ReadyPlanet.com
dot dot
การเผชิญความเครียด Jalowiec Coping Scale

 

แบบสอบถามการเผชิญความเครียด Jalowiec Coping Scale

แบบสอบถามการเผชิญความเครียด Jalowiec Coping Scale (1988) ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยโดย  หทัยรัตน์ แสงจันทร์ (2541)  ซึ่งใช้ศึกษาในกลุ่มผู้ป่วยที่รับการผ่าตัดการตรวจชิ้นเนื้อที่เต้านมประกอบด้วยข้อ   คำ ถาม 36 ข้อโดยเบ็ญจรัตน์ ชีวพูนผล ได้นำมาดัดแปลงปรับข้อคำถาม และปรับข้อความเล็กน้อยจากคำว่าก้อนที่เต้านมเป็นการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านมและนำไปใช้ในกลุ่มตัวอย่าง 30 รายพบว่ามีค่า   สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคค่อนข้างต่า จึงได้มีการปรับข้อความให้สอดคล้องและเข้าใจง่ายขึ้นในกลุ่ม  ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมทำให้ได้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคเพิ่มขึ้นเป็น.72แบบสอบถามแบ่งเป็นการ

ประเมิน 3 ด้าน คือ

ด้านการมุ่งแก้ปัญหา                ประกอบด้วยข้อคา ถาม 13        ข้อ

ด้านการจัดการกับอารมณ์          ประกอบด้วยข้อคา ถาม 9          ข้อ

ด้านการบรรเทาความรู้สึกเครียด   ประกอบด้วยข้อคา ถาม 14       ข้อ

 

แบบสอบถามใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้

ไม่ได้ใช้                              ให้คะแนน 1

ใช้นานๆครั้ง                         ให้คะแนน 2

ใช้เป็นบางครั้ง                       ให้คะแนน 3

ใช้บ่อยๆ                             ให้คะแนน 4

ใช้ตลอดหรือเป็นประจา            ให้คะแนน 5

 

การแปลผลเป็นค่าเฉลี่ยรายด้านของทุกด้านอยู่ในช่วง 1-5 ถ้าคะแนนรายด้านใดมากแสดงว่ากลุ่มตัวอย่างใช้วิธีนั้นในการเผชิญกับความเครียดในการแปลผลคะแนนใช้เกณฑ์ของชูศรี วงศ์รัตนะ (2544) ดังนี้

 

อันตรภาคชั้น     =        พิสัย

                จำนวนกลุ่ม

=        5-1

  3

=        1.33

นำมาแบ่งเกณฑ์การแปลผลคะแนนได้ดังนี้

คะแนนเฉลี่ย                                         การแปลความหมาย

1.00-2.33                           กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีนั้นในการเผชิญความเครียดในระดับน้อย

2.34-3.67                           กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีนั้นในการเผชิญความเครียดในระดับปานกลาง

3.68-5.00                           กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีนั้นในการเผชิญความเครียดในระดับมากCopyright © 2011 All Rights Reserved.
Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University BANGKOK 10330
Tel: (662) 256-4000-61509