ReadyPlanet.com
dot dot
ภาวะทางจิตวิญญาณ swbs

 

 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะทางจิตวิญญาณ  (The Spiritual Well-Being Scale : SWBS)

 ของ Paloutizan and Ellison ได้รับการพัฒนาโดยศาสตราจารย์แพทย์หญิงนันทิกา ทวิชาชาติและนางชนัดดา ผาสุกมูลมีค่าความเชื่อมั่นที่ 0.78 แบบสอบถามเป็นแบบ Rating-scale ประกอบด้วยคำถามทั้งหมด 20 ข้อ  แบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้

                   1. The Existential Well-Being: EWB แบบวัดด้านความผาสุกในชีวิต  การให้ความหมาย  คุณค่าของชีวิต (Life Meaning) ความพึงพอใจในชีวิต ความหวัง และเป้าหมายที่วางเอาไว้ในชีวิต ส่วนนี้มีคำถามทั้งหมด 10 ข้อ

                   2. The Religion Well-Being : RWB ใช้วัดความผาสุกด้านความศรัทธาในศาสนาคือ ความเชื่อ ความศรัทธาและการปฏิบัติตนตามคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือ รวมถึงนำเอาหลักคำสอนมาใช้ยึดเหนี่ยวจิตใจ มีคำถามทั้งหมด 10 ข้อ

          มีคำถามเชิงบวกทั้งหมด 11 ข้อคือ ข้อ 3,4,7,8,10,11,14,15,17,19,20 คะแนนที่ให้มีทั้งหมด 6 ระดับเรียงจาก ไม่เห็นด้วยไปสู่เห็นด้วยอย่างยิ่งดังนี้

1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง,

 2 = ไม่เห็นด้วยปานกลาง,

3 = ไม่เห็นด้วย,

4 = เห็นด้วย,

5 = เห็นด้วยปานกลาง,

6 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง

คำถามเชิงลบคือข้อที่เหลือมีทั้งหมด 9 ข้อ คะแนนมี 6 ลำดับ  แต่การให้คะแนนกลับกัน  คะแนนรวมทั้ง EWB และ RWB เท่ากับ 20-120 คะแนน

การประเมินคะแนนทั้งสองแบบสอบถาม ใช้ค่า Range = (คะแนนสูงสุด คะแนนต่ำสุด หารด้วยจำนวนกลุ่ม) แล้วแบ่งคะแนนที่ได้ออกเป็น 3 ระดับดังนี้

                   1. ความผาสุกทางจิตวิญญาณระดับต่ำ คือผู้ที่ได้คะแนนในแบบวัดความผาสุกทางจิตวิญญาณอยู่ในช่วงคะแนนต่ำสุดถึงคะแนนสูงสุด รวมค่า Range

                   2.ความผาสุกทางจิตวิญญาณระดับปานกลาง คือผู้ที่ได้คะแนนในแบบวัดความผาสุกสูงกว่าคะแนนต่ำสุดที่รวมกับค่า Range ถึงค่าคะแนนที่ต่ำที่สุด รวมกับค่า 2 เท่าของค่า Range

                   3.ความผาสุกทางจิตวิญญาณระดับสูง คือผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงกว่า คะแนนต่ำสุดรวมกับ 2เท่าของค่า Range ถึงคะแนนสูงที่สุด

                   อย่างไรก็ตามแบบทดสอบนี้จะได้รับการตรวจสอบ (pilot test )กับกลุ่มผู้สูงอายุที่สถานสงเคราะห์คนชราวาสนเวสเพื่อหาค่าความเชื่อมั่นอีกครั้งก่อนนำไปใช้Copyright © 2011 All Rights Reserved.
Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University BANGKOK 10330
Tel: (662) 256-4000-61509