ReadyPlanet.com
dot dot
ความเครียดและภาวะเบื่องานจากการทำงานของ Hansen

 

 แบบสอบถามวัดระดับความเครียดและภาวะเบื่องานจากการทำงานของ Hansen

          แปลโดย ศาสตราจารย์แพทย์หญิง นันทิกา ทวิชาชาติ (อ้างใน กิตติพงษ์  เชี่ยวรุ่งโรจน์) [51]  ประกอบด้วยคำถามทั้งหมด 20 ข้อ โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบเอง (Self-Rating) เป็น Likert scale การให้คะแนน ดังนี้

                           0             =           ไม่เคยเลย                                                                

                           1             =           นานๆครั้ง 1-2 ครั้ง/เดือน                                        

                           2             =           บางครั้ง 3-4 ครั้ง/เดือน                                            

                           3             =            บ่อยๆ 2-3 ครั้ง/สัปดาห์                                           

                           4             =           เป็นประจำสม่ำเสมอเกือบทุกวัน > 4 ครั้ง/สัปดาห์   

การแปลผลคะแนนที่ได้เป็นดังนี้

คะแนนตั้งแต่ 0-25      ไม่เกิดภาวะเครียดจากการทำงานและไม่มีภาวะเบื่องาน

                          26-40     มีความเครียดจากการทำงานสูง ควรหาหนทางลดหรือป้องกันการเกิด                                      ความเครียด จากการทำงาน มิฉะนั้นภาวะเบื่องานตามมา

                 41-65  มีภาวะเบื่องาน

                 66-80  มีภาวะเบื่องานสูงนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าและควรไปพบผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำการ

                                         รักษา

                 กิตติพงษ์ เชี่ยวรุ่งโรจน์   นำแบบทดสอบไปทดสอบค่าความเชื่อมั่น หรือค่าความเที่ยง (Reliability) กับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน จำนวน 30 คนโดยใช้ Cronbach”s Alpha Coefficient ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 0.8385


 Copyright © 2011 All Rights Reserved.
Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University BANGKOK 10330
Tel: (662) 256-4000-61509