ReadyPlanet.com
dot dot
แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม

 แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม

ของ วนิดา รัตนานนท์ ซึ่งสร้างโดยอาศัยแนวคิดการสนับสนุนทางสังคมของ House (1981) ประกอบด้วยคำถามแบบ Self-Rating Scale  แบ่งออกเป็น  4 ด้าน ได้แก่ การสนับสนุนด้านอารมณ์, การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร, การสนับสนุนด้านสิ่งของ และ การสนับสนุนด้านการประเมินเปรียบเทียบพฤติกรรม รวม 20 ข้อโดยมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.91

การให้คะแนน :   คำถามด้านบวก

                   ได้แก่ ข้อ1,2,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20ให้คะแนน ดังนี้

ไม่จริง                       ให้       1 คะแนน

เล็กน้อย                     ให้       2 คะแนน

ปานกลาง                   ให้      3 คะแนน

มาก                            ให้      4 คะแนน

มากที่สุด                    ให้      5 คะแนน

ส่วนคำถามในด้านลบได้แก่ ข้อ 3,4,19 ให้คะแนนกลับกัน

   การแปลผล :    ใช้คะแนนเฉลี่ย (Mean ± S.D.) เป็นเกณฑ์ในการแบ่ง

ระดับการสนับสนุนทางสังคมออกเป็น มาก ปานกลาง และ เล็กน้อยCopyright © 2011 All Rights Reserved.
Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University BANGKOK 10330
Tel: (662) 256-4000-61509