ReadyPlanet.com
dot dot
การปรับตัวของมารดาที่ดูแลเด็กออทิสติก

 

แบบสอบถามเกี่ยวกับการปรับตัวของมารดาที่ดูแลเด็กออทิสติก

จากงานวิจัยของประพา  หมายสุข ได้นำหลักแนวคิดเกี่ยวกับการปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่ของRoy & Andrew, 1994 มาใช้ร่วมกับงานและความรับผิดชอบต่อบทบาทการเป็นมารดาของ Bobak & Jensen, 1993 มีข้อคำถามจำนวน 39 ข้อ แบ่งเป็น 2 ตอนที่ 1 ด้านการยอมรับต่อสภาพบุตร ตอนที่ 2 ด้านความสามารถในการเลี้ยงดูบุตร ด้านการมีปฏิสัมพันธ์กับบุตร ด้านการเตรียมสมาชิกในครอบครัว ด้านการรับผิดชอบต่ออนาคตของบุตร โดยมารดาเด็กออทิสติกเป็นผู้ตอบใช้เวลาประมาณ 10 นาที แบบสอบถามเกี่ยวกับการปรับตัวของมารดาเด็กออทิสติกมีค่าความเชื่อมั่น = 0.94เครื่องมือใช้วัดกับมารดาเด็กออทิสติกที่ดูแลเด็กออทิสติกอายุ 3-6 ปี เป็นมาตราส่วนประเมินค่า Rating Scale 5 ระดับ โดยข้อคำถามมีทั้งด้านบวกและลบ และข้อคำถามจะครอบคลุมการปรับตัวของมารดาที่ดูแลเด็กออทิสติกทั้ง 5 องค์ประกอบ ดังนี้

1.         การยอมรับต่อสภาพบุตร                             ข้อ1,2,3,4,5,6

2.         ความสามารถในการเลี้ยงดูบุตร                      ข้อ7,8,9,10,11,12,13,14

3.         การมีปฏิสัมพันธ์กับบุตร                                                 ข้อ 15,16,17,18,19,20,21,22,23

4.         การเตรียมสมาชิกในครอบครัว                                      ข้อ 24,25,36,27,28,29,30,31

5.         การรับผิดชอบต่ออนาคตของบุตร          ข้อ 32,33,34,35,36,37,38,39

เกณฑ์การให้คะแนนการปรับตัวของมารดา เป็นรายข้อมีดังนี้

ตอนที่ 1 มีจำนวน 6 ข้อ

                   คำตอบ                                       คะแนนข้อความทางบวก                

เห็นด้วยอย่างมาก                                                     5                          

เห็นด้วย                                                               4                          

ไม่เห็นด้วยและเห็นด้วยพอๆกัน                                      3                          

ไม่เห็นด้วย                                                             2                          

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง                                                    1                          

ตอนที่ 2มีจำนวน 33 ข้อ

                   คำตอบ                                       คะแนนข้อความทางบวก                

ทำเป็นประจำ                                                         5                          

ทำบ่อยมาก                                                           4                          

ทำบ่อย                                                                3                          

ทำบ้าง                                                                 2                          

ไม่ทำเลย                                                              1

                   เกณฑ์การให้คะแนนในตอนที่ 1 จากคำถามข้อ 1 ถึงข้อ 3 ให้คะแนนตามลำดับปกติ ส่วนในคำถามข้อที่ 4 ถึงข้อที่ 6 ให้ปรับค่าคะแนนในทางกลับกันกับข้อที่กล่าวข้างต้น และตอนที่ 2 จากคำถามข้อ 1 ถึงข้อ 33 ให้คะแนนตามปกติ จากนั้นจึงนำคะแนนในแต่ละด้านมารวมคะแนน

การแปลความหมายของคะแนน

จากงานวิจัยของประพา หมายสุข ได้กำหนดให้ใช้คะแนนรวมทั้งฉบับ และคะแนนรายด้านแต่ละด้าน ได้แก่ด้านการยอมรับบุตร ด้านความสามารถในการเลี้ยงดูบุตร ด้านการมีปฏิสัมพันธ์กับบุตร ด้านการเตรียมสมาชิกในครอบครัว และด้านการรับผิดชอบต่ออนาคตของบุตร คำนวณเป็นค่าเฉลี่ยรวมแต่ละด้านและค่าเฉลี่ยรวมของแบบสอบถามทั้งฉบับ

 Copyright © 2011 All Rights Reserved.
Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University BANGKOK 10330
Tel: (662) 256-4000-61509