ReadyPlanet.com
dot dot
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 24 ในเวลาราชการ

 

 

นายธนกฤต      ชัยถวัลย์วงศ์

 

คุณภาพชีวิตและการใช้แอลกอฮอล์ของคน

ทำงานก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร


 

นางสาวนฤมล      ทวีพันธ์

 

 

 

ความเครียด ภาระการดูแล และทัศนคติที่มีต่อเด็ก

ออทิสติกของครูที่ดูแลเด็กออทิสติกในโรงเรียน

สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัย

และพัฒนาการศึกษา


 

นายกฤตพงศ์      มาสอาด

 

 

ความชุกของภาวะวิตกกังวลและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ในเขต

กรุงเทพมหานคร


 

นางสาวทัศนีย์      ลิมป์สานนท์

 

ผลของการผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบโพรเกรสซีฟ

ต่อความอยากบุหรี่ในผู้ป่วยโรคจิตเภท


 

เพ็ญนภา      กุลกานต์สวัสดิ์

 

 

 การตระหนักรู้ในตนเองและกลวิธีเผชิญปัญหากับ

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัด

สารเสพติด


 

นางสาวพิมญาดา      จรัสศรี

 

 

ผลของการใช้กระต่ายช่วยบำบัดต่อการเห็นคุณค่า

ในตนเอง ภาวะซึมเศร้า และความสุขของเด็ก

กำพร้าสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี


 

นางสาววาณี      เมฆรังสิมันต์

 

 

 

ความเครียด บุคลิกภาพ ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคลิกภาพและความเครียด และปัจจัยที่เกี่ยว

ข้องของพนักงานขับรถโดยสารประจำทางเพศ

หญิง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ


 

นางสาวจินดาอร     เจิ้นสว่าง

 

 

 อัตมโนทัศน์ การแก้ปัญหาและพฤติกรรมก้าวร้าว

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งใน

กรุงเทพมหานคร


 

นางสาวศิริรำไพ     สุวัฒนคุปต์ 

 

 

 

 การศึกษาเปรียบเทียบภาวะซึมเศร้าของผู้สูง

อายุที่อยู่ในบ้านพักของตนเองและผู้สูงอายุที่

อยู่ในบ้านพักคนชรา อำเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม่


 

นางสาวสุรัสวดี     โกมลฐิติ        

 

 

ความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาศิลปกรรม

ชั้นปีที่ 4  วิทยาลัยเพาะช่างมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์


 

นางสาวชลธิชา     แย้มมา 

 

 

ปัญหาการนอนหลับ ความเหนื่อยล้าและ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพยาบาล

วิชาชีพในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นางสาวศุภักษร     ธิกา

 

 

 

ผลของโปรแกรมไอเดียสารพันกับวัน

อารมณ์ดี” เพื่อจัดการความโกรธของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน

นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 

นางสาวจุฑารัตน์     ศรีม่วง

 

 

 ความพึงพอใจในชีวิตสมรสและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

ในผู้ป่วยหญิงที่มารับการรักษา ณ คลินิกมีบุตรยาก

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์


 

นางสาวนฤมล     อินทหมื่น

 

 

ผลของศิลปะบำบัดต่อการลดระดับภาวะซึมเศร้า

ในผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม

ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่

 

         
นิสิตภาคปกติ

นิสิต รุ่นที่ 36 ในเวลาราชการ
นิสิต รุ่นที่ 35 ในเวลาราชการ
นิสิต รุ่นที่ 34 ในเวลาราชการ
นิสิต รุ่นที่ 33 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 32 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 31 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 30 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 29 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 28 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 27 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 26 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่น 25 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 23 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 22 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 21 ในเวลาราชการ article
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 20 ในเวลาราชการ article
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 19 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 18 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 17 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 16 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 15 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 14 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 13 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 12 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 11 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 10 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 9 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 8 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 7 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 6 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 5 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 4 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 3 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 2 ในเวลาราชการ
ศิษย์เก่า รุ่นที่ 1 ในเวลาราชการCopyright © 2011 All Rights Reserved.
Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University BANGKOK 10330
Tel: (662) 256-4000-61509