ReadyPlanet.com
dot dot
ภาพลักษณ์เกี่ยวกับรูปร่าง Body Shape Questionnaire

 แบบสอบถามวัดภาพลักษณ์เกี่ยวกับรูปร่าง (Body Shape Questionnaire)

โดยกรวลัย ดวงรัตน์  ได้แปลมาจากคูปเปอร์ และคณะ (Cooper, et al.) ใช้ในการวัดความรู้สึกเกี่ยวกับรูปร่าง ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 34 ข้อ มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่าแบบ Likert type scale มี 6 ระดับ โดยค่าคะแนนจะอยู่ในช่วง 34-204 
คุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยเป็นผู้แปลและดัดแปลง โดยมีขั้นตอนดังนี้
           ความตรงของเนื้อหา (content validity) นำแบบวัดภาพลักษณ์เกี่ยวกับรูปร่างที่ผู้วิจัยแปล
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบและแก้ไขเพื่อความชัดเจน ความถูกต้องของภาษาและความตรงในเนื้อหา พิจารณาตัดสินความคิดเห็นที่สอดคล้อง แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะนำเครื่องมือไปทดสอบ ผู้ทรงคุณวุฒิรวมทั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 3 ท่าน ประกอบด้วย จิตแพทย์ 2 ท่าน และสูตินรีแพทย์ 1 ท่าน 
วิธีการตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามจะต้องตอบโดยการทำเครื่องหมาย X ลงใน       ซึ่งแบ่งเป็น 5 ข้อคำตอบ เลือกข้อใดข้อหนึ่งที่ตรงกับความรู้สึกมากที่สุด
การตรวจให้คะแนน
ไม่เคย            =        1 บ่อย               =         4
นานๆครั้ง         =        2 บ่อยมาก              =        5
บางครั้ง           =        3 เป็นประจำ            =        6
        การแปลผล โดยการนำคะแนนทั้งหมดที่ได้มารวมกัน มีการแบ่งค่าคะแนนดังนี้
          หญิงหลังคลอดที่มีระดับความพึงพอใจในภาพลักษณ์เกี่ยวกับรูปร่างสูง หมายถึง หญิงหลังคลอดที่มีคะแนนแบบวัดภาพลักษณ์เกี่ยวกับรูปร่างต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของแบบวัดลบส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
          หญิงหลังคลอดที่มีระดับความพึงพอใจในภาพลักษณ์เกี่ยวกับรูปร่างปานกลาง หมายถึง
หญิงหลังคลอดที่มีคะแนนแบบวัดภาพลักษณ์เกี่ยวกับรูปร่างอยู่ในช่วงค่าเฉลี่ยของแบบวัดลบส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานถึงค่าเฉลี่ยของแบบวัดบวกส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
             หญิงหลังคลอดที่มีระดับความพึงพอใจในภาพลักษณ์เกี่ยวกับรูปร่างต่ำ หมายถึง หญิง
หลังคลอดที่มีคะแนนแบบวัดภาพลักษณ์เกี่ยวกับรูปร่างสูงกว่าค่าเฉลี่ยของแบบวัดบวกส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 


Copyright © 2011 All Rights Reserved.
Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University BANGKOK 10330
Tel: (662) 256-4000-61509