ReadyPlanet.com
dot dot
คุณภาพชีวิตของนิสิต

 

 แบบสอบถามคุณภาพชีวิตของนิสิต

        ผู้วิจัยเลือกใช้แบบบสอบถามคุณภาพชีวิตของนิสิตที่พัฒนาโดย วิภูสนา สาคริตชานันท์ โดยแบ่งคุณภาพชีวิตออกเป็น 5 ด้าน คือ ด้านชีวิตการเรียน  ด้านชีวิตสังคม ด้านที่อยู่อาศัย  ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ๆ และด้านบริการที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย  โดยผู้วิจัยได้ปรับข้อความด้านที่ 3 คือ ด้านที่อยู่อาศัยเป็นด้านหอพัก เพื่อให้สอดคล้องกับงานวิจัยนี้  

       ได้ทดสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ โดยความตรงตามเนื้อหา ค่าอำนาจจำแนก และค่าความเที่ยง(Reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbrach) ปรากฏว่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามชุดใหม่ที่มี 58 ข้อคำถาม มีความ เชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.9150

 

เกณฑ์การให้คะแนน

          ผู้วิจัยตรวจและให้คะแนนตามลักษณะของข้อความในแต่ละข้อดังต่อไปนี้

                   1.ข้อความที่มีลักษณะทางบวก ให้คะแนน ดังต่อไปนี้

                             จริงที่สุด   ให้      5        คะแนน

                             จริง         ให้      4       คะแนน

                             จริงบ้าง    ให้      3        คะแนน

                             จริงน้อย    ให้     2        คะแนน

                             ไม่จริงเลย  ให้     1        คะแนน          

                   2.ข้อความที่มีลักษณะทางลบ ให้ คะแนนดังต่อไปนี้

                             จริงที่สุด   ให้      1        คะแนน

                             จริง         ให้      2        คะแนน

                             จริงบ้าง     ให้      3       คะแนน

                             จริงน้อย    ให้      4        คะแนน

                             ไม่จริงเลย  ให้      5        คะแนน          

                   การแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ยของคะแนนคำตอบจากแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้กำหนดเกณฑ์  ตามสูตร การหาค่าอันตรภาคชั้น ดังนี้

                            

อันตรภาคชั้น ____พิสัย______

                                                  จำนวนชั้นพิสัย

                            

โดย  พิสัย        = ค่าสูงสุดค่าต่ำสุด

                                      = 5 – 1

                                      = 4

 

          การประมาณจำนวนชั้น 3 ชั้น

                              อันตรภาคชั้น  = ______4_______

                                                            3

         

จึงสามารถกำหนดเกณฑ์ค่าคะแนนเฉลี่ยของแบบสอบถาม ดังนี้

          ค่าคะแนนเฉลี่ย  1.00 – 2.33  หมายถึง    ระดับคุณภาพชีวิตต่ำ

          ค่าคะแนนเฉลี่ย  2.34 – 3.67  หมายถึง    ระดับคุณภาพชีวิตปานกลาง

          ค่าคะแนนเฉลี่ย  3.68 – 5.00  หมายถึง    ระดับคุณภาพชีวิตสูงCopyright © 2011 All Rights Reserved.
Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University BANGKOK 10330
Tel: (662) 256-4000-61509