ReadyPlanet.com
dot dot
ประเมินและวิเคราะห์ความเครียดด้วยตนเอง

 

 แบบประเมินความเครียดด้วยตนเอง

 เป็นแบบประเมินวิเคราะห์ความเครียดด้วยตนเอง ของกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณะสุข18 ใช้ประเมินความเครียด จากอาการพฤติกรรมหรือความรู้สึก จำนวน 20 ข้อโดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้

                   เป็นประจำ       คะแนน                    3

                   เป็นบ่อยๆ        คะแนน                    2

                   เป็นครั้งคราว     คะแนน                    1

                   ไม่เคยเลย         คะแนน                    0

          ผลการประเมินความเครียด จากการรวมคะแนน 20 ข้อ คะแนนที่ได้จะอยู่ระหว่าง 0 – 60 คะแนน  0 - 5 คะแนนแสดงว่า ตอบคำถามไม่ตรงความเป็นจริง/ เข้าใจคำสั่งคลาดเคลื่อน/ขาดแรงจูงใจในการดำเนินชีวิต มีความเฉื่อยชา

          6 - 17     คะแนน   แสดงว่า ปกติ/ไม่เครียด

          18 – 25   คะแนน   แสดงว่าเครียดสูงกว่าปกติ/มีความเครียดเล็กน้อย

          26 - 29   คะแนน   แสดงว่าเครียดปานกลาง

          มากกว่า 30 คะแนน แสดงว่าเครียดมาก

          เป็นแบบสอบถามปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดจากการทำงาน 19โดยคำถามจะครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยการทำงานซึ้งประกอบด้วย

          1.   ลักษณะงาน จำนวน 9 ข้อ

          2.   นโยบายแลการบริหารงาน จำนวน 7 ข้อ

          3.   สัมพันธภาพในการทำงาน จำนวน 10 ข้อ

          4.   สภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน จำนวน 10 ข้อ

          5.   ค่าตอบแทน สวัสดิการ ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน จำนวน 10 ข้อ

          ลักษณะข้อคำถามจะมีทั้งลักษณะในเชิงบวกและเชิงลบ ซึ้งแต่ละข้อคำถามมีคำตอบให้เลือก 5 ระดับคือ ไม่เห็นด้วย เห็นด้วยน้อย เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยมาก เห็นด้วยมากที่สุด โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละลำดับดั้งนี้

          ระดับความคิดเห็น                  ข้อความเชิงบวก              ข้อความเชิงลบ

          ไม่เห็นด้วย                           1                                     5

          เห็นด้วยน้อย                        2                                     4

          เห็นด้วยปานกลาง                   3                                     3

          เห็นด้วยมาก                         4                                     2

          เห็นด้วยมากที่สุด                    5                                     1

          เมื่อรวบรวมคะแนนและแจกแจ้งความถี่แล้ว จะใช้คะแนนเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างที่ได้มาพิจารณาระดับ

ความคิดเห็น ซึ่งมีเกณฑ์ในการพิจารณาดั้งนี้

                   คะแนนสูงสุดคะแนนต่ำสุด      =         5 – 1           =        1.33

                                   จำนวนชั้น                                                   3

          จากเกณฑ์ดั้งกล่าวสามารถแบ่งความหมายของระดับคะแนนได้ดั้งนี้

          คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 2.33 หมายถึงระดับความคิดเห็นต่ำ

          คะแนนเฉลี่ย 2.34 - 3.66 หมายถึงระดับความคิดเห็นปานกลาง

          คะแนนเฉลี่ย 3.67 - 5.00 หมายถึงระดับความคิดเห็นสูง

 

          สำหรับคำถามเชิงลบได้แก่ ด้านลักษณะงาน คือ ข้อ 4 , 5 ด้านนโยบายและการบริหารงาน คือ ข้อด้านสัมพันธภาพในการทำงานคือ ข้อ 8 ด้านค่าตอบแทนสวัสดิ์การคือ ข้อ 10 นอกจากนั้นเป็นคำถามเชิงบวกทั้งหมดคำถามเกี่ยวกับปัจจัยการทำงานจะมีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า เท่ากับ .9176Copyright © 2011 All Rights Reserved.
Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University BANGKOK 10330
Tel: (662) 256-4000-61509