ReadyPlanet.com
dot dot
ความสุขคนไทย TH15

 

 แบบวัดความสุขคนไทย  (THI – 15)

กรมสุขภาพจิต (Thai Happiness Indicators) ฉบับ 15 ข้อ (THI – 15)  เพื่อประเมินความสุขของตัวเอง โดยมีกรอบของความสุขอยู่ที่ สภาพของชีวิตที่สามารถจัดการกับปัญหาได้ และครอบคลุมไปถึงความดีงามภายในใจ

          ลักษณะแบบสอบถามมีทั้งหมด 15 ข้อ โดยแยกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่หนึ่งมีคำถาม 12 ข้อได้แก่ ข้อ 1 2 4 5 6 7 9 10 11 13 14 15  การให้คะแนนมี 4 ระดับ คือ ไม่เลยให้ 0 เล็กน้อยให้ 1 มาก ให้ 2 มากที่สุดให้ 3  กลุ่มที่ 2 มี 3 ข้อได้แก่ 3 8 12  ให้คะแนนกลับกัน

          การประเมินผล รวมคะแนนทุกข้อ คะแนนต่ำสุดที่ได้คือ 0 คะแนนสูงสุดที่ได้คือ 45 โดยมีเกณฑ์การแบ่งดังนี้

          คะแนน 33-45 คะแนน หมายถึง มีความสุขมากกว่าคนทั่วไป (Good)

คะแนน 27-32 คะแนน หมายถึง มีความสุขเท่ากับคนทั่วไป (Fair)

คะแนน น้อยกว่า หรือเท่ากับ 26 คะแนน หมายถึงมีความสุขน้อยกว่าคนทั่วไป (Poor)

 Copyright © 2011 All Rights Reserved.
Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University BANGKOK 10330
Tel: (662) 256-4000-61509