ReadyPlanet.com
dot dot
ความสุขใจในการทำงาน

 

 แบบสอบถามความสุขใจในการทำงาน สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์

ปรับปรุงจากแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ตอบที่มีต่อองค์ประกอบต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความสุขใจในการทางาน ของสุชีรา ภัทรายุตวรรตน์ มีจำนวนข้อคาถาม ทั้งหมด 23 ข้อ สร้างขึ้นตามแนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจของ Frederick Herzberg ประกอบด้วยข้อคาถามที่ใช้วัดความสุขใจในการทำงาน 2 ด้าน คือ

2.1. แรงจูงใจด้านปัจจัยค้ำจุน ประกอบด้วย 9 ด้าน คือ เงินเดือน โอกาสในความก้าวหน้าความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน สถานะทางอาชีพ สภาพการทำงาน นโยบายและการบริหารความเป็นอยู่ส่วนตัว ความมั่นคงในงาน วิธีการปกครองของผู้บังคับบัญชา

2.2 แรงจูงใจด้านปัจจัยจูงใจ ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ ความสำเร็จในงาน การได้รับการยอมรับนับถือ

ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้าในงานลักษณะข้อคำถามเป็นคำถามปลายปิด เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น ระดับความพึงพอใจในงาน มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณ (Rating Scale) แบ่งเป็นข้อคำถามในเชิงบวก และข้อคำถามในเชิงลบ

ข้อคำถามในเชิงบวก (Positive item) กำหนดค่าดังนี้ 

5 คะแนน        หมายถึง          มีความพึงพอใจมากที่สุด

4 คะแนน        หมายถึง          มีความพึงพอใจมาก

3 คะแนน        หมายถึง          มีความพึงพอใจปานกลาง

2 คะแนน        หมายถึง          มีความพึงพอใจน้อย

1 คะแนน        หมายถึง          มีความพึงพอใจน้อยที่สุด

ข้อคำถามในเชิงลบ(Negative item) กำหนดค่าดังนี้ 

1 คะแนน        หมายถึง          มีความพึงพอใจมากที่สุด

2 คะแนน        หมายถึง          มีความพึงพอใจมาก

3 คะแนน        หมายถึง          มีความพึงพอใจปานกลาง

4 คะแนน        หมายถึง          มีความพึงพอใจน้อย

5 คะแนน        หมายถึง          มีความพึงพอใจน้อยที่สุด

ความเที่ยงตรงจากการนำแบบสอบถามไปทาการทดสอบนำร่อง ความสอดคล้องภายใน (internal consistency) แบบ Cronbach’s alpha ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงเท่ากับ 0.89 และแบบแบ่งครึ่ง (odd-even) ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงเท่ากับ 0.85

การแปลผล กำหนดค่าเกณฑ์ความสุขใจในการทำงานดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย                                การแปลผล

4.51 - 5.00               ความสุขใจในการทำงานอยู่ในเกณฑ์สูงมากที่สุด

3.51 - 4.50               ความสุขใจในการทำงานอยู่ในเกณฑ์สูงมาก

2.51 - 3.50               ความสุขใจในการทำงานอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง

1.51 - 2.50               ความสุขใจในการทำงานอยู่ในเกณฑ์ต่ำ

1.00 - 1.50               ความสุขใจในการทำงานอยู่ในเกณฑ์ต่ำมากCopyright © 2011 All Rights Reserved.
Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University BANGKOK 10330
Tel: (662) 256-4000-61509