ReadyPlanet.com
dot dot
สำรวจชุมชนเพื่อจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพจิต

 

 
 

 

 

 

 

         เนื่องด้วยรายวิชาสุขภาพจิตชุมชนเป็นวิชาที่เปิดโอกาสให้นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขภาพจิต ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ได้เข้าไปสำรวจสภาพแวดล้อม เรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชน และ วิเคราะห์ปัญหา เพื่อหาวิธีส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูและพัฒนาสุขภาวะของคนในชุมชนเป้าหมายของการศึกษาชุมชน คือให้นิสิตได้ร่วมมือกันวางแผนโครงการเพื่อช่วยเหลือและให้ความรู้แก่คนในชุมชนในรูปแบบของการจัดกิจกรรม อาทิ จัดให้มีการตรวจสุขภาพกับคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาตรวจคัดกรองและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายตามหลักการแพทย์แผนไทย และกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการผ่อนคลายความเครียด เพื่อให้คนในชุมชนนั้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับตนเองและผู้อื่นได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

 
ข่าวสารหลักสูตร

หลักสูตร วท.ม.สาขาวิชาสุขภาพจิต
ข้อมูลการรับสมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาสุขภาพจิต
ความประทับใจของศิษย์เก่าที่มีต่อหลักสูตร วท.ม.สาขาสุขภาพจิต
ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา (ภาคในเวลาราชการ)
ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา (ภาคบางเวลา)
ประชุมวิชาการครบรอบ 30 ปี หลักสูตร วท.ม. สุขภาพจิต เรื่อง “Mental Health in All Dimensions”
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตร วท.ม. สาขาสุขภาพจิต
งานมุทิตาจิต รศ.พญ.ภิรมย์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์
สถานที่สอบข้อเขียน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ปีการศึกษา 2561
แบบสอบถามเกี่ยวกับภาระงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ
แบบวัดอาการวิตกกังวลและอาการซึมเศร้าฉบับภาษาไทย Thai Hospital Anxiety and Depression Scale ฉบับภาษาไทย
ความฉลาดทางอารมณ์
เครื่องมือประเภท Psychosocial
เครื่องมือประเภท Behavior
เครื่องมือประเภท Neurotic
เครื่องมือประเภท Psycho
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ปีการศึกษา 2559Copyright © 2011 All Rights Reserved.
Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University BANGKOK 10330
Tel: (662) 256-4000-61509