ReadyPlanet.com
dot dot
ความเครียดจากการทำงาน

 

แบบสำรวจความเครียดจากการทำงาน

โดย ทศพล  บุญธรรม  มีข้อคำถาม จำนวน 41 ข้อ แบ่งเป็นด้านร่างกาย จำนวน 12  ข้อ   ด้านจิตใจ จำนวน 9  ข้อ  ด้านความสามารถในการปฏิบัติงาน  จำนวน 10  ข้อ   ลักษณะข้อคำถามเป็นคำถามเชิงลบทั้งหมด  แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) กำหนดคำตอบเป็นข้อควา  5  ระดับ โดยวัดเกี่ยวกับระดับความเครียดจากการทำงาน และนำแบบสอบถามไปทดสอบค่าความเชื่อมั่น (Reliability)  กับครู  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  ในเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1  จำนวน  30  คน โดยใช้สัมประสิทธ์แอลฟ่า ครอนบาค   (Cronbach’s  Alpha  Coefficient)  ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0. 9302         

            เกณฑ์การให้คะแนน  ข้อความที่แสดงถึงภาวะความเครียดจากการทำงานจะได้คะแนน 5  ถึง 1 สำหรับคำตอบเป็นประจำทุกวัน ถึงไม่เคยเลยตามลำดับ  ส่วนข้อความตรงกันข้ามจะได้คะแนนกลับกัน  ผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้คะแนนมากจะเป็นผู้ที่มีความเครียดมากกว่าผู้ที่ได้คะแนนน้อย  ดังนี้                       

                     เป็นประจำทุกวัน            มีค่าเท่ากับ          5        คะแนน

                     บ่อยครั้ง                      มีค่าเท่ากับ          4        คะแนน

                     บางครั้ง                       มีค่าเท่ากับ          3        คะแนน

                     นานๆครั้ง                      มีค่าเท่ากับ           2        คะแนน

                     ไม่เคยเลย                     มีค่าเท่ากับ           1        คะแนน

               เกณฑ์การแปลผลคะแนน   ใช้เกณฑ์การประเมินของ เบสท์  ( Best )  ดังนี้

ค่าเฉลี่ย    1.00 – 1.49       หมายถึง        มีภาวะความเครียดจากการทำงานอยู่ในระดับน้อยที่สุด

ค่าเฉลี่ย    1.50 – 2.49       หมายถึง        มีภาวะความเครียดจากการทำงานอยู่ในระดับน้อย

ค่าเฉลี่ย    2.50 – 3.49       หมายถึง        มีภาวะความเครียดจากการทำงานอยู่ในระดับปานกลาง

ค่าเฉลี่ย    3.50 – 4.49       หมายถึง        มีภาวะความเครียดจากการทำงานอยู่ในระดับมาก

ค่าเฉลี่ย    4.50 – 5.00       หมายถึง        มีภาวะความเครียดจากการทำงานอยู่ในระดับมากที่สุด


 Copyright © 2011 All Rights Reserved.
Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University BANGKOK 10330
Tel: (662) 256-4000-61509