dot dot
หลักสูตร วท.ม.สาขาวิชาสุขภาพจิต

 

บรรยากาศในการเรียน : 
       
 เป็นการเรียนทฤษฎีร่วมกับปฏิบัติ โดยคณาจารย์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ และวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆ มีการดูงานในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน การจัดกิจกรรมในชุมชน การสัมมนาเพื่อรู้จักและพัฒนาตนเอง 

คุณสมบัติผู้สมัคร :
        Ø
 จบปริญญาตรี (ทุกสาขา) 

การสอบ :
        Ø
 ภาษาอังกฤษ CU-TEP
        Ø
 ข้อเขียน วิชาพฤติกรรมศาสตร์ ข้อสอบปรนัย 100 ข้อ
        Ø
 สอบสัมภาษณ์


หลักสูตรเน้น :
       1. สุขภาพจิตครอบครัว
 
       2. ปัญหาสุขภาพจิตในเด็กและผู้ใหญ่
       3. การพัฒนาตนเอง
 
       4. การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพจิต
 
       5. การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต


 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต

                คุณลักษณะพิเศษของนิสิตที่ทางหลักสูตรฯคาดหวังมีลักษณะดังต่อไปนี้

 

 

 

คุณลักษณะพิเศษ

 

 

 

 

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต

 

1.1 มีความรู้เชิงลึกด้านสุขภาพจิตที่ทันสมัย

- การเรียนด้านสุขภาพจิตในรายวิชาต่างๆ

1.2 มีทักษะและความคิดริเริ่มในการปฏิบัติและพัฒนางานด้านส่งเสริม ป้องกัน บำบัดและฟื้นฟูสุขภาพจิต

- การจัดทำกิจกรรมพัฒนาสุขภาพจิตแก่ประชาชน ในโครงงาน และรายวิชาต่างๆ

- การฝึกปฏิบัติการสัมภาษณ์และการทำจิตบำบัด

1.3 มีทักษะในการดำเนินงานวิจัยทางสุขภาพจิต สามารถวิเคราะห์ทางสถิติ นำเสนอผลงาน และตีพิมพ์เผยแพร่อย่างถูกต้องตามจริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย

- การเรียนการสอนในรายวิชาด้านการทำวิจัย

- การอนุมัติการวิจัยโดยคณะกรรมการจริยธรรม

- โครงการจัดการปรึกษาด้านสถิติแก่นิสิต

- การสอบโครงร่างและป้องกันวิทยานิพนธ์

1.4 สามารถทำงานเป็นทีมหรือมีส่วนร่วมในกลุ่มงานหรือเป็นผู้นำได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสถานการณ์ วัฒนธรรม และสังคม

- การมอบหมายงานเป็นกลุ่มในการทำกิจกรรม

- การจัดโครงการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม

- การเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย

1.5 สามารถพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร การเข้าใจตนเอง และผู้อื่น

-การจัดโครงการพัฒนานิสิตประจำปี

- การเรียนเรื่องการสื่อสารและการทำจิตบำบัด

1.6 มีความรู้รอบตัวและสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

- การเรียนการสอนรายวิชาด้านสังคม

- การให้ศึกษาค้นคว้าความรู้ใหม่ด้วยตนเอง และนำเสนอหน้าชั้นเรียน

 

 2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน

2.1 มีความรู้

ผลการเรียนรู้

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้

กลยุทธ์การประเมินผล     การเรียนรู้

2.1.1 มีความรู้รอบตัว และสามารถประยุกต์ใช้ในการดํารงชีวิต รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

- การเรียนการสอน รายวิชาด้านสังคม เช่น รายวิชาปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมฯ

 

- การให้เกรดของรายวิชา

- การจัดทำรายงานหรือนำเสนอหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางสังคม

2.1.2 มีความรู้ที่ทันสมัย ในสาขาวิชาสุขภาพจิต  เข้าใจอย่างลึกซึ้งในเนื้อหาสาระหลัก และมีความรู้ในการพัฒนาความรู้ใหม่ และประยุกต์ใช้

- การเรียนการสอนด้านสุขภาพจิตในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ทั้งในระดับพื้นฐาน และระดับประยุกต์

- การให้เกรดของแต่ละรายวิชา

 

 

 

 

 2.2 มีคุณธรรม

ผลการเรียนรู้

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้

กลยุทธ์การประเมินผล     การเรียนรู้

2.2.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม -เป็นผู้มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลาซื่อสัตย์สุจริต ดำรงตนให้เป็นผู้ศรัทธาในความดีและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

- การกำหนดและแจ้งข้อตกลงเรื่องความประพฤติของนิสิตในวันปฐมนิเทศ และการปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

- ใบรายชื่อและเวลาที่เข้าเรียน

- การไม่มีข้อร้องเรียนความประพฤติที่เสื่อมเสียของนิสิตตลอดระยะเวลาศึกษา

2.2.2 มีจรรยาบรรณในด้านการประกอบอาชีพ มีทักษะในการดำเนินงานวิจัยทางสุขภาพจิตอย่างถูกต้องตามจริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย

- การเรียนจริยธรรมในรายวิชาการวิจัยฯ และสอดแทรกเนื้อหาจรรยาบรรณวิชาชีพในรายวิชาที่มีกรณีศึกษา เช่น จิตบำบัดต่างๆ

- การมีคณะกรรมการจริยธรรม ในการตรวจสอบโครงร่าง นอกเหนือจากการสอบโครงร่างและป้องกันวิทยานิพนธ์

- การไม่มีข้อร้องเรียนในการกระทำผิดจริยธรรมวิชาชีพหรือการวิจัย

- การให้เกรดของรายวิชา

การได้รับการอนุมัติการทำวิจัยโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

 

2.3 คิดเป็น

ผลการเรียนรู้

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้

กลยุทธ์การประเมินผล    การเรียนรู้

2.3.1 สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีตรรกะ สมเหตุผล และประเมินความรู้เดิมไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

- การเรียนการใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ในรายวิชาการวิจัยฯ

- การฝึกการอ่านและวิพากษ์งานวิจัยในรายวิชาการวิจัยฯ

- การทำวิทยานิพนธ์

- การให้เกรดของรายวิชา

 

- รายงานการฝึกการอ่านและวิพากษ์งานวิจัย

- ผลการประเมินวิทยานิพนธ์

2.3.2 สามารถมีความคิดริเริ่มในการปฏิบัติและพัฒนางานด้านส่งเสริม ป้องกัน บำบัดและฟื้นฟูสุขภาพจิต

- การมอบหมายให้จัดทำกิจกรรมพัฒนาสุขภาพจิตแก่ประชาชน เช่น โครงการHappy Kids และโครงงานในรายวิชาสุขภาพจิตชุมชน

- การให้เกรดของรายวิชา

- ผลการประเมินกิจกรรมโดยประชาชนผู้เข้าร่วมงาน

 

2.3.3 การมีทักษะและความสามารถในการแก้ไขปัญหาให้กับตนเองหรือบุคคลอื่น

- การเรียนและการฝึกการสัมภาษณ์และการทำจิตบำบัดให้แก่ผู้ที่มีปัญหาชีวิตที่ส่งผลกระทบต่อตนเอง ครอบครัว หรือ สังคม เช่น รายวิชาการให้คำปรึกษาเบื้องต้น จิตบำบัดต่างๆ จิตเวชศาสตร์คลินิก และ กุมารจิตเวชศาสตร์คลินิก

- การให้เกรดของรายวิชา

 2.4 ทำเป็น

ผลการเรียนรู้

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้

2.5.1 มีทักษะทางวิชาชีพในการปฏิบัติและพัฒนางานด้านส่งเสริม ป้องกัน บำบัดและฟื้นฟูสุขภาพจิต และมีทักษะในการดำเนินงานวิจัยทางสุขภาพจิต

- การมอบหมายให้จัดทำกิจกรรมพัฒนาสุขภาพจิตแก่ประชาชน เช่น โครงการHappy Kids และโครงงานในรายวิชาสุขภาพจิตชุมชน

- การเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวกับการวิจัยและวิทยานิพนธ์

- การให้เกรดของรายวิชา

- ผลการประเมินกิจกรรมโดยประชาชนผู้เข้าร่วมงาน

 

 

- ผลการประเมินวิทยานิพนธ์

ผลการเรียนรู้

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้

2.5.2 มีทักษะในการสื่อสาร

- มีทักษะการสื่อสารเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน และการประกอบวิชาชีพ

 

- มีความสามารถอ่านและเข้าใจบทความทางวิชาการสุขภาพจิตทั้งภาษาไทยและอังกฤษ และสามารถเขียน และนำเสนอบทความทางวิชาการ งานวิจัยหรือบทคัดย่อผลงานวิจัยเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

 

- การเรียนเรื่องการสื่อสารและความสัมพันธ์ของมนุษย์ในรายวิชาพฤติกรรมศาสตร์ฯ การให้คำปรึกษาเบื้องต้นฯ และ การทำจิตบำบัดชนิดต่างๆ

- การฝึกการอ่านและวิพากษ์งานวิจัยในรายวิชาการวิจัยฯ

- การตีพิมพ์ผลงานวิจัย

- การนำเสนอในการสอบโครงร่างและการป้องกันวิทยานิพนธ์

- การให้ทำรายงาน และ/หรือนำเสนอหน้าชั้นเรียนในรายวิชาต่างๆ เช่น  ปัจจัยทางสังคมฯ การวิจัยฯ สุขภาพจิตชุมชน

 

- การให้เกรดของรายวิชาต่างๆ

 

 

- รายงานการฝึกการอ่านและวิพากษ์งานวิจัย

- บทความที่ส่งตีพิมพ์ในวารสาร

- ผลการประเมินวิทยานิพนธ์

 

- ผลการประเมินการจัดทำรายงานหรือนำเสนอในรายวิชาต่างๆ

2.4.3 มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ สืบค้น วิเคราะห์ ติดตามงานวิชาการด้านสุขภาพจิต และใช้ทักษะดังกล่าวในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ

- สอนวิธีการใช้ e-library ภาควิชาฯ ในวันปฐมนิเทศ และการอบรมการใช้ห้องสมุดของคณะฯ

- การมอบหมายให้ค้นคว้าผลงานวิชาการทางสุขภาพจิตในรายวิชาการวิจัยค่างๆ

- การนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเสนอผลงาน

- การทำวิทยานิพนธ์

- การใช้บริการการเข้าค้นหรือยืมหนังสือผ่านระบบ e-library

 

- รายงานการฝึกการอ่านและวิพากษ์งานวิจัย

 

- ผลการประเมินการนำเสนอหน้าชั้น

 

- ผลการประเมินวิทยานิพนธ์

2.4.4 มีทักษะในการใช้โปรแกรมคำนวณทางสถิติเพื่อใช้ในงานวิจัยทางสุขภาพจิต

- การเรียนโปรแกรม SPSS ในรายวิชาการวิจัยฯ

- โครงการจัดการปรึกษาด้านสถิติการวิจัยแก่นิสิต

- การให้เกรดของรายวิชา 

ผลงานวิจัยที่มีการใช้โปรแกรมคำนวณทางสถิติผลการเรียนรู้

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้

2.4.5 มีทักษะความสามารถในการบริหารจัดการ การทำงานเป็นทีม หรือมีส่วนร่วมในกลุ่มงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-  การมอบหมายงานกลุ่มในรายวิชาหรือกิจกรรมต่างๆ

- การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม เช่น โครงการอบรมทักษะการจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก

- ตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบของนิสิตในงานกิจกรรมต่างๆ

- การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีมครบตามกำหนด

 2.5 ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้

2.5.1 มีความใฝ่รู้ แสวงหาความรู้ทางสุขภาพจิตด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

- การมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าความรู้ใหม่ด้วยตนเอง และนำเสนอหน้าชั้นเรียนในรายวิชาปัจจัยทางสังคมฯ การวิจัยฯ สุขภาพจิตชุมชน

- การให้ค้นคว้ากรณีศึกษาในรายวิชา จิตเวชศาตร์คลินิก และกุมารจิตเวชศาสตร์คลินิก

- ผลการประเมินการจัดทำรายงานหรือนำเสนอในรายวิชาต่างๆ

 

 

- ผลประเมินรายงานกรณีศึกษาในรายวิชาต่างๆ

2.5.2 รู้จักเทคนิคและวิธีการในการเรียนรู้เพิ่มเติม และนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม

- สอนวิธีการใช้ e-library ภาควิชาฯในการปฐมนิเทศและอบรมการใช้ห้องสมุดของคณะฯ

- การใช้บริการการเข้าค้นข้อมูลหรือยืมหนังสือผ่านระบบ e-library

 2.6 มีภาวะผู้นำ

ผลการเรียนรู้

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้

มีคุณสมบัติของการเป็นผู้นำกล้าแสดงออก มองการณ์ไกล และสามารถนำกลุ่มกิจกรรมทางสุขภาพจิตได้

- การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม เช่น โครงการอบรมทักษะการจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก

- การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีมครบตามกำหนด

- ผลการประเมินตนเองและกิจกรรม

2.7 มีสุขภาวะ

ผลการเรียนรู้

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้

มีความสามารถในการเข้าใจตนเองและผู้อื่น รู้จักวิธีการดูแลสุขภาพกายและจิตของตนเอง

- การจัดโครงการพัฒนานิสิต เช่น การพัฒนาบุคลิกภาพและการรู้จักตนเองโดยอาศัยแนวคิดEnneagram และ กลุ่มความเจริญส่วนบุคคลโดยอาศัยกระบวนการกลุ่มเชิงจิตวิทยาแนว Personal Growth Group

- การเข้าร่วมโครงการพัฒนานิสิตครบตามกำหนด

- ผลการประเมินตนเองและกิจกรรม

 2.8 มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ

ผลการเรียนรู้

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้

มีจิตอาสาจัดกิจกรรมทางสุขภาพจิตให้แก่สังคมโดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตน มีความห่วงใยต่อสังคม

- การให้นิสิตเป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมการกุศลของโรงพยาบาลตามเทศกาล เช่น การคัดกรองและให้คำปรึกษาผู้มีปัญหาทางสุขภาพจิต ในวันพ่อแห่งชาติ และวันแม่แห่งชาติ

- การเข้าร่วมกิจกรรมการกุศลต่างๆ

- ผลการประเมินตนเองและกิจกรรม

 2.9 ดำรงความเป็นไทยในกระแสโลกาภิวัฒน์

ผลการเรียนรู้

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้

สามารถดำรงชีวิตส่วนตัว และมีทักษะความรู้ด้านสุขภาพจิตที่เหมาะสมกับสถานการณ์ วัฒนธรรม และสังคมที่เปลี่ยนแปลง โดยยังคงความเป็นไทยในกระแสโลกาภิวัฒน์

-  การให้เลือกหัวข้อการอภิปรายในรายวิชาปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมฯ โดยอิงตามการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทยในปัจจุบัน และการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยและประเพณี

 - การให้เกรดในรายวิชา

- การเข้าร่วมกิจกรรม เช่น งานวันอานันทมหิดล วันไหว้ครู งานทำบุญเลี้ยงพระวันเกิดภาควิชาฯ งานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของภาควิชาฯ

 
ข่าวสารหลักสูตร

ข้อมูลการรับสมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาสุขภาพจิต
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตร วท.ม. สาขาสุขภาพจิต
ความประทับใจของศิษย์เก่าที่มีต่อหลักสูตร วท.ม.สาขาสุขภาพจิต
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์
ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา (ภาคในเวลาราชการ)
ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา (ภาคบางเวลา)
ประชุมวิชาการครบรอบ 30 ปี หลักสูตร วท.ม. สุขภาพจิต เรื่อง “Mental Health in All Dimensions”
งานมุทิตาจิต รศ.พญ.ภิรมย์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง
สถานที่สอบข้อเขียน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ปีการศึกษา 2561
สำรวจชุมชนเพื่อจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพจิต
แบบสอบถามเกี่ยวกับภาระงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ
แบบวัดอาการวิตกกังวลและอาการซึมเศร้าฉบับภาษาไทย Thai Hospital Anxiety and Depression Scale ฉบับภาษาไทย
ความฉลาดทางอารมณ์
เครื่องมือประเภท Psychosocial
เครื่องมือประเภท Behavior
เครื่องมือประเภท Neurotic
เครื่องมือประเภท Psycho
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ปีการศึกษา 2559Copyright © 2011 All Rights Reserved.
Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University BANGKOK 10330
Tel: (662) 256-4346, 256-4298