ReadyPlanet.com
dot dot
ภาระการดูแล Zarit Burden Interview

 

แบบสอบถามภาระการดูแล Zarit Burden Interview (ZBI)

เป็นแบบสอบถามที่ออกแบบมาเพื่อวัดภาระของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม ของ Zarit (Zarit Burden Interview : ZBI) ซึ่งแปลโดย อรวรรณ แผนคง โดยตรวจสอบความตรงของเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน และตรวจสอบหาความเที่ยงของข้อมูลโดยอรวรรณ แผนคง ได้ทำการทดสอบกับกลุ่มผู้ดูแลผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมจำนวน 22 ราย ณ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ มีค่าความตรงและความเที่ยงอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีค่า Cronbach’s alpha coefficient เท่ากับ 0.87 ซึ่งแบบสอบถามประกอบด้วยข้อคำถามมีทั้งหมด 22 ข้อ การให้คะแนนแต่ละข้อคำถามแบ่งเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ

ไม่เคยเลย                  =        0        คะแนน

นาน ๆ ครั้ง                =        1        คะแนน

เป็นครั้งคราว              =        2        คะแนน

บ่อย ๆ                     =        3        คะแนน

ประจำ                     =        4        คะแนน

การแปลผล โดยแบ่งเป็นไม่มีภาระการดูแลกับมีภาระการดูแล โดยระดับคะแนนที่ไม่มีภาระการดูแลคือ 0-20 คะแนน ส่วนระดับคะแนนที่มีภาระการดูแล คือมีค่าคะแนนระหว่าง 21-88 คะแนน ในด้านภาระการดูแลได้แบ่งระดับเป็น 3 ระดับ คือระดับต่ำ ระดับปานกลาง และระดับสูง โดยพิจารณาแบบอิงเกณฑ์ของ วิเชียร เกตุสิงห์
Copyright © 2011 All Rights Reserved.
Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University BANGKOK 10330
Tel: (662) 256-4000-61509