ReadyPlanet.com
dot dot
เหตุการณ์ความเครียดในชีวิต

 

แบบวัดเหตุการณ์ความเครียดในชีวิต

ของสมจิตร์ นคราพานิช ซึ่งสร้างโดยอาศัยแนวทางของ Holmes และ Rahe ประกอบด้วยคำถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ในชีวิต แบ่งออกเป็น  5 ด้านได้แก่

ด้านสุขภาพ           7        ข้อ

ด้านครอบครัว        12     

ด้านเศรษฐกิจ         6        ข้อ

ด้านการงาน          10      ข้อ  

ด้านสังคม             8        ข้อ

รวม 43 ข้อ โดยมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.99

 

การให้คะแนน :     ให้ตามระดับความรุนแรงโดยเริ่มต้นที่ 1-11 คะแนนตามลำดับ

              การแปลผล :       นำคะแนนของข้อคำถามที่ผู้ทรงคุณวุฒิให้ มาหาค่ามัธยฐานซึ่งจะเป็นคะแนนของเหตุการณ์ความเครียดในชีวิตข้อนั้นๆ


 Copyright © 2011 All Rights Reserved.
Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University BANGKOK 10330
Tel: (662) 256-4000-61509