ReadyPlanet.com
dot dot
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 17 นอกเวลาราชการ

 

 

 

 

 

 

นายนพดล   โสภณวรกิจ

ผลของโปรแกรมการฝึกการตระหนักรู้ในตนเองต่อระดับการรับรู้สติ 5 ด้านและความเครียดของผู้ป่วยมีภาวะโรคจิตจากการใช้สารกลุ่มแอมเฟตามีนที่เข้ารับการรักษาในสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวกมลทิพย์    รักวงศ์ภัทร

แรงจูงใจในการทำงานและความเครียดจากการทำงานของนักกายภาพบำบัดในโรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวจันธนา    จันทร

ปัญหาสุขภาพจิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในหญิงขายบริการที่มาขอรับความช่วยเหลือจากศูนย์ธารชีวิต พัทยา

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวกาญจนา  ผิวงาม

ภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาหลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรประถมศึกษา ภายหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวอำพร   เนื่องจากนาค

ภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2 ในโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวสมฤดี   เอี่ยมฉลวย

ผลกระทบด้านร่างกาย จิตใจและพฤติกรรมของผู้ใช้ใบกระท่อมที่เข้ารับการบำบัดรักษาในสถานบำบัดรักษาสารเสพติด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวปณิตา   บุญพาณิชย์

ภาวะสุขภาพจิตและความเหนื่อยล้าของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวลลนา   คันธวัฒน์

ผลของโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษารูปแบบสื่อมิเดียต่อความเครียดของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวธิติมา   ณรงค์ศักดิ์

คุณภาพการนอนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่แผนกผู้ป่วยนอก สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวอรกนก   สังข์พระกร

ภาวะซึมเศร้าและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของพนักงานเกษียณอายุการไฟฟ้านครหลวงที่คลินิกผู้ป่วยนอกแผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง

 


 

 

 

 

 

 

 

นางสาวจินตพิชญ์   คล้ายจินดา

ผลของกิจกรรมการจำแนกลักษณะของหินแม่น้ำ ต่อความสามารถในการทำงานของสมองด้านการบริหารจัดการ ในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย ในศูนย์ฝึกสมอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวปพิชญา  ลีลาไว

ผลของโปรแกรมเสริมทักษะการจัดการความเครียดในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวชนิดา   โรจน์จำนงค์

ผลของสุคนธบาบัดที่มีต่อความฝันที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด ความรู้สึก 9 ด้านและเพื่อวัดคุณภาพการนอนหลับในผู้ป่วยจากการใช้สารกลุ่มแอมเฟตามีนที่เข้ารับการบำบัดรักษาในโรงพยาบาลธัญญารักษ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวจารุชา   บรรเจิดถาวร

ความชุกของความเครียดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดของนิสิตปริญญาตรีที่ได้รับทุน ในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 

 

 

 

 

 


นางสาวอังคณี    ศรีมงคล

ประสบการณ์การเผชิญวิกฤติวัยกลางคน การจัดการวิกฤติและการสนับสนุนทางสังคมของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในแผนกจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

   

 
นิสิตภาคนอกเวลาราชการ

นิสิต รุ่นที่ 24 นอกเวลาราชการ
นิสิต รุ่นที่ 23 นอกเวลาราชการ
นิสิต รุ่นที่ 22 ภาคนอกเวลาราชการ
นิสิต รุ่นที่ 21 ภาคนอกเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 20 นอกเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 19 นอกเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 18 นอกเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 16 นอกเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 15 นอกเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 14 นอกเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 13 นอกเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 12 นอกเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 11 นอกเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 10 นอกเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 9 นอกเวลาราชการ article
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 8 นอกเวลาราชการ article
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 7 นอกเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 6 นอกเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 5 นอกเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 4 นอกเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 3 นอกเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 2 นอกเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 1 นอกเวลาราชการCopyright © 2011 All Rights Reserved.
Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University BANGKOK 10330
Tel: (662) 256-4000-61509