ReadyPlanet.com
dot dot
แบบสอบถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน

 แบบสอบถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน

ของ ทศพล   บุญธรรม ประกอบด้วยคำถาม 27 ข้อ  แบ่งเป็น

                      ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา          จำนวน   13    ข้อ

                      ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน          จำนวน   14    ข้อ      

ลักษณะข้อคำถามเป็นคำถามเชิงลบทั้งหมด แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) กำหนดคำตอบเป็นข้อความ  5  ระดับ  และนำแบบสอบถามไปทดสอบค่าความเชื่อมั่น (Reliability) กับครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 1 จำนวน 30 คน โดยใช้สัมประสิทธ์อัลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s  Alpha  Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.8702

เกณฑ์การให้คะแนน   ให้ผู้ตอบเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก  ข้อความที่แสดงถึงความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน  จะได้คะแนนจาก 5 ถึง 1 สำหรับคำตอบเป็นจริงมากที่สุดถึงเป็นจริงน้อยที่สุดตามลำดับ ส่วนข้อความตรงกันข้ามจะได้คะแนนกลับกัน ผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้คะแนนมากจะมีความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานน้อย   ดังนี้                   

                       เป็นจริงมากที่สุด             มีค่าเท่ากับ         5       คะแนน

                       เป็นจริงมาก                   มีค่าเท่ากับ         4       คะแนน

                       เป็นจริงปานกลาง            มีค่าเท่ากับ         3        คะแนน

                       เป็นจริงน้อย                  มีค่าเท่ากับ         2        คะแนน

                       เป็นจริงน้อยที่สุด             มีค่าเท่ากับ         1        คะแนน

เกณฑ์การแปลผลคะแนน   ใช้เกณฑ์การประเมินของ เบสท์  ( Best )  ดังนี้

ค่าเฉลี่ย    1.00 – 1.49       หมายถึง         มีสัมพันธภาพระหว่างบุคคลอยู่ในระดับมากที่สุด

ค่าเฉลี่ย    1.50 – 2.49       หมายถึง         มีสัมพันธภาพระหว่างบุคคลอยู่ในระดับมาก

ค่าเฉลี่ย    2.50 – 3.49       หมายถึง         มีสัมพันธภาพระหว่างบุคคลอยู่ในระดับปานกลาง

ค่าเฉลี่ย    3.50 – 4.49       หมายถึง         มีสัมพันธภาพระหว่างบุคคลอยู่ในระดับน้อย

ค่าเฉลี่ย    4.50 – 5.00       หมายถึง         มีสัมพันธภาพระหว่างบุคคลอยู่ในระดับน้อยที่สุดCopyright © 2011 All Rights Reserved.
Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University BANGKOK 10330
Tel: (662) 256-4000-61509