ReadyPlanet.com
dot dot
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 29 ในเวลาราชการ

 


 

 

 

 

 

 

 


นายเอกเทพ   ไมเกิ้ล 

สุขภาพจิตและระยะเวลาความสัมพันธ์ของชายรักชาย ณ สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
 

 

 

 

 

 

นางสาวมนทิรา       แสงฤทธิ์เดช

ความเครียดและพฤติกรรมการเผชิญความเครียดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของมารดาเด็กสมาธิสั้นที่แผนกผู้ป่วยนอก หน่วยจิตเวชเด็ก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 


 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวจิรวรรณ      แก้วสียงค์

ผลของศิลปะบำบัดต่อการเพิ่มระดับการเห็นคุณค่าในตนเองและการควบคุมตนเองของอดีตผู้กระทำความผิดในมูลนิธิพันธกิจเรือนจำคริสเตียน


 

 

 

 

 

 

นางสาวกนกวรรณ   พงสยาภรณ์

ความหมายในชีวิตและความเครียดของนิสิตปริญญาตรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 


 

 

 

 

 

 

 

นางสาวเกศสุภา      จิระการณ์

ผลกระทบจากการใช้และความรุนแรงของการใช้สารเมทแอมเฟตามีนของผู้ใช้สารเมทแอมเฟตามีนที่เข้ารับการบำบัดรักษาในสถานบำบัดรักษาสารเสพติด


 

 

 

 

 

 

 

นางสาววรรชนก      ปิ่นเจริญ

ความเครียดกับแรงสนับสนุนของพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 

 

นางสาวสุธาสินี       วิมลนิตย์

ภาวะซึมเศร้าและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้ป่วยหญิงที่มารับการรักษา ณ คลินิกมีบุตรยาก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


นางสาวณัฐนิชา      กันชัน

อิสลามบำบัดสำหรับผู้ติดสารเสพติด

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

นางสาวธัญญาเรศ   สถาพร

 คุณภาพชีวิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของผู้ป่วยโรคมะเร็ง           ต่อมน้ำเหลือง ณ คลินิกโลหิตวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นางสาวพรรณชนก   เดชสิงห์

 การศึกษาคุณภาพชีวิตและการทำงานในพยาบาลวิชาชีพ   โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวนันทพร       ปันต๊ะ

ปัญหาและความคาดหวังในชีวิตของวัยรุ่นตั้งครรภ์

 


 

 

 

 

 

 

นายวัชรพงษ์           ทรัพย์สิทธิกุล

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านครอบครัวกับพฤติกรรมของ  เด็กออทิสติกกลุ่มที่มีระดับอาการน้อยในโรงพยาบาล          ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 นางสาวอมรรัตน์       สุขกุล

สำรองของการรู้คิดของพนักงานเกษียณอายุการไฟฟ้านครหลวง ที่คลินิกผู้ป่วยนอก แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวธัญญารัตน์   ใจเย็น

ภาวะสุขภาพจิตและสัมพันธภาพระหว่างคู่สมรสของหญิงในโรงงานอุตสาหกรรม แห่งหน่ึงในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ


 

 
นิสิตภาคปกติ

นิสิต รุ่นที่ 36 ในเวลาราชการ
นิสิต รุ่นที่ 35 ในเวลาราชการ
นิสิต รุ่นที่ 34 ในเวลาราชการ
นิสิต รุ่นที่ 33 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 32 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 31 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 30 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 28 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 27 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 26 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่น 25 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 24 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 23 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 22 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 21 ในเวลาราชการ article
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 20 ในเวลาราชการ article
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 19 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 18 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 17 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 16 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 15 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 14 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 13 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 12 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 11 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 10 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 9 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 8 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 7 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 6 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 5 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 4 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 3 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 2 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 1 ในเวลาราชการCopyright © 2011 All Rights Reserved.
Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University BANGKOK 10330
Tel: (662) 256-4000-61509