ReadyPlanet.com
dot dot
การติดเกมสำหรับเด็กและวัยรุ่น (GAST)

 

แบบทดสอบการติดเกมสำหรับเด็กและวัยรุ่น(GAST)

เป็นแบบทดสอบการติดเกมสำหรับเด็กและวัยรุ่น(Game Addiction Screening Test – GAST : child and adolescent version)สำหรับใช้ในเด็กและวัยรุ่นอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป พัฒนาโดย  ผศ.นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นแบบทดสอบการติดเกม (Game Addicition Screening Test-Gast) ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นเพื่อใช้คัดกรองเด็กและวัยรุ่นที่อาจมีภาวะการติดเกม ผู้วิจัยทดสอบค่าความเชื่อถือได้ (reliability) ของแบบทดสอบโดยการหาค่าความคงที่ภายใน (internal consistency) สำหรับค่าความแม่นตรง (validity) ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความแม่นตรงด้านเนื้อหา (content validation) ร่วมกับการหาค่าความแม่นตรงด้านการสร้าง (construct validity) โดยการทำการวิเคราะห์องค์ประกอบ (factor analysis) อยู่ร้อยละ 97 ของเด็กเข้าใจข้อคำถามของแบบทดสอบเป็นอย่างดี เวลาที่ใช้ในการตอบแบบทดสอบ เฉลี่ยประมาณ 5 นาที แบบทดสอบมีค่าความคงที่ภายในอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมโดยมีค่า Intraclass Correlation Coefficient เท่ากับ0.90ความแม่นตรงด้านการสร้าง (construct validity) ของแบบทดสอบอยู่ในเกณฑ์ดีโดยทุกข้อคำถามมีค่า loading factor มากกว่า 0.4 ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ได้รับการรับรองจากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

เครื่องมือนี้ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 16 ข้อถึงพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเล่นเกมในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา การตอบให้ใช้ความรู้สึกของผู้ตอบเป็นหลัก กรณีที่ไม่แน่ใจให้ใช้เกณฑ์ต่อไปนี้เป็นแนวทางในการตอบ

ไม่ใช่เลย(0คะแนน) หมายถึง ผู้ตอบมีความมั่นใจ 100% ว่าตนเองไม่เคยมีพฤติกรรมเช่นนั้นเลย

ไม่น่าใช่(1 คะแนน) หมายถึง ผู้ตอบมีความมั่นใจมากกว่า 50% (แต่ไม่ถึง 100%) ว่าตนเองไม่เคยมี พฤติกรรมเช่นนั้น

น่าจะใช่(2 คะแนน) หมายถึง ผู้ตอบมีความมั่นใจมากกว่า 50% (แต่ไม่ถึง 100%) ว่าตนเองมีหรือเคยมีพฤติกรรมเช่นนั้น

ใช่เลย(3 คะแนน) หมายถึง ผู้ตอบมีความมั่นใจ 100% ว่าตนเองมีหรือเคยมีพฤติกรรมเช่นนั้น คะแนนรวม มีได้ตั้งแต่ 0-48

การแปลผล      

ต่ำกว่า 20 อยู่ในกลุ่มปกติยังไม่มีปัญหาในการเล่นเกม

          คะแนนระหว่าง 20-29 อยู่ในกลุ่มคลั่งไคล้ เริ่มเกิดปัญหาในการเล่นเกม

          คะแนนมากกว่า หรือ เท่ากับ 30 น่าจะติดเกม มีปัญหาในการเล่นเกมมาก


 Copyright © 2011 All Rights Reserved.
Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University BANGKOK 10330
Tel: (662) 256-4000-61509