ReadyPlanet.com
dot dot
โครงการศิลปะบำบัด

 

 

 

โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง ศิลปะบำบัดเบื้องต้น

ศิลปะมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาและเยียวยามนุษย์มาช้านาน  เพราะศิลปะเป็นภาษาสากลและ เป็นช่องทางให้ผู้ทำได้ถ่ายทอดความรู้สึกภายในผ่านการสร้างสรรค์งานศิลปะ การที่บุคลากรผู้ดูแลผู้ป่วยมี ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อศิลปะ จะสามารถช่วยให้ผู้ป่วยได้ถ่ายเทสิ่งที่มีอยู่ภายใน รวมทั้งได้ค้นพบและพัฒนา ศักยภาพของตนในด้านต่างๆ ซึ่งศักยภาพดังกล่าวเป็นปัจจัยในการดำเนินชีวิตและการแก้ปัญหาในชีวิต ประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ชีวิตตกอยู่ในวิกฤติ เช่น ภาวะครอบครัวล่มสลาย หรือ มีความเจ็บป่วย ร้ายแรงเป็นต้น      

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ศิลปะบำบัดเบื้องต้น เกิดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ทางด้านศิลปะในเชิงบำบัดเยียวยา  มุ่งเน้นการเผยแพร่แนวคิดและกระบวนการ ตลอดจนกรณีตัวอย่างในการ นำศิลปะไปใช้ในการดูแลผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือด้านจิตใจ โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรทางการแพทย์สาย สุขภาพจิตได้สัมผัสกับศิลปะในมิติที่ลึกซึ้ง ได้รับประสบการณ์ตรงในการทำงานศิลปะ และสามารถถ่ายทอด ประสบการณ์ รวมทั้งประยุกต์ใช้ในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ข่าวสารสำหรับนิสิตปัจจุบัน

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Positive Psychology”
โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง องค์ความรู้ ประสบการณ์ จากรุ่นสู่รุ่น สู่องค์กร แห่งการเรียนรู้
กิจกรรมนพลักษณ์
กิจกรรมการรู้จักและการพัฒนาศักยภาพตนเอง
กิจกรรมสุขภาพจิตชุมชน ปีการศึกษา 2565 (ภาคปกติ)
กิจกรรมสุขภาพจิตชุมชน ปีการศึกษา 2565 (ภาคนอกเวลาราชการ)
งานวิจัยระดับนานาชาติ
วิทยานิพนธ์ article
LOGO article
ค่าย YGCCopyright © 2011 All Rights Reserved.
Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University BANGKOK 10330
Tel: (662) 256-4000-61509