.เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิต สภาพแวดล้อม และปัญหาของคนในชุมชน

2.สามารถนำความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูและพัฒนาสุขภาวะ

ของคนในชุมชนได้อย่างเหมาะสม 

3.สามารถเรียนรู้กระบวนการในการทำงานร่วมกันของสหสาขาวิชา และร่วมกันดูแลคนในชุมชนได้อย่าง

เหมาะสม

  
การดำเนินโครงการ
 

ขั้นตอนที่ 1 : สำรวจชุมชน โดยสำรวจสภาพแวดล้อม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ กลุ่มประชากร ช่วงวัย จำนวนผู้สูงอายุ ปัญหาของคนในชุมชนทั้งปัญหาสุขภาพกาย และปัญหาสุขภาพจิต เพื่อทราบถึงลักษณะของชุมชน และปัญหาเบื้องต้น จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาร่วมกันวิเคราะห์และวางแผนการสำรวจปัญหา


ขั้นตอนที่ 2 : ลงสำรวจชุมชน โดยให้คนในชุมชนตอบแบบสำรวจ เพื่อค้นหาปัญหาสุขภาพร่างกายและจิตใจ ที่เกิดขึ้นในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาโดยใช้แบบสอบถามที่ร่วมกันพัฒนา และแบบวัดสวนปรุง (ฉบับปรับปรุง) จากนั้นมาสรุปผลการตอบแบบสำรวจ แล้วร่วมกันวิเคราะห์ปัญหากันในกลุ่ม เพื่อนำไปสู่การออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสมกับคนในชุมชน


ขั้นตอนที่ 3 : ขั้นดำเนินการจัดกิจกรรม โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 2 ส่วนคือ

                        1. กิจกรรมลงชุมชน

      โดยแบ่งกลุ่มนิสิตเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 2 คน ลงพื้นที่เพื่อตรวจสุขภาพร่างกาย และสุขภาพจิต ตามบ้านของคนในชุมชน โดยเฉพาะบ้านที่สำรวจแล้วพบว่ามีความเครียดอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับสูง และบ้านที่ไม่สามารถออกมาร่วมกิจกรรมส่วนกลางได้ พร้อมให้คำปรึกษา และแนะนำการดูแลสุขภาพทั้งทางร่างกาย และจิตใจร่วมกันอย่างองค์รวม

      2. กิจกรรมส่วนกลางแบ่งออกเป็น 3 ฐาน ดังนี้

           ฐานที่1  ตรวจคัดกรองสุขภาพ และให้คำปรึกษา โดยทีมพยาบาลจากคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา

                         ร่วมกับนิสิต

           ฐานที่กิจกรรมออกกำลังกายตามหลักการแพทย์แผนไทย ด้วยวิธี ก้าวเต้น ก้าวตา


           ฐานที่3  กิจกรรมผ่อนคลายความเครียด
 
 
สรุปกิจกรรม

     1. กิจกรรมลงชุมชน

กิจกรรมนี้ทางกลุ่มที่ดำเนินกิจกรรมได้แยกกันไปตามเส้นทางที่เคยสำรวจซึ่งในการสำรวจครั้งแรกเป็นจำนวน 50 คน พบว่าคนในชุมชนที่มีระดับคะแนนความเครียดปานกลาง-ระดับสูง มีจำนวน 15 คน ทางกลุ่มจึงจัดนิสิต และเจ้าหน้าที่ลงไปตามบ้านที่มีระดับคะแนนความเครียดปานกลาง-ระดับสูง เพื่อพูดคุย สอบถามเกี่ยวกับอาการ และเหตุการณ์ต่างๆที่เข้ามากระทบทำให้เกิดความเครียด ความกังวลใจ กิจกรรมได้รับการตอบรับ และความร่วมมือที่ดีของคนในชุมชน ผลการดำเนินงาน หลังจากการเยี่ยมบ้านแต่ละหลังที่มีระดับคะแนนความเครียดปานกลาง-ระดับสูง พบว่า หลังจากการพูดคุยทุกคนมีกำลังใจมากขึ้น

     2. กิจกรรมส่วนกลาง

คนในชุมชนให้ความสนใจในกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรม จำนวน 25 คน แบ่งเป็นเพศชาย 1 คน เพศหญิง 24 คนคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อโครงการ “สุขภาพดีชีวีมีสุข” เท่ากับ 4.45 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด ผลการตรวจวัดสุขภาพ เช่นระดับน้ำตาลในเลือด และค่าความดันโลหิต พบว่าคนในชุมชนส่วนใหญ่มีระดับน้ำตาลในเลือดและค่าความดันโลหิตอยู่ในระดับที่ปกติ ซึ่งอาจหมายถึง คนในชุมชนสามารถดูแลตนเองจากโรคทางกายที่เป็นอยู่ได้เป็นอย่างดี และมีแนวทางในการดูแลตนเองได้ดีพอสมควร แต่พบบางส่วนที่มีปัญหา เมื่อได้รับคำปรึกษาด้านสุขภาพกาย และสุขภาพจิตแล้วพบว่ามีความตระหนักถึงปัญหามากขึ้นและทราบวิธีดูแลตนเองเพื่อจัดการกับปัญหาได้อย่างเหมาะสมในส่วนของกิจกรรมออกกำลังกายตามหลักการแพทย์แผนไทย และกิจกรรมผ่อนคลายความเครียด พบว่าคนในชุมชนให้ความสนใจเป็นอย่างดี มีความสนใจ และสามารถนำกิจกรรมทั้ง 2 นี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพของตนเองต่อไป

 
 
ภาพกิจกรรม
 
  


 

 

 

 

 

 

 
ข่าวกิจกรรมสำหรับประชาชน

5 ธันวาคม 2565
12 สิงหาคม 2565
ปั้นใหม่ โดยอาจารย์หมออุมาพร
โครงการ : สุขภาพจิตดีชีวีมีสุข ปีการศึกษา 2558Copyright © 2011 All Rights Reserved.
Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University BANGKOK 10330
Tel: (662) 256-4000-61509