ReadyPlanet.com
dot dot
เครื่องมือประเภท Neurotic

 

เครื่องมือประเภท Neurotic

ผู้พัฒนา

การเผชิญความเครียด Jalowiec Coping Scale

หทัยรัตน์ แสงจันทร์

การเห็นคุณค่าในตนเอง CSEIAF

นาตยา วงศ์หลีกภัย 

ความเครียด (ST5)

กรมสุขภาพจิต

ความเครียด

สวนปรุง

ความเครียดของบิดามารดาเด็กออทิสติก

ศศิธร แก้วนพรัตน์

ความเครียดจากการทำงาน

ทสพล บุญธรรม

ความเครียดจากงานThai-JCQ

พิชญา พรรคทองสุข

ความเครียดจากงาน

ปัญจศิลป์  สมบูรณ์

ความเครียดด้วยตนเองจากการทำงาน

กรมสุขภาพ

ความเครียดและภาวะเบื่องานจากการทำงานของ Hansen

นันทิกา ทวิชาชาติ

ความเครียดสำหรับคนไทยTST

สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์ และคณะ

ความรู้ ความเข้าใจ ความเชื่อและความคิดเห็นต่อประโยชน์ของการปฏิบัติธรรม

วรลักษณ์ วิรัชกุล

ความรู้สึกที่มีต่อรูปลักษณ์ทางกาย Body Image Scale (BIS)

เบ็ญจรัตน์ ชีวพูนผล

ความภาคภูมิใจในตนเอง Rosenberg

ทินกร วงศ์ปการันย์ 

ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง (Ryden)

โดยชนิดา สุวรรณศรี

ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองของคูเปอร์สมิท ฉบับผู้ใหญ่

พรพิมล พรแก้ว

ความวิตกกังวลแบบ A-State  Scale

มาลาตี  รุ่งเรืองศิริพันธ์

ความวิตกกังวลสปิลเบอร์เกอร์

สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต และคณะ

ทัศนคติต่อการดูแลบุตรออทิสติก

จิรวัฒน์ ธนนราพงศ์

แบบคัดกรองพัฒนาการเด็ก

คณะผู้วิจัยโรงพยาบาลราชานุกูล

แบบสอบถาม M.I.N.I.

องค์กรอนามัยโลก

แบบสอบถาม NPI

โสฬพัทธ์ เหมรัญช์โรจน์

ปัญหาพฤติกรรมและจิตใจในผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมBEHAVE AD

นันทิกา ทวิชาชาติ

ภาพลักษณ์เกี่ยวกับรูปร่าง Body Shape Questionnaire

กรวลัย ดวงรัตน์ 

ภาวะกลุ่มอาการป่วยเหตุอาคาร SBS

สร้อยสุดา เกสรทอง และฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล

ภาวะสมองเสื่อม  TDRS

สมบัติ  ศาสตร์รุ่งภัค  และคณะ 

ภาวะเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย

โรงพยาบาลขอนแก่น

โรคในกลุ่มพัฒนาการผิดปกติอย่างรอบด้าน สำหรับเด็กอายุ 1-18 ปี

กรมสุขภาพจิต

สมรรถภาพสองของคนไทย TMSE

สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

เหตุการณ์ความเครียดในชีวิต

สมจิตร์ นคราพานิช

ประเมินและวิเคราะห์ความเครียดด้วยตนเอง

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ภาวะหมดไฟ (Burnout)

สิริยา สัมมาวาจ

 
ข่าวสารหลักสูตร

หลักสูตร วท.ม.สาขาวิชาสุขภาพจิต
ข้อมูลการรับสมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาสุขภาพจิต
ความประทับใจของศิษย์เก่าที่มีต่อหลักสูตร วท.ม.สาขาสุขภาพจิต
ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา (ภาคในเวลาราชการ)
ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา (ภาคบางเวลา)
ประชุมวิชาการครบรอบ 30 ปี หลักสูตร วท.ม. สุขภาพจิต เรื่อง “Mental Health in All Dimensions”
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตร วท.ม. สาขาสุขภาพจิต
งานมุทิตาจิต รศ.พญ.ภิรมย์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์
สถานที่สอบข้อเขียน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ปีการศึกษา 2561
สำรวจชุมชนเพื่อจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพจิต
แบบสอบถามเกี่ยวกับภาระงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ
แบบวัดอาการวิตกกังวลและอาการซึมเศร้าฉบับภาษาไทย Thai Hospital Anxiety and Depression Scale ฉบับภาษาไทย
ความฉลาดทางอารมณ์
เครื่องมือประเภท Psychosocial
เครื่องมือประเภท Behavior
เครื่องมือประเภท Psycho
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ปีการศึกษา 2559Copyright © 2011 All Rights Reserved.
Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University BANGKOK 10330
Tel: (662) 256-4000-61509