dot dot
สำรวจชุมชนเพื่อจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพจิต

 

 
 

 

 

 

 

         เนื่องด้วยรายวิชาสุขภาพจิตชุมชนเป็นวิชาที่เปิดโอกาสให้นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขภาพจิต ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ได้เข้าไปสำรวจสภาพแวดล้อม เรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชน และ วิเคราะห์ปัญหา เพื่อหาวิธีส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูและพัฒนาสุขภาวะของคนในชุมชนเป้าหมายของการศึกษาชุมชน คือให้นิสิตได้ร่วมมือกันวางแผนโครงการเพื่อช่วยเหลือและให้ความรู้แก่คนในชุมชนในรูปแบบของการจัดกิจกรรม อาทิ จัดให้มีการตรวจสุขภาพกับคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาตรวจคัดกรองและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายตามหลักการแพทย์แผนไทย และกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการผ่อนคลายความเครียด เพื่อให้คนในชุมชนนั้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับตนเองและผู้อื่นได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

 
ข่าวสารหลักสูตร

หลักสูตร วท.ม.สาขาวิชาสุขภาพจิต
ข้อมูลการรับสมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาสุขภาพจิต
ความประทับใจของศิษย์เก่าที่มีต่อหลักสูตร วท.ม.สาขาสุขภาพจิต
ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา (ภาคในเวลาราชการ)
ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา (ภาคบางเวลา)
ประชุมวิชาการครบรอบ 30 ปี หลักสูตร วท.ม. สุขภาพจิต เรื่อง “Mental Health in All Dimensions”
งานมุทิตาจิต รศ.พญ.ภิรมย์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตร วท.ม. สาขาสุขภาพจิต
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์
สถานที่สอบข้อเขียน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ปีการศึกษา 2561
แบบสอบถามเกี่ยวกับภาระงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ
แบบวัดอาการวิตกกังวลและอาการซึมเศร้าฉบับภาษาไทย Thai Hospital Anxiety and Depression Scale ฉบับภาษาไทย
ความฉลาดทางอารมณ์
เครื่องมือประเภท Psychosocial
เครื่องมือประเภท Behavior
เครื่องมือประเภท Neurotic
เครื่องมือประเภท Psycho
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ปีการศึกษา 2559Copyright © 2011 All Rights Reserved.
Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University BANGKOK 10330
Tel: (662) 256-4346, 256-4298